+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – projekt OWES „Ja-Ty-My” 2021-2023

  Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – projekt OWES „Ja-Ty-My” 2021-2023

  Otwarty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

   Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zgodnie z zapisami §4 ust. 27 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego w formie stawki jednostkowej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My” współfinansowanego ze środków ogłasza otwarty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla podmiotów, które otrzymały wsparcie na tworzenie miejsc pracy w ramach I edycji konkursu.

  Podmioty zainteresowane ubieganiem się o przedłożone wsparcie pomostowe mogą składać wniosek, który stanowił załącznik nr 7 do ww. Regulaminu

  Wnioski należy składać najpóźniej w 5 miesiącu od dnia utworzenia miejsca pracy.

  Wnioski będą przyjmowane przez 7 dni od dnia kontaktu ze strony Doradcy Przedsiębiorstw Społecznych 

  w siedzibie Stowarzyszenia (ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, Łódź) lub drogą mailową w postaci zaszyfrowanego skanu podpisanych dokumentów na adresy:

  bciechomska@wsparciespoleczne.pl 

    kniedzielska@wsparciespoleczne.pl

   jszwarc@wsparciespoleczne.pl

  lub za pośrednictwem poczty polskiej (liczy się termin wpłynięcia listu do biura).

  a) Komisja po przeprowadzonej ocenie formalnej wniosków zaprosi aplikujące podmioty na rozmowy, których celem, zgodnie z §4 ust. 31 Regulaminu, będzie:
  – ocena aktywnością podmiotu w obszarze prowadzonej działalności ekonomicznej,
  – analiza liczby podpisanych umów, liczb kontrahentów/dostawców, ilości posiadanego towaru, cykliczności zakupu, prowadzonej akcji marketingowo-promocyjnej, itp.
  Przypominamy, że przedłużone wsparcie pomostowe wynosi zgodnie z Regulaminem do 1.400 zł miesięcznie na miejsce pracy przez okres kolejnych 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego przedłużonego jest proporcjonalnie pomniejszana).

  Informujemy również, że istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe dla części pracowników. W takim przypadku okres trwałości pracy będzie liczony oddzielnie dla pracowników, na których przekazana podstawowe wsparcie pomostowe (wówczas okres trwałości wynosi 12 miesięcy) i oddzielnie na tych dla których przyznano przedłużone wsparcie pomostowe (wówczas okres trwałości wynosi 18 miesięcy).

  Aplikujące podmioty zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów :

  1) Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego;
  2) Dokumentami umożliwiającymi ocenę sytuacji ekonomicznej Beneficjenta pomocy (tj. np. podpisane przez zarząd podmiotu sprawozdanie finansowe, zestawienie przychodów i kosztów, informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach itp.) Przedmiotowe dokumenty finansowe muszą obejmować okres od początku 2021 roku do dnia złożenia wniosku.
  2) oświadczenie Beneficjenta pomocy o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (oświadczenie w tym zakresie należy złożyć przed podpisaniem aneksu);
  3) oświadczenie Beneficjenta pomocy o nie zawieszeniu bądź niewyrejestrowaniu działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub o nie zawieszeniu działalności odpłatnej oraz o nie znajdowaniu się w stanie likwidacji;
  4) oświadczenie Beneficjenta pomocy o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań;
  5) oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis;
  6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  7) oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych;
  8) Oświadczenie, że załączniki złożone do wniosku o dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe nie uległy zmianie i/lub
  9) Dokumenty, które uległy zmianie od czasu złożenia wniosku o dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe

  Dokumenty do pobrania:
  Regulamin
  Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe OWES
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych

  logo owes dół kolor