+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  OWES „Ja-Ty-My” 2021-2023

  OWES „Ja-Ty-My”

  Okres realizacji projektu 01.01.2021- 31.12.2023

  Wartość projektu: 8 263 556,54 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 8 066 415,91 zł.

  Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ES w latach 2021 – 2023 w subregionie II woj. łódzkim tj. na terenie: powiatów poddębickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, zgierskiego, brzezińskiego, skierniewickiego, m. Skierniewice. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES poprzez realizację celów szczegółowych:
  a) zwiększenie liczby miejsc pracy dla os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym os. niepełnosprawnych (90);
  b)zwiększenie liczby organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (10%);
  c)wsparcie środowisk, które zainicjują działania na rzecz rozwoju ES (30%),
  d)wsparcie grup inicjatywnych, które wypracowały założenia co do utworzenia PES (30%).

  W czasie realizacji projektu powstaną  nowe  i trwałe  miejsca pracy w sektorze ES, umożliwiające  osobom zagrożonym  ubóstwem i wykluczeniem  społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania PS poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.
  Cel osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie działań o charakterze animacyjnym prowadzące do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz ES; inkubacyjnym prowadzącym do rozwoju i tworzenia nowych PES i PS poprzez wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy i doradczo – szkoleniowych oraz usług biznesowych przyczyniających się do poprawy efektywności ekonomicznej istniejących PS. Projekt przyczyni się także do powstania nowych PES oraz podmiotów reintegracyjnych.

  Wsparcie świadczone zgodnie ze standardami AKSES oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, dopasowane do potrzeb i potencjału uczestników.

   

  Zespół projektu:

  Usługi animacyjno – inkubacyjne: 
  Dariusz Krajewski – Koordynator merytoryczny, e-mail: dkrajewski@wsparciespoleczne.pl
  Anna Niedźwiedź – Koordynator projektu, doradca kluczowy rozwojowy, e-mail: aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl
  Piotr Sieradzki – Doradca kluczowy animacyjny, e-mail: psieradzki@wsparciespoleczne.pl
  Justyna Buza – Animator lokalny, e-mail: jbuza@wsparciespoleczne.pl
  Katarzyna Benka – Animator lokalny, e-mail: kbenka@wsparciespoleczne.pl
  Aneta Szmigiero – Spec. ds. zamówień publicznych, e-mail: aszmigiero@wsparciespoleczne.pl
  Paulina Pasturek – Psycholog, e-mail: ppasturek@wsparciespoleczne.pl
  Paulina Ciąćka – Spec. ds. tworzenia podmiotów reintegracyjnych; Spec. ds. reintegracji społeczno – zawodowej; e-mail: pciacka@wsparciespoleczne.pl

  Usługi biznesowe:
  Jarosław Szwarc – Doradca kluczowy biznesowy, e-mail: jszwarc@wsparciespoleczne.pl
  Bogusława Ciechomska – Indywidualny doradca przedsiębiorstw społecznych, e-mail: bciechomska@wsparciespoleczne.pl
  Katarzyna Niedzielska – Indywidualny doradca przedsiębiorstw społecznych, e-mail: kniedzielska@wsparciespoleczne.pl
  Paulina Ciąćka – Spec. ds. reintegracji społeczno – zawodowej, e-mail: pciacka@wsparciespoleczne.pl

   

  Kontakt:

  telefon OWES 796 14 14 30, e-mail ogólny: animacja@wsparciespoleczne.plowes@wsparciespoleczne.pl 

  Punkty doradcze:
  Brzeziny – ul. Kościuszki 2
  Zgierz – Plac Kilińskiego 11

  Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00

   

  BIURO PROJEKTU:
  Łódź – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
  90-558 Łódź

  Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00

   

  Projekt OWES „Ja-Ty-My” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”; nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi RPLD.09.03.01-10-0003/20-00 z dnia 19 lutego 2021 roku.


  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  REGULAMIN OGÓLNY UDZIAŁU W PROJEKCIE „OWES Ja-Ty-My”

  Regulamin Ogólny OWES Ja-Ty- My

  Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (projekt OWES „Ja-Ty-My”) – I nabór

  Regulamin rekrutacji:

  Regulamin rekrutacji OWES_Ja-Ty-My

  Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych:

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz. wraz z oświadczeniami

  Formularz rekrutacyjny dla instytucji wraz z załącznikami:

  Załącznik nr 2 Formularz REKRUTACYJNY podmioty instytucjonalne wraz z oświadczeniami

  Karty oceny formularzy:

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej os.fiz.

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

  Wykaz  branż wykluczonych z pomocy de minimis

  Załącznik nr 5 Wykaz branż wykluczonych z pomocy de minimis

  Wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Załącznik nr 6 Wzór zaświadczenia z ZUS

   

  „Aktywator społeczny 2021 (I Edycja) na przyznanie pakietu rozwojowego

  Harmonogram działań w ramach Aktywatora Społecznego 2021

  Regulamin Konkursu Aktywator Społeczny 2021

  zał. 1.1.- Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – organizacje pozarządowe

  zał. 1.2.- Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – gr.nieformalne – os.fizyczne

   

  „Aktywator społeczny 2022 (II Edycja) na przyznanie pakietu rozwojowego

  Harmonogram działań w ramach Aktywatora Społecznego 2022

  Regulamin Konkursu Aktywator Społeczny 2022

  zał. 1.1.- Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – organizacje pozarządowe

  zał. 1.2.- Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – gr.nieformalne – os.fizyczne

   

  „Aktywator społeczny 2022 (III Edycja) na przyznanie pakietu rozwojowego

  Harmonogram działań w ramach Aktywatora Społecznego 2022

  Regulamin Konkursu Aktywator Społeczny 2022

  zał 1.1 Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – organizacje pozarządowe

  zał 1.2 Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – os. fizyczne

   

  „Aktywator społeczny 2023 (IV Edycja) na przyznanie pakietu rozwojowego

  Harmonogram działań w ramach Aktywatora Społecznego 2023

  Regulamin Konkursu Aktywator Społeczny 2023

  zał 1.1 Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – organizacje pozarządowe

  zał 1.2 Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – os. fizyczne

   

  „Aktywator społeczny 2023 (V Edycja) na przyznanie pakietu rozwojowego

  Harmonogram działań w ramach Aktywatora Społecznego 2023

  Regulamin Konkursu Aktywator Społeczny 2023

  zał 1.1 Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – organizacje pozarządowe

  zał 1.2 Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny – os. fizyczne

   

   

  Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoją opinią na temat wsparcia udzielanego przez pracowników projektu OWES „JA-TY-MY” serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety zamieszczonej pod poniższym linkiem.
  Dzięki Państwa opiniom, możemy doskonalić jakość naszych usług.
  Dziękujemy.

  KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO ANKIETY

   

  list.kolor owes dół