+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2020

   

  nowe logo_gora

  Okres realizacji projektu 01.01.2018- 31.12.2020

   

  Głównym celem projektu jest utworzenie w okresie I. 2018 -XII. 2020 r. nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) w subregionie IV woj. łódzkiego (m. Łódź). Planuje się utworzenie 45 miejsc pracy w nowo powstałych PS/PES przekształconych w PS oraz miejsca pracy w istniejących PS. Realizacja celu będzie możliwa dzięki kompleksowości wsparcia, a także wsparciu dostosowanemu do zindywidualizowanych potrzeb uczestników projektu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w PS preferowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania IX.1, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Poddziałania IX.3.1. Wsparcie świadczone będzie w ramach: usług animacyjnych, inkubacyjnych oraz biznesowych.

  Projekt jest skierowany do grupy docelowej z IV subregionu – m. Łodzi. W przypadku osób fizycznych  które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze m. Łodzi w rozumieniu przepisów KC, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostki organizacyjne na obszarze m. Łodzi. Wsparcie świadczone jest zgodnie ze standardami AKSES oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  w  obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa; dopasowane jest do potrzeb i potencjału uczestników.

   

  Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 OWES:

  • Fundacja INSPRO
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne  „Ja-Ty-My”
  • Centrum OPUS

   

   

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:

  Agnieszka Kołodziejczak – koordynator merytoryczny, koordynator administracyjny projektów

  Paulina Sapińska – specjalistka ds. monitoringu

  Monika Kowner – główna księgowa

  Paulina Strychalska – pracownik ds. finansowo- księgowych

  Animacja i doradztwo:

  Małgorzata Wlaźlak – doradczyni kluczowa biznesowa/Indywidualna doradczyni PS

  Edyta Jędrzejewska – psycholog

  Agnieszka Sobczak – doradczyni kluczowa

  Agnieszka Kołodziejczak – Indywidualna doradczyni PS

  Maciej Niedźwiedź – Indywidualny doradczyni PS

  Renata Piskórz-Ejtaszewska – Indywidualna doradca PS

   

  Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”; nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi RPLD.09.03.01-10-0003/17-00 z dnia 7 lutego 2018 roku.

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  II edycja 

  Umowy:

  Umowa wsparcie finansowe – istniejące PS (wraz z załącznikami)

  Umowa wsparcie finansowe – nowotworzone PS (wraz z załącznikami)

  Umowa wsparcie Pomostowe (wraz z załącznikami)

  Nabór Biznesplanów:

  Regulamin wsparcia finansowego

  Załącznik 1 – Formularz_wniosku

  Załącznik 2 – Biznesplan

  Załącznik 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Załącznik 4 – Wzór zestawienia zatrudnienia

  Załącznik 5 – Oświadczenie osoby zatrudnianej

  Załącznik 6 – Wniosek – podstawowe wsparcie pomostowe

  Załącznik 7 – Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe

  Załącznik 8 – Oświadczenie VAT

  Załącznik 9 – Formularz informacji de minimis

  Załącznik 10 – Oświadczenie o pomocy de minimis

  Załącznik 11 – Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami oceny wniosku

  Załącznik 12 – Karta oceny formalnej

  Załącznik 13 – Karta oceny merytorycznej

  Dokumenty związane z pierwszym etapem rekrutacji:

  Regulamin Rekrutacji ŁOWES

  Załącznik nr 1.1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz. wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny podmiotów instytucjonalnych wraz z oświadczeniami

  LOWES_oswiadczenie_pomoc_de_minimis

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej – osoby fizyczne

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

  Załącznik nr 4.3 Karta oceny merytorycznej – nowotworzone PS

  Załacznik nr 5 Lista_PKD_wykluczonych_de_minimis

   

  I edycja:

  Przedłużone wsparcie pomostowe:
  Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych
  Oświadczenie o statusie podatnika VAT

  Umowy:

  Umowa na wsparcie finansowe istniejące PS

  Umowa na wsparcie finansowe nowe PS

  Umowa na podstawowe wsparcie pomostowe

   

  Nabór Biznesplanów:

  Regulamin wsparcia finansowego

  Załącznik 1 – Formularz_wniosku

  Załącznik 2 – Biznesplan

  Załącznik 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Załącznik 4 – Wzór zestawienia zatrudnienia

  Załącznik 5 – Oświadczenie osoby zatrudnianej

  Załącznik 6 – Wniosek – podstawowe wsparcie pomostowe

  Załącznik 7 – Wniosek – przedłożone wsparcie pomostowe

  Załącznik 8 – Oświadczenie VAT

  Załącznik 9 – Formularz informacji de minimis

  Załącznik 10 – Oświadczenie o pomocy de minimis

  Załącznik 11 – Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami oceny wniosku

  Załącznik 12 – Karta oceny formalnej

  Załącznik 13 – Karta oceny merytorycznej

  Dokumenty związanie z pierwszym etapem rekrutacji:

  Regulamin Rekrutacji ŁOWES

  Załącznik nr 1.1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz.

  Załącznik nr 2.1 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w rekrutacji

  Załącznik nr 2.2 Oświadczenie osoby niespełniającej kryteriów udziału w rekrutacji – dla grup inicjatywnych

  Załącznik nr 1.2 Formularz Rekrutacyjny podmiotów / instytucji nowopowstałych lub przekształcających się PS

  Załącznik nr 1.3 Formularz Rekrutacyjny dla istniejych PS

  Załącznik nr 3.1 Oświadczenie podmiotu instytucjonalnego o spełnianiu kryteriów udziału w rekrutacji

  Załącznik nr 3.2 Deklaracja osoby oddelegowanej przez osobę prawną

  LOWES_oswiadczenie_pomoc_de_minimis

  Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej os.fiz.

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej podmioty nowe oraz przeksztalcajace się w PS

  Załącznik nr 4.3 Karta oceny merytorycznej tworzenia miejsc pracy w istniejących PS

  Załacznik nr 5 Lista_PKD_wykluczonych_de_minimis

   

  listownik ło