+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  OWES „Ja-Ty-My” 2024-2026

   

  OWES „Ja-Ty-My”

  Okres realizacji projektu 01.01.2024- 31.12.2026

  Wartość projektu: 11 223 571,50 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 10 942 360,53 zł.

   

  Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ES w latach 2024 – 2026 w subregionie II woj. łódzkim tj. na terenie: powiatów poddębickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, zgierskiego, brzezińskiego, skierniewickiego, m. Skierniewice. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES poprzez realizację celów szczegółowych:
  a) zwiększenie liczby miejsc pracy dla os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym os. niepełnosprawnych (88);
  b) objęcie wsparcie 80 PES

  W czasie realizacji projektu powstaną  nowe  i trwałe  miejsca pracy w sektorze ES, umożliwiające  osobom zagrożonym  ubóstwem i wykluczeniem  społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania PS poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.
  Cel osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie działań o charakterze animacyjnym prowadzące do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz ES; inkubacyjnym prowadzącym do rozwoju i tworzenia nowych PES i PS poprzez wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy i doradczo – szkoleniowych oraz usług biznesowych przyczyniających się do poprawy efektywności ekonomicznej istniejących PS. Projekt przyczyni się także do powstania nowych PES oraz podmiotów reintegracyjnych.

  Wsparcie świadczone jest zgodnie ze standardami OWES oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa i zapisami ustawy o ekonomii społecznej z dnia 05.08.2022; dopasowane jest do potrzeb i potencjału uczestników.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz uczestnika projektu OWES – Osoba indywidualna

  Formularz uczestnika projektu OWES – Instytucja

  Regulamin ogólny OWES 2024-2026

   

  Dokumenty dotyczące rekrutacji do wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy:

  Regulamin rekrutacji OWES

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny – osoby fizyczne

  Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny – osoby prawne

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1. Karta oceny merytorycznej – osoby fizyczne

  Załącznik nr 4.2. Karta oceny merytorycznej – osoby prawne

  Załącznik nr 5 Wykaz branż wykluczonych z pomocy de minimis

  Załącznik nr 6 Wykaz dokumentów potwierdzających przynależność do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   

  Nabór wniosków: od 29.05.2024 r. do 5.06.2024 r. do godz. 16:00

   

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:
  Anna Niedźwiedź – koordynator merytoryczny, e-mail: aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl,
  Karina Kostrzewa – specjalista ds. kadr i płac, e-mail: kadry@wsparciespoleczne.pl,
  Anna Socha – pracownik ds. obsługi finansowo-księgowej, email: asocha@wsparciespoleczne.pl

  Usługi animacyjno – inkubacyjne: 
  Dariusz Krajewski – specjalista ds. tworzenia podmiotów reintegracyjnych, e-mail: dkrajewski@wsparciespoleczne.pl
  Piotr Sieradzki – Doradca kluczowy animacyjny, e-mail: psieradzki@wsparciespoleczne.pl
  Justyna Buza – Animator lokalny, e-mail: jbuza@wsparciespoleczne.pl
  Justyna Potoniec – Animator lokalny, e-mail: jpotoniec@wsparciespoleczne.pl

  Katarzyna Niedzielska – Doradca kluczowy rozwojowy dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą e-mail: kniedzielska@wsparciespoleczne.pl
  Marta Mieleszkiewicz – Doradca kluczowy rozwojowy dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, e-mail: mmieleszkiewicz@wsparciespoleczne.pl

  Aneta Szmigiero – Spec. ds. zamówień publicznych, e-mail: aszmigiero@wsparciespoleczne.pl

  Tomasz Musielski – Spec. ds. zamówień publicznych, e-mail: tmusielski@gmail.com
  Paulina Pasturek – Spec. ds. tworzenia podmiotów reintegracyjnych; Spec. ds. reintegracji społeczno – zawodowej; e-mail: ppasturek@wsparciespoleczne.pl

  Usługi biznesowe:
  Jarosław Szwarc – Doradca kluczowy biznesowy, e-mail: jszwarc@wsparciespoleczne.pl
  Katarzyna Niedzielska – Doradca kluczowy biznesowy, e-mail: kniedzielska@wsparciespoleczne.pl

  Kontakt:

  telefon OWES 796 14 14 30, e-mail ogólny: animacja@wsparciespoleczne.plowes@wsparciespoleczne.pl 

  Punkty doradcze:
  Brzeziny – ul. Kościuszki 2
  Zgierz – Plac Kilińskiego 11

  Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00

  BIURO PROJEKTU:
  Łódź – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
  90-558 Łódź

  Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00