+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023

  ciag-feprreg-rrp-wl-ueefs

  Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023

  Wartość projektu: 6 950 994,60 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 5 908 345,41 zł.

  Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ES w subregionie IV woj. łódzkim w latach 2021 – 2023. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES poprzez realizację celów szczegółowych:
  a) zwiększenie liczby miejsc pracy dla os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym os. niepełnosprawnych (82),

  b) zwiększenie liczby org. pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (10%),

  c) wsparcie środowisk , które zainicjują działania na rzecz rozwoju ES (30%),

  d) wsparcie grup inicjatywnych, które wypracowały założenia co do utworzenia PES(30).

  .

  Projekt skierowany jest do grupy docelowej z IV subregionu – m. Łodzi:

  Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych i organizacji pozarządowych planujących ekonomizację, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdą się w grupie osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, osób fizycznych i prawnych planujących założyć PES oraz otoczenia PES. Wsparcie świadczone jest zgodnie ze standardami AKSES oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa; dopasowane jest do potrzeb i potencjału uczestników.

  .

  Przy rekrutacji na dofinansowanie miejsc pracy w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych lub Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne dodatkowe punkty otrzymają: osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania IX.1, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Podziałania IX.3.1; osoby pochodzące z obszarów rewitalizacji oraz podmioty i grupy planujące działalność w kluczowych sferach rozwoju wg KPRES oraz w kierunkach rozwoju określonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 i w Regionalnym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020, tj. (w branżach niszowych oraz rozwojowych).

  .

  Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 OWES:
  • Centrum Inicjatyw OPUS
  • Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:
  Małgorzata Wlaźlak – koordynator merytoryczny, e-mail: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl,
  Agnieszka Kołodziejczak – koordynator administracyjny projektów, e-mail: akolodziejczak@wsparciespoleczne.pl,
  Katarzyna Żurek – pracownik ds. administracji i kadr, e-mail: kzurek@wsparciespoleczne.pl,
  Emilia Kolczykowska – Szymajda – specjalista ds. kadr i płac, e-mail: eszymajda@wsparciespoleczne.pl,
  Anna Socha – pracownik ds. obsługi finansowo-księgowej, e-mail: asocha@wsparciespoleczne.pl,

  Animacja i doradztwo:
  Małgorzata Wlaźlak – doradczyni kluczowa biznesowa/Indywidualna doradczyni PS; e-mail: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl,
  Agnieszka Kołodziejczak – doradczyni kluczowa/specjalista ds. reintegracji społecznej, e-mail: akolodziejczak@wsparciespoleczne.pl
  Justyna Potoniec – psycholog, e-mail: jpotoniec@wsparciespoleczne.pl
  Małgorzata Bobrowska – indywidualna doradczyni przedsiębiorstwa społecznego, e-mail: mbobrowska@wsparciespoleczne.pl

  numer telefonu: 796 14 14 20

  Formularze rekrutacyjne można składać od 10.05.2021 r. 

  Rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania środków finansowych.

  Komisja Rekrutacyjna zbiera się raz w miesiącu, każdego 25 dnia miesiąca, pod warunkiem przekazania do niej min. 3 dni robocze wcześniej min. jednego Formularza Rekrutacyjnego spełniającego wymogi formalne oraz w przypadku Formularzy składanych przez Kandydatów – osoby fizyczne, pisemnych opinii psychologa.
  Oznacza to, że formularz rekrutacyjny musi zostać złożony:
  – w przypadku osób fizycznych min. 17 dnia miesiąca (chyba, że wypada on w dzień wolny od pracy)
  – w przypadku PES/PS min. 17 dnia miesiąca (chyba, że wypada on w dzień wolny od pracy)

  Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”; nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi RPLD.09.03.01-10-0003/20-00 z dnia 19 lutego 2021 roku.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  I etap rekrutacji

  Regulamin miejsca pracy etap I (wersja aktualizowana)

  Regulamin rekrutacji uczestników na miejsca pracy etap I

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny osoby fizyczne (wersja aktualizowana)

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny osoby fizyczne
  Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny osoby prawne (wersja aktualizowana)

  Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny osoby prawne

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej – osoby fizyczne

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

  Załącznik nr 5 Wykaz  branż wykluczonych z pomocy de minimis

  Wykaz kluczowych sfer rozwojowych oraz branż niszowych preferowanych na etapie rekrutacji uczestników

  II etap rekrutacji

  Regulamin wsparcie finansowe

  Załącznik 1 – Formularz wniosku
  Załącznik 2 – Wzór biznesplanu

  Biznesplan – Część finansowa (plik excel) 

  Załącznik 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Załącznik 4 – wzór zestawienia zatrudnienia

  Załącznik 5 – oświadczenie osoby zatrudnianej

  Załącznik 6 – wniosek podstawowe wsparcie pomostowe

  Załącznik 7 – wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe
  Załącznik 8 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Załącznik 9 – Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

  Załącznik 10 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z kryteriami oceny Biznesplanu
  Załącznik 11 – Karta Oceny Formalnej

  Załącznik 12 – Karta Oceny Merytorycznej

  Załącznik 13 – Wykaz kluczowych sfer rozwoju i branż

  Załącznik 14 – Wzór oświadczenia o stanie zatrudnienia w PES/PS (na dzień składania biznesplanu)

  Załącznik 15 – Wzór oświadczenie o stanie zatrudnienia w PES/PS (na dzień podpisania umowy o  udzielenie wsparcia finansowego)

   

  dół_logotypy