+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • Nasza historia - opis stowarzyszenia
  • Powstanie

   Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstało ono w wyniku doświadczeń członków założycieli z trzyletniej współpracy z Community Limited Trust w Szkocji w ramach realizowanego projektu firmy społecznej, projektu wzorowanego na modelowym hotelu Six Mary's Place w Edynburgu. Stowarzyszenie wyrosło z Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych — organizacji zajmującej się rehabilitacją osób chorujących psychicznie. Pomysł na powstanie stowarzyszenia specjalizującego się we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wyrzuconych na margines zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej czy życiowej oraz na propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych tych osób był konsekwencją przeświadczenia założycieli o konieczności zmiany w dotychczasowym podejściu do tej problematyki.

  • KŁOS

   Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" uczestniczyło w przygotowaniu aplikacji do Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i przystąpiło do Partnerstwa Koalicji Łamania Oporów Społecznych "KŁOS" realizowanego w ramach tematu D-"Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnej oraz poprawę miejsc pracy". Głównym celem projektu jest stworzenie systemu wspieranego zatrudnienia socjalnego, który ułatwiłby powrót na rynek pracy osobom niepełnosprawnym psychicznie oraz długotrwale bezrobotnym. Celem Partnerstwa jest wypracowanie i testowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji firm społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej.

  • Projekty realizowane w latach 2007-2009

   Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - w ramach projektu ośrodek wspierał spółdzielnie socjalne z terenu województwa łódzkiego poprzez udzielanie grantów, pożyczek i poręczeń oraz doradztwo.
   Zintegrowany system wsparcia dla osób wykluczonych społecznie - celem tego projektu było stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w wejściu oraz utrzymaniu się na rynku pracy
   Ekonomia społeczna szansą na pracę - głównym celem projektu było zwiększenie udziału sektora administracji publicznej w realizacji zadań publicznych w obszarze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
   na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
   Kurs na ekonomię społeczną - w ramach projektu zorganizowano warsztaty z zakresu umiejętności trenerskich dla osób pracujących w przedsiębiorstwach społecznych oraz instytucjach wspierających podmioty ekonomii społecznej oraz przeprowadzono szereg działań promocyjnych

  • Projekty Realizowane w latach 2010-2012

   Partnerstwo Promocja Praca – Ekonomia Społeczna w regionie łódzkim - celem projektu było powstanie 30 partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa łódzkiego oraz kampania promocyjna ekonomii społecznej
   Projekty Współdziałając możemy więcej i Razem możemy więcej oraz Działajmy razem - których celem było wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych
   Ośrodek Ekonomii Społecznej - celem projektu było utworzenie instytucji otoczenia podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób indywidualnych

  • Projekty Realizowane w latach 2013-2015

   PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk - celem projektu było zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej w woj. Łódzkim oraz wzmocnienie ich potencjału poprzez import, adaptację i implementację rozwiązań partnerów ponadnarodowych w oparciu o szwedzkie modele franczyzy społecznej oraz import włoskich rozwiązań wspierania przedsiębiorstw społecznych przez samorządy lokalne
   Jobfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ - Celem projektu było wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 50+ w oparciu o formułę partnerstwa w ramach powiatu ze starostwem, PSZ, OPS, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu zgierskiego. Projekt finansowany ze środków POKL
   Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny - głównym celem projektu było przeciwdziałanie problemowi marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz integracja lokalnej społeczności
   Projekt JA-TY-MY - którego celem było założenie spółdzielni socjalnych oraz wsparcie istniejących spółdzielni socjalnych przez umożliwienie przystępowania do nich nowych członków oraz wypracowanie długookresowych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw społecznych z terenu woj. łódzkiego

  • Otrzymaliśmy Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" w styczniu 2016 roku otrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.
   Realizujemy aktualnie dwa projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej.
   Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej, który obejmuje wsparciem region miasta Łodzi oraz OWES - wsparcie ekonomii społecznej, który realizowany jest powiatach poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, brzezińskim, skierniewickim oraz mieście Skierniewice

  • Budowanie Partnerstw

   Budowanie Partnerstw - w roku 2016 rozpoczęliśmy cykl spotkań w regionie zorganizowanych w ramach projektu "OWES- wsparcie ekonomii społecznej", których celem było zawiązanie partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Wspólnie z przedstawicielami samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i chętnych do działania na rzecz lokalnej społeczności - stworzyliśmy plany działań, podjęliśmy współpracę.

  • Wizyta Studyjna Szlakiem Podmiotów Ekonomii Społecznej Jury Krakowsko - Częstochowskiej

   W listopadzie 2016 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" przeprowadziło Wizytę Studyjną Szlakiem Podmiotów Ekonomii Społecznej Jury Krakowsko - Częstochowskiej, w ramach realizowanego projektu "OWES - wsparcie ekonomii społecznej". Przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych z naszego regionu oraz instytucji związanych z obszarem ekonomii społecznej odwiedzili m.in. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Spółdzielnie socjalne "Jasne, że BUS" i "Przyszłość", Fundację Integracji Społecznej "Feniks", Centrum Integracji Społecznej
   działające przy Samorządowym Zakładzie Budżetowym . Wszyscy korzystaliśmy z dobrych praktyk służących rozwijaniu ekonomii społecznej.

  • Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu

   Realizacja projektu utworzenia i prowadzenia Zakładu Aktywności zawodowej w Łowiczu przez Stowarzyszeni Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" przypada na lata 2016-2018. Jego celem jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Beneficjenci projektu otrzymują tu wparcie przez zatrudnienie w ZAZ, rehabilitację zawodową i społeczną,rehabilitację zdrowotną, szkolenia, opiekę psychologa. Wizytówką przedsięwzięcia jest prowadzona przez beneficjentów restauracja "Kulinarne Mosty".

  • Liftingowy Pakiet Wiosenny

   Liftingowy Pakiet Wiosenny w dwóch edycjach skierowany do podmiotów prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą z powiatów łęczyckiego, kutnowskiego, poddębickiego, zgierskiego, brzezińskiego, skierniewickiego. Pomagaliśmy przeprowadzić szybki lifting organizacji ucinając niepotrzebne koszty i tworząc skuteczne strategie. Udzieliliśmy doradztwa w zakresie prawnym, ekonomicznym, marketingowym, księgowym, informatycznym.

  • Aktywator Społeczny

   "Aktywator Społeczny" to druga edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", w którym udział brały organizacje i grupy nieformalne. „Aktywator Społeczny” stanowił część realizacji projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej". Jego celem było ułatwienie grupom nieformalnym oraz organizacjom, które otrzymają wsparcie w postaci pakietu rozwojowego podjęcia skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnych. Pakiet rozwojowy był wykorzystany na podniesienie kompetencji członków grup nieformalnych oraz organizacji będących odbiorcami Programu i dokształcanie się w obszarze funkcjonowania PES i PS, zwiększenie zasobów rzeczowych grup nieformalnych oraz organizacji, które przyczynią się do poprawy jakości funkcjonowania tych grup i podmiotów, wsparcie rozwoju grup nieformalnych oraz organizacji w kierunku finansowej samowystarczalności.

  • Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

   Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" było współorganizatorem Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej. Podczas zorganizowanych w samym sercu miasta Targów (na ulicy Piotrkowskiej) prezentowały się podmioty ekonomii społecznej naszego regionu. Były to spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe. Zebrane jednego dnia w jednym miejscu, dumnie prezentowały to co u nich najlepsze. Części wystawienniczej towarzyszyło seminarium dotyczące ekonomii społecznej. Podczas targów prezentowało się blisko pięćdziesięciu wystawców.

  • Szkoła Liderów Ekonomii Sołecznej

   Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej - bezpłatny cykl szkoleń zorganizowany w formie trzech trzydniowych zjazdów dla liderów, członków i pracowników podmiotów ekonomii społecznej, skierowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną, przedsiębiorstw społecznych. Celem Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej było zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej i zarządzania ich potencjałem.. Podczas zjazdów zdobywano praktyczną wiedzę z zakresu umiejętności pracy z zespołem, współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami otoczenia PES, diagnozy potrzeb marketingowych i promocji, zarządzania finansami. Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej zorganizowana została w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  • Wizyty Studyjne

   W roku 2017 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" przeprowadziło cztery Wizyty Studyjne Szlakiem Podmiotów Ekonomii Społecznej.W grudniu gościliśmy w subregionie Kielecko-Ostrowieckim, w listopadzie w województwie świętokrzyskim i subregionie kaliskim, w lipcu także w świętokrzyskim. Był to doskonały sposób by nabyć wiedzę o założeniach i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej, poznać realne problemy i zagrożenia, potencjał i szanse stwarzane przez ekonomię społeczną. Udział w nich wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek sektora publicznego z terenu powiatów objętych wsparciem tj. brzezińskiego, poddębickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, zgierskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice. Uczestnicy wizyt uczyli się dobrych i sprawdzonych rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej,podpatrywali jak rozwijać i wspierać rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie.
   Wizyty studyjne zorganizowane zostały w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Nasz zespół

  Tomasz Musielski

  Prezes Zarządu, Kierownik ŚDS w Brzezinach

  Dariusz Krajewski

  Wiceprezes, Koordynator projektów

  Ida Kazimierska

  Skarbnik, Główna księgowa

  Piotr Sieradzki

  Doradca kluczowy

  Anna Niedźwiedź

  Doradczyni kluczowa rozwojowa OWES

  Agnieszka Sobczak

  Doradczyni kluczowa rozwojowa OWES

  Marta Mieleszkiewicz

  Doradczyni kluczowa biznesowa OWES

  Małgorzata Wlaźlak

  Doradczyni kluczowa biznesowa OWES

  Artur Orski

  Animator lokalny OWES

  Małgorzata Piwowarska

  Animatorka lokalna OWES

  Marieta Rdesińska

  Specjalistka ds. tworzenia podmiotów reintegracyjnych OWES

  Aneta Szmigiero

  Specjalistka ds. zamówień publicznych OWES

  Piotr Podsiadły

  Specjalista ds. zamówień publicznych OWES

  Maria Trojnar

  Psycholog OWES

  Edyta Jędrzejewska

  Psycholog OWES

  Jarosław Szwarc

  Indywidualny doradca PS OWES

  Bogusława Ciechomska

  Indywidualna doradczyni PS OWES

  Maciej Niedźwiedź

  Indywidualny doradca PS OWES

  Emilia Pacześ

  Indywidualna doradczyni PS OWES

  Małgorzata Piotrowska

  Doradczyni marketingowa OWES

  Marta Klimanek

  Doradczyni biznesowa OWES

  Lidia Fido

  Doradczyni biznesowa OWES

  Kamil Kraska

  Doradca informatyczny OWES

  Katarzyna Plewka - Gębalska

  Doradczyni prawna OWES

  Anna Zochniak

  Coach dla Liderów OWES

  Malwina Śliwińska

  Psycholog wspierający PS OWES

  Justyna Darnikowska

  Psycholog wspierający PS OWES

  Marta Sośnierz

  Psycholog wspierający PS OWES

  Edyta Głos

  Kierownik ZAZ w Łowiczu

  Ewa Marciniak

  Zastępca kierownika ŚDS w Brzezinach

  Paulina Sapińska

  Specjalistka ds. monitoringu

  Agnieszka Kołodziejczak

  Specjalistka ds. pomocy de minimis

  Magdalena Badziak

  Pracownik działu księgowości

  Paulina Strychalska

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Elżbieta Stachurska

  Pracownik administracyjno-biurowy
  Współpracowaliśmy:
  Napisz do nas