+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  OWES „Ja-Ty-My” 2018-2020

  logo kolor owes góra

  OWES  „JA-TY-MY”

  Okres realizacji projektu 01.01.2018 – 31.12.2020

  Projekt  skierowany jest  do osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą  z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy oraz do osób fizycznych i prawnych planujących założyć PES które uczą się/pracują lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego . W rozumieniu  KC w wieku 18-67/podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego, w szczególności z powiatów: poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice (subregion II),w tym do ON (nie mniej niż 14% uczestników indywidualnych) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektu w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, z IV 2016).

  Głównym celem projektu jest powstanie w okresie 01.2018-12.2020 nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES, umożliwiających  osobom zagrożonym  ubóstwem i wykluczeniem  społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania PS poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.
  Cel osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie działań o charakterze animacyjnym prowadzące do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz ES; inkubacyjnym prowadzącym do rozwoju i tworzenia nowych PES i PS poprzez wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy i doradczo – szkoleniowych oraz usług biznesowych przyczyniających się do poprawy efektywności ekonomicznej istniejących PS. Projekt przyczyni się także do powstania nowych PES oraz podmiotów reintegracyjnych.

  Wartość projektu: 6 577 822,46 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 6 409 252,46 zł.


  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:

  Anna Niedźwiedź –  koordynator projektu

  Katarzyna Żurek – specjalistka ds. monitoringu

  Monika Kowner – główna księgowa

  Katarzyna Skuza – pracownik ds. finansowo-księgowych

  Animacja i doradztwo:

  Dariusz Krajewski – koordynator merytoryczny

  Ewelina Gąska – psycholog

  Małgorzata Mieleszkiewicz – animatorka lokalna

  Artur Orski – animator lokalny

  Bogusława Ciechomska – animator lokalny,

  Jarosław Szwarc – Specjalista ds. tworzenia podmiotów reintegracyjnych

  Anna Niedźwiedź – Doradczyni kluczowa rozwojowa

  Aneta Szmigiero – Specjalistka ds. zamówień publicznych

  Bogusława Ciechomska – Indywidualna doradczyni PS do VI. 2020

  Jarosław Szwarc – Indywidualny doradca PS do VI.2020

  Wojciech Łukaszewicz – Indywidualny doradca PS do VI.2020

  Marta Mieleszkiewicz – Doradczyni kluczowa biznesowa

  Jarosław Szwarc – Specjalista ds. zamówień publicznych

  Projekt OWES „Ja-Ty-My” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.3 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”; nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi RPLD.09.03.01-10-0004/17-00 z dnia 5 lutego 2018 roku.

  DOKUMENTY DO POBRANIA – „AKTYWATOR SPOŁECZNY”

  IV edycja

  Regulamin-Konkursu-Aktywator-Społeczny 2020

  zał.-1.1.-Wniosek-do-konkursu-Aktywator-Społeczny-organizacje-pozarządowe-1

  zał.-1.2.-Wniosek-do-konkursu-Aktywator-Społeczny-gr.nieformalne-os.fizyczne-1-1

  III edycja

  Regulamin Konkursu-Aktywator Społeczny-kwiecień 2019

  Zał. 1.1. Wniosek Konkursu-Aktywator Społeczny-organizacje pozarządowe-kwiecień 2019

  Zał.-1.2.-Wniosek-Konkursu-Aktywator-Społeczny-osoby-fizyczne-kwiecień-2019-1

  II edycja

  regulamin konkursu dla edycji jesiennej w 2018 r.
  zał. 1.1. Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny
  zał. 1.2. Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny

  I edycja

  Regulamin konkursu „Aktywator Społeczny” – kwiecień 2018

  zał. 1.1. Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny

  1 zał. 1.2. Wniosek do konkursu Aktywator Społeczny


  DOKUMENTY DO POBRANIA – Dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy w PS i PES przekształcających się w PS:

  III edycja

  Dokumenty związane z pierwszym etapem rekrutacji:

  Regulamin rekrutacji OWES_Ja-Ty-My

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz. wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 Formularz REKRUTACYJNY podmioty instytucjonalne wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej os.fiz.

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

  Załącznik nr 4.3 Karta oceny merytorycznej nowotworzone PS

  Lista_PKD_wykluczonych_de_minimis

  II edycja 

  Umowy:

  Umowa wsparcie finansowe – nowotworzone PS (wraz z załącznikami)

  Umowa wsparcie finansowe – istniejące PS (wraz z załącznikami)

  Umowa wsparcie pomostowe (wraz z załącznikami)

  Nabór Biznesplanów:

  Regulamin wsparcia finansowego OWES

  Załącznik 1. Formularz wniosku OWES

  Załącznik 2. Biznesplan OWES

  Załącznik 3. Harmonogram rzeczowo finansowy OWES

  Załącznik 4. Wzor zestawienia zatrudnienia OWES

  Załącznik 5. Oswiadczenie osoby zatrudnianej OWES

  Załącznik 6. Wniosek podstawowe wsp pomost OWES

  Załącznik 7. Wniosek przedluzone wsp pomost OWES

  Załącznik 8. Oswiadczenie VAT OWES

  Załącznik 9. Formularz informacji OWES

  Załącznik 10. Oswiadczenie pomoc de minimis OWES

  Załącznik 11. Oswiadczenie inform kryteria OWES

  Załącznik 12. Karta oceny formalnej OWES

  Załącznik 13. Karta oceny merytorycznej OWES

  Dokumenty związane z pierwszym etapem rekrutacji:

  Regulamin rekrutacji OWES_Ja-Ty-My

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz. wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 Formularz REKRUTACYJNY podmioty instytucjonalne wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej os.fiz.

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

  Załącznik nr 4.3 Karta oceny merytorycznej nowotworzone PS

  Lista_PKD_wykluczonych_de_minimis

  I edycja:

  Przedłużone wsparcie pomostowe:

  Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych
  Oświadczenie o statusie podatnika VAT

  Umowy:

  Umowa na wsparcie finansowe nowe PS

  Umowa na wsparcie finansowe istniejące PS

  Umowa na podstawowe wsparcie pomostowe

  Nabór Biznesplanów:

  Regulamin wsparcia finansowego

  Załącznik 1 – Formularz_wniosku

  Załącznik 2 – Biznesplan

  Załącznik 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Załącznik 4 – Wzór zestawienia zatrudnienia

  Załącznik 5 – Oświadczenie osoby zatrudnianej

  Załącznik 6 – Wniosek – podstawowe wsparcie pomostowe

  Załącznik 7 – Wniosek – przedłożone wsparcie pomostowe

  Załącznik 8 – Oświadczenie VAT

  Załącznik 9 – Formularz informacji de minimis

  Załącznik 10 – Oświadczenie o pomocy de minimis

  Załącznik 11 – Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami oceny wniosku

  Załącznik 12 – Karta oceny formalnej

  Załącznik 13 – Karta oceny merytorycznej

  Dokumenty związane z pierwszym etapem rekrutacji:

  Regulamin rekrutacji OWES_Ja-Ty-My

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz.

  Załącznik nr 1.1 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w rekrutacji

  Załącznik nr 1.2 Oświadczenie osoby niespełniającej kryteriów udziału w rekrutacji – dla grup inicjatywnych

  Załącznik nr 2 Formularz REKRUTACYJNY podmioty instytucjonalne

  Załącznik nr 2.1 Oświadczenie podmiotu instytucjonalnego o spełnianiu kryteriów udziału w rekrutacji

  Załącznik nr 2.2 Deklaracja osoby oddelegowanej przez osobę prawną

  Załącznik nr 2.3 Informacja o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej os.fiz.

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej podmioty instytucjonalne

  Załącznik nr 4.3 Karta oceny merytorycznej istniejące PS i PES przekształcające się

  Lista_PKD_wykluczonych_de_minimis

   

   

  logotyp dół OWES