+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Deklaracja dostępności

   

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wsparcia Społecznego “Ja-Ty-My”
  • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-15
  • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
  • Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA,
  • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

  Osoby zainteresowane zwiększoną dostępnością do treści naszej strony prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny, korespondencyjny, mailowy lub za pomocą tłumacza języka migowego bądź tłumacza-przewodnika osób głuchoniewidomych. Służymy kompleksowym wsparciem w tym zakresie w dogodnym miejscu i czasie.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się drogą mailową używając adresu [biuro@wsparciespoleczne.pl]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

   

  Polski wzorzec deklaracji precyzuje co dokładnie powinien zawierać opis dostępności architektonicznej. W dokumencie muszą znaleźć się takie informacje jak:
  • opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, korytarzy, schodów i wind, dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),
  • lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  • a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach)

  Opis dostępności architektonicznej biura – siedziby głównej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne “Ja-Ty-My”
  Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne “Ja-Ty-My”, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura Pani Paulina Ciąćka pciacka@wsparciespoleczne.pl, FB i Messenger https://www.facebook.com/swsjatymy
  1. Opis sposobu dojazdu.
  – PKP Dworzec – Łódź Kaliska (1 km pieszo);
  – Autem – miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio na terenie posesji;
  – Taksówką – najbliższy postój taksówek 200 m.
  2. Wejście do budynku.
  Wejście od strony ulicy. Wejście do budynku bez barier w postaci stopni, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Budynek na parterze, bez stopni.
  3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak innych dostosowań.
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
  Dostęp do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
  a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
  b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
  a) poczta elektroniczna biuro@wsparciespoleczne.pl;
  b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 796 141 440, profil FB https://www.facebook.com/swsjatymy )
  c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/swsjatymy
  6. Pomieszczenia sanitarne.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze biura SWS Ja-Ty-My

   

  Opis dostępności architektonicznej Punktu Doradczego w Zgierzu
  Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego punktu doradczego w Zgierzu oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura Pani Justyna Buza jbuza@wsparciespoleczne.pl, FB i Messenger https://www.facebook.com/swsjatymy
  1. Opis sposobu dojazdu.
  – Autobus nr 6 i 61 (100 m pieszo);
  – Autem – miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio na terenie posesji;
  – Taksówką – najbliższy postój taksówek 100 m.
  2. Wejście do budynku.
  Wejście od strony podwórka. Domofon – bez oznakowań brejlowskich, bez komunikatów odczytywanych głosowo. Wejście do budynku bez barier w postaci stopni, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Biuro na parterze, bez stopni.
  3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Do pomieszczenia punktu doradczego prowadzi korytarz bez stopni z podjazdami – dostępny dla osób poruszających się na wózku.
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do punktu doradczego.
  5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
  Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane tłumaczeniem na polski język migowy mogą komunikować się z Ośrodkiem:
  a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
  b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się.
  a) poczta elektroniczna biuro@wsparciespoleczne.pl;
  b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 796 141 440, profil FB https://www.facebook.com/swsjatymy )
  c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/swsjatymy
  6. Pomieszczenia sanitarne.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.

   

  Opis dostępności architektonicznej Punktu Doradczego w Brzezinach
  Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego punktu doradczego w Brzezinach (ul. Kościuszki 2, Brzeziny) oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura Pani Justyna Buza jbuza@wsparciespoleczne.pl, FB i Messenger https://www.facebook.com/swsjatymy
  1. Opis sposobu dojazdu.
  – Autem – miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się do 100m. od punktu doradczego
  – Autobusem – Łódź – Brzeziny nr 53 B.
  – Taksówką – najbliższy postój taksówek 200 m.
  2. Wejście do budynku.
  Wejście od strony ulicy. Wejście do punktu na parterze, jeden stopień, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane do środka.
  3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Wg potrzeb umożliwione dostawienie pochylni do wjazdu wózkiem dla os. z niepełnosprawnością.
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do punktu doradczego.
  5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
  Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane tłumaczeniem mogą komunikować się z Ośrodkiem:
  a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
  b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się.
  a) poczta elektroniczna biuro@wsparciespoleczne.pl;
  b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 796 141 440, profil FB https://www.facebook.com/swsjatymy )
  c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/swsjatymy
  6. Pomieszczenia sanitarne.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w punkcie doradczym.

   

  Opis dostępności architektonicznej Środowiskowego Domu Samopomocy im.100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Brzezinach
  Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności Domu oraz  kwestii związanych z dostępnością odpowie kierownik Pani Ewa Marciniak emarciniak@wsparciespoleczne.pl, FB i Messenger https://www.facebook.com/profile.php?id=100057410171088&sk=about

  1. Opis sposobu dojazdu.
  – Autobusem – Łódź – Brzeziny nr 53 B.
  – Autem – miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio na terenie posesji;
  – Taksówką – najbliższy postój taksówek 300 m.
  2. Wejście do budynku.
  Wejście od strony ulicy, drzwi dwuskrzydłowe, (1 szerokie, 1 wąskie) otwierane na zewnątrz. Budynek na parterze, 2 stopnie.
  3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Podjazd z barierką dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z tyłu budynku, na równej powierzchni, bez schodów, jest wybrukowany taras, zaopatrzony w solidną barierkę.
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
  Dostęp do tłumacza PJM po wcześniejszym umówieniu – nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w ŚDS.
  Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
  a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła     16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
  b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w ŚDS. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
  a) poczta elektroniczna sds@wsparciespoleczne.pl;
  b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych – tel. 574 120 100
  profil FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100057410171088&sk=about)
  c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych –
  profil FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100057410171088&sk=about
  6. Pomieszczenia sanitarne.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w budynku placówki

   

  Opis dostępności architektonicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne “Ja-Ty-My”
  Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego WTZ, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla WTZ Pan Piotr Pętlak – kierownikwtz@wsparciespoleczne.pl, FB i Messenger https://www.facebook.com/wtzsochaczew

  1. Opis sposobu dojazdu.
  – Autobusem – linia nr 2, 3, 4, 5, 6, 8
  – Autem – miejsce parkingowe znajduje się na sąsiedniej posesji – Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza;
  2. Wejście do budynku.
  Wejście od strony ulicy Chodakowskiej. Wejście do budynku z dwoma stopniami oraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz.
  3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Podjazd dla wózków inwalidzkich przy drzwiach oraz schodołaz.
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
  Dostęp do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z warsztatem:
  a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
  b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w WTZ. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
  a) poczta elektroniczna kierownikwtz@wsparciespoleczne.pl;
  b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 604268879, profil FB https://www.facebook.com/wtzsochaczew )
  c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/wtzsochaczew
  6. Pomieszczenia sanitarne.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze biura WTZ Sochaczew.

   

  Opis dostępności architektonicznej biura – siedziby ,,Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego’’

  Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura projektu oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności nasz asystent dostępności dla biura Pani Natalia Jóźwiak cuspoddebice@wsparciespoleczne.pl, FB i Messenger https://www.facebook.com/profile.php?id=100083266812559
  1. Opis sposobu dojazdu.
  – Autem – miejsce parkingowe nieoznaczone dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się bezpośrednio na terenie posesji;
  – Busem (licencjonowana firma przewozowa) – najbliższy przystanek 300 m.
  2. Wejście do budynku.
  Wejście od strony podwórka. Wejście do budynku posiada stopnie, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Budynek piętrowy, nie posiada windy, biuro projektu znajduje się na piętrze. Dostać się do budynku można poruszając się po podjeździe osób poruszających się na wózkach, następnie do uczestnika projektu schodzi na dół pracownik. (dostęp alternatywny)
  3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
  Dostęp do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
  a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
  b) Za pośrednictwem tłumacza. (dostępny na miejscu) Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
  a) poczta elektroniczna cuspoddebice@wsparciespoleczne.pl;
  b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 733 000 467, profil FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100083266812559)
  c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100083266812559)
  6. Pomieszczenia sanitarne.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.

   

  Opis dostępności architektonicznej Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” filia w Tuszynie.
  Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności budynku Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja – Ty – My” filia w Tuszynie oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie zastępczyni kierownika filii- Pani Agata Kłos aklos@wsparciespoleczne.pl, FB i Messenger https://www.facebook.com/zaztuszynjatymy/
  1. Opis sposobu dojazdu.
  – bus, przystanek ul.3 Maja/B.Prusa – prywatny przewoźnik (700 m pieszo); rozkład jazdy: https://tuszyn.org.pl/rozklady-jazdy/
  – Autem – brak miejsca parkingowego oznakowanego jako miejsce dla osób niepełnosprawnych.
  – Taksówką – brak postoju taksówek w okolicy;
  2. Wejście do budynku.
  Wejście od strony podwórka. Bez oznakowań brejlowskich, bez komunikatów odczytywanych głosowo. Wejście do budynku bez barier w postaci stopni, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz, w drzwiach próg. Biuro na parterze, bez stopni.
  3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Do pomieszczenia biurowego prowadzi korytarz bez stopni z podjazdami – dostępny dla osób poruszających się na wózku.
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do restauracji oraz pomieszczeń administracyjnych;
  5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
  Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane tłumaczeniem na polski język migowy mogą komunikować się z Zakładem:
  a) za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
  b) za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w Zakładzie Aktywności Zawodowej filia w Tuszynie. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się.
  a) poczta elektroniczna zaztuszyn@wsparciespoleczne.pl;
  b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 795 410 865, profil FB https://www.facebook.com/zaztuszyn )
  c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/zaztuszynjatymy
  6. Pomieszczenia sanitarne.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku