+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór Wykonawców w ramach  zakupu produktów i usług w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie – Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  Nabór Wykonawców w ramach  zakupu produktów i usług w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie – Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  Projekt OWES „Ja-Ty-My”

   

  Nabór Wykonawców w ramach  zakupu produktów i usług w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie

   

  Od dnia 07 października  2022 r. do wyczerpania środków odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupu produktów i usług w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie.

   

  Kto może wnioskować o zakup produktów/usług?

  Podmioty ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwa społeczne (PS):

  • spełniające definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie OWES „Ja-Ty-My”  realizowanym przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My
  • zarejestrowane na terenie subregionu II woj. łódzkiego tj. powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, m. Skierniewice, zgierski. Udział podmiotów spoza  subregionu II jest możliwy, o ile są one uczestnikiem projektu pn. OWES „Ja-Ty-My” 2021-2023

  Jakie zakupy mogą zostać sfinansowane?

  Szczegółowy katalog zakupów i usług dostępny w Regulaminie §1 ust.10

   

  Do sfinansowania zostaną skierowane zamówienia, które spełnią następujące kryteria:

  • PES/PS złożył maksymalnie 1 zamówienie,
  • zamówienie zostało złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • PES/PS kwalifikuje się podmiotowo i terytorialnie do uzyskania wsparcia,
  • łączna kwota usług i produktów/towarów wskazanych w zamówieniu odpowiada zapisom §1 ust. 7 Regulaminu.
  • wydatki przewidziane w zamówieniu są zgodne z katalogiem stanowiącym §1 ust. 10 Regulaminu.
  •             PES/PS korzysta ze wsparcia OWES (tj. jest uczestnikiem Projektu).

   

  Ocena zamówień będzie prowadzona na bieżąco, w miarę napływania zgłoszeń. Informacje z decyzją o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu dofinansowania, PES/PS otrzyma drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia.

   

  Maksymalna kwota o jaką może ubiegać się PES/PS wynosi 40 000,00 brutto zł.

   

  Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego do dnia 15 grudnia 2022 r.

   

  Zainteresowanych prosimy o pobranie i zapoznanie się z Regulaminem (wraz z załącznikami, będącymi jego integralną częścią) zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie.

   

  NABÓR FORMULARZY SKŁADANYCH PRZEZ PES/PS – POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

  – BĘDZIE TRWAŁ OD 07 PAŹDZIERNIKA  2022 R. OD GODZ. 8.00 DO WYCZERPANIA PULI ŚRODKÓW.

  WIĄŻĄCĄ GODZINĄ WPŁYWU WNIOSKU JEST MOMENT

  POJAWIENIA SIĘ  WNIOSKU W SKRZYNCE E-MAIL ADRESATA.

  WNIOSKI NADESŁANE PRZED GODZINĄ 8.00 NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

   

  Komplet dokumentów w wersji elektronicznej (tj. skan/ zdjęcie podpisany Załącznik nr 1- zlecenie zamówienia) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

  e-mail: owes@wsparciespoleczne.pl

  w tytule : MECHANIZM ZAKUPOWY UKRAINA OWES.

   

  Dodatkowych informacji udziela Jarosław Szwarc

   jszwarc@wsparciespoleczne.pl

  tel. 796 141 430

   

  Załączniki:

  Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Klauzula informacyjna

   

  ciąg dolny