+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Otwarty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Projekt ŁOWES

  Otwarty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Projekt ŁOWES

  Działanie realizowane w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zgodnie z zapisami §4 ust. 27 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego w formie stawki jednostkowej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  współfinansowanego ze środków ogłasza otwarty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla podmiotów, które podpisały umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ww. projekcie.

   

  Podmioty zainteresowane ubieganiem się o przedłożone wsparcie pomostowe mogą składać wniosek, który stanowił załącznik nr 7 do ww. Regulaminu.

  Wnioski należy składać najpóźniej w 5 miesiącu od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

  Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć wraz z następującymi załącznikami:

  • dokumentami umożliwiającymi ocenę sytuacji ekonomicznej Beneficjenta pomocy;
  • oświadczenie Beneficjenta pomocy o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (oświadczenie w tym zakresie należy złożyć przed podpisaniem aneksu);
  • oświadczenie Beneficjenta pomocy o nie zawieszeniu bądź nie wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub o nie zawieszeniu działalności odpłatnej oraz o nieznajdowaniu się w stanie likwidacji;
  • oświadczenie Beneficjenta pomocy o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań;
  • oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  • oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych;

   

   

  Wnioski będą przyjmowane przez 7 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. pisemnego zaproszenia Partnera 1 do składania Wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe w siedzibie Stowarzyszenia (ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, Łódź) lub drogą mailową w postaci zaszyfrowanego skanu podpisanych dokumentów na adres: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl lub za pośrednictwem poczty polskiej (liczy się termin wpłynięcia listu do biura).

  Przy ocenie wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego Partner 1  kierować się będzie aktywnością podmiotu w obszarze prowadzonej działalności ekonomicznej, przejawiającą się w liczbie podpisanych umów, liczbie kontrahentów/dostawców, ilości posiadanego towaru, cykliczności zakupu, prowadzonej akcji marketingowo-promocyjnej, itp.

  Przypominamy, że przedłużone wsparcie pomostowe wynosi zgodnie z Regulaminem do 1 400 zł miesięcznie na miejsce pracy w przeliczeniu na pełen etat, przez okres kolejnych 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego przedłużonego jest proporcjonalnie pomniejszana).

   

  Informujemy również, że istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe dla części pracowników. W takim przypadku okres trwałości pracy będzie liczony oddzielnie dla pracowników, na których przekazana podstawowe wsparcie pomostowe (wówczas okres trwałości wynosi 12 miesięcy) i oddzielnie na tych dla których przyznano przedłużone wsparcie pomostowe (wówczas okres trwałości wynosi 18 miesięcy).

   

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin przyznawania wsparcia finansowego w formie stawki jednostkowej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy

  Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe ŁOWES

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych