+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków II Nabór [Projekt OWES „Ja-Ty-My”]

  Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków II Nabór [Projekt OWES „Ja-Ty-My”]

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja-Ty-My”

   

  W związku z zakończeniem prac w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w projekcie OWES „Ja-Ty-My”, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” podaje do publicznej wiadomości wyniki dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach II naboru Biznesplanów.

  int. zdj

   

  Zgodnie z §3 ust. 22 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy „Do otrzymania wsparcia finansowego kwalifikować się będą Biznesplany, które otrzymały co najmniej 60% łącznej liczby punktów, a w tym co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach każdej z poszczególnych kategorii ogólnych, jak i szczegółowych w ramach oceny merytorycznej, o której mowa w ust.20”

  Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wymaganego minimum punktowego w szczegółowych kryteriach oceny, bez względu na łączną liczbę punktów uzyskanych w ocenie, nie zostali zakwalifikowani do wsparcia finansowego.

   

   

  Wyniki komisji – Utworzenie nowych miejsc pracy w nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych lub istniejących PES przekształcających się w PS

   

  Wyniki komisji – Utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych

   

  Zgodnie z §3 ust. 27 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy „Uczestnik/-cy Projektu, który/-rzy otrzymali mniej punktów niż określono w ust. 22 mogą na piśmie osobiście bądź za pośrednictwem poczty złożyć odwołanie od decyzji Komisji do Realizatora (odwołując się co do poszczególnych kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem odwołania) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny merytorycznej. W przypadku składania odwołania drogą elektroniczną skan pisma musi zostać wysłany na adres mailowy Realizatora: owes@wsparciespoleczne.pl, w terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego składa grupa Uczestników Projektu, odwołanie od oceny Komisji obligatoryjnie składa na jednym formularzu cała grupa„. Szczegółowy opis procedury odwoławczej znajduje się w  Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy.

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” będzie kontaktowało się z każdym Wnioskodawcą rekomendowanym do dofinansowania osobno.