+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki posiedzenia Drugiej Komisji Oceny Wniosków w miesiącu październiku 2021 [projekt ŁOWES – m. Łódź]

  Wyniki posiedzenia Drugiej Komisji Oceny Wniosków w miesiącu październiku 2021 [projekt ŁOWES – m. Łódź]

   

   

  W związku z zakończeniem prac w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” podaje do publicznej wiadomości wyniki dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach II etapu rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  int. zdj

   

  Zgodnie z §3 ust. 22 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy „Do otrzymania wsparcia finansowego kwalifikować się będą Biznesplany, które otrzymały co najmniej 60% łącznej liczby punktów, a w tym co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach każdej z poszczególnych kategorii ogólnych, jak i szczegółowych w ramach oceny merytorycznej, o której mowa w ust.20”


  Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dn. 28.10.2021

  Wyniki komisji – Utworzenie nowych miejsc pracy w nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych lub istniejących PES przekształcających się w PS

   

  Zgodnie z §3 ust. 28 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy „Uczestnik/-cy Projektu, który/-rzy otrzymali mniej punktów niż określono w ust. 23 mogą na piśmie osobiście bądź za pośrednictwem poczty złożyć odwołanie od decyzji Komisji do Partnera 1 (odwołując się co do poszczególnych kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem odwołania) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny merytorycznej. W przypadku składania odwołania drogą elektroniczną skan pisma musi zostać wysłany na adres mailowy Partnera 1 biuro@wsparciespoleczne.pl w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego składa grupa Uczestników Projektu, odwołanie od oceny Komisji obligatoryjnie składa na jednym formularzu cała grupa”.

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” będzie kontaktowało się z każdym Wnioskodawcą rekomendowanym do dofinansowania osobno.

   

  Regulamin wsparcie finansowe

  logo owes dół kolor