+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór Biznesplanów w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Nabór Biznesplanów w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  2640434-praca-biurowa-657-323ciag-feprreg-rrp-wl-ueefs
  Działanie realizowane w ramach projektu 
  „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Rozpoczynamy nabór Biznesplanów w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Od dnia 10 czerwca 2021 r. możliwe jest składanie dokumentów dotyczących aplikowana o dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy przez podmioty, które zostały zakwalifikowane do wsparcia doradczego.

  Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które przystąpiły do rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
  Podmioty te mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe. Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze i szkoleniowe, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Indywidualnego Doradcę Przedsiębiorstwa Społecznego.

  Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.

  Podmioty zakwalifikowane do dalszego udziału w rekrutacji, zgodnie z treścią Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego w formie stawki jednostkowej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy §3 ust. 9 „Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego składany jest w ciągu miesiąca od dnia zakwalifikowania się Uczestnika Projektu do bloku doradczego. O dokładnym terminie, do którego możliwe jest złożenie wniosku o udzielenia wsparcia finansowego, Uczestnik Projektu jest informowany wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do bloku doradczego. W uzasadnionych wypadkach termin złożenia wniosku może być dłuższy jednak nie dłuższy niż 3 miesiące„. W przypadku podmiotów, których Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do dalszego udziału decyzją z dn. 27.05.2021 r. termin, o którym mowa powyżej liczony będzie od dnia 11.06.2021 r. 

  .

  Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami składany jest w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do do biura Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w Łodzi lub elektronicznej (w formie PDF oraz plików edytowalnych) na adres: biznesplan@wsparciespoleczne.pl

   .

  Przypominamy, że mogą Państwo w ramach bloku doradczego korzystać z nieodpłatnego doradztwa biznesowego przy tworzeniu biznesplanów.

  W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt z doradcą biznesowym Małgorzatą Wlaźlak: e-mail: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 20.

  .

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin przyznawania wsparcia finansowego w formie stawki jednostkowej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy

  Załącznik 1 – Formularz wniosku
  Załącznik 2 – Wzór biznesplanu

  Biznesplan – Część finansowa (plik excel) 

  Załącznik 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Załącznik 4 – wzór zestawienia zatrudnienia

  Załącznik 5 – oświadczenie osoby zatrudnianej

  Załącznik 6 – wniosek podstawowe wsparcie pomostowe

  Załącznik 7 – wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe
  Załącznik 8 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Załącznik 9 – Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

  Załącznik 10 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z kryteriami oceny Biznesplanu
  Załącznik 11 – Karta Oceny Formalnej

  Załącznik 12 – Karta Oceny Merytorycznej

  Załącznik 13 – Wykaz kluczowych sfer rozwoju i branż

  Załącznik 14 – Wzór oświadczenia o stanie zatrudnienia w PES/PS (na dzień składania biznesplanu)

  Załącznik 15 – Wzór oświadczenie o stanie zatrudnienia w PES/PS (na dzień podpisania umowy o  udzielenie wsparcia finansowego)

   

   

  dół_logotypy