+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  15.12.2016 r. Szkolenie „Nowy ustrój szkolny – znaczenie zmian dla organizacji prowadzących placówki edukacyjne” – projekt OWES

  15.12.2016 r. Szkolenie „Nowy ustrój szkolny – znaczenie zmian dla organizacji prowadzących placówki edukacyjne” – projekt OWES

  INFORMUJEMY, ŻE SZKOLENIE ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE NA TERMIN: 16 STYCZNIA 2016 r.

  —————————————–

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” serdecznie zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie pt. „Nowy ustrój szkolny – znaczenie zmian dla organizacji prowadzących placówki edukacyjne”  organizowane w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

   

  Celem szkolenia jest przygotowanie organizacji prowadzących placówki edukacyjne do funkcjonowania zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym, wchodzącymi w życie w 2017 r.

  Trener: Agnieszka Pawlikowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2006 r. pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, a od 2007 r. związana z tematyką dotacji oświatowych; jest współautorką wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, a także artykułów dotyczących postępowania administracyjnego Wydawnictwa C.H. Beck.

   

  Termin: 15.12.2016 r. godzina 9.00 – 16.00

   

  Miejsce: Centrum Kształcenia PRO-EDU sp.j.,

  ul. Mszczonowska 33/35

  96-100 Skierniewice

   

  Program szkolenia:

   

  1. Zasady tworzenia szkół i placówek niepublicznych, a także publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, bądź prawne nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

  – organy właściwe do wydania zezwolenia lub wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

  – pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej,

  – wniosek o wpis do ewidencji – co powinien zawierać zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), jak udokumentować bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, kwalifikacje dyrektora i kadry pedagogicznej, statut przedszkola, organizacja innej formy wychowania przedszkolnego, dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,

  – wniosek o wydanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, co powinien zawierać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 46 poz. 438 z późn. zm.);

  2. Zmiany we wpisie do ewidencji; jakie dane podlegają zmianom i w jakim terminie.

  3. Zmiany w ewidencji w związku z projektem ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe.

  4. Jak stać się przedszkolem, inną forma wychowania przedszkolnego, a od 1.1.2017 r. także oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej za „1” zł.

  – zasady ogłaszania konkursu

  – jakie warunki musi spełnić przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej za „1zł.”

  – rezygnacja z prowadzenia przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego za „1zł.”

  5. Wykreślenie z ewidencji, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej.

  6. Sposób obliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego od 1.1.2017 r.

  – sposób obliczania dotacji dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego;

  – sposób obliczania dotacji wg metryczki subwencji oświatowej (dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki);

  – dotacja na wychowanka niepełnosprawnego oraz dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju

  – zmiana stawek dotacji w trakcie roku kalendarzowego,

  7. Prawidłowość wykorzystania dotacji oraz zasady jej rozliczania

  – zasady wydatkowania dotacji – przejrzystość wydatków (co można rozliczyć z dotacji, opis dokumentów służących rozliczeniu dotacji i ich ewidencja)

  – kiedy można wstrzymać dotację;

  – zasady wydatkowania dotacji uprzednio wstrzymanej;

  7. Zasady prowadzenia kontroli w zakresie pobrania i wykorzystywania dotacji.

  – zakres kontroli przeprowadzanej przez JST

  – najczęstsze błędy podczas kontroli, przykłady wydatków niekwalifikowanych,

  8. Tryb postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji.

  – przesłanki zwrotu dotacji (dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego, dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości),

  – postępowanie administracyjne (wszczęcie, obowiązki szkoły – organu prowadzącego w postępowaniu, treść decyzji, wstrzymanie wypłaty bieżącej dotacji, potrącenie),

  – egzekucja administracyjna w przypadku wydania decyzji o zwrocie dotacji

   

  Odbiorcy:

   

  Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą z powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, zgierskiego, kutnowskiego, łowickiego, brzezińskiego, skierniewickiego oraz miasta Skierniewice.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2016 do godz. 12:00 na adres mailowy: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl

   

  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednego podmiotu/instytucji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Formularz zgłoszeniowy