+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Bezpłatne roczne usługi księgowe dla przedsiębiorstw społecznych

  Bezpłatne roczne usługi księgowe dla przedsiębiorstw społecznych

  Bezpłatne roczne usługi księgowe dla przedsiębiorstw społecznych

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne lub podmioty ekonomii społecznej, które w trakcie realizacji usługi przekształcą się w przedsiębiorstwa społeczne, zarejestrowane na terenie subregionu II obejmującego swoim zasięgiem powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, zgierski oraz miasto Skierniewice do skorzystania z bezpłatnych rocznych usług księgowych świadczonych w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  Celem świadczenia bezpłatnych rocznych usług księgowych jest wzmocnienie potencjału ekonomicznego i wsparcie merytoryczne organizacji.

  Zakres bezpłatnych rocznych usług księgowych obejmuje:

  – bieżące i prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości przedsiębiorstwa społecznego w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

  – sporządzanie w obowiązujących terminach wymaganych sprawozdań, deklaracji i rozliczeń finansowych do urzędów – US, ZUS, PFRON, GUS,

  – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

  Bezpłatne roczne usługi księgowe rozumiane są jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie 1 miesiąca, przy czym obsługa księgowa jednego podmiotu realizowana będzie przez okres 12 m-cy.

  Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych rocznych usług księgowych zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego udostępnionego w wersji elektronicznej na stronie internetowej Realizatora projektu www.wsparciespoleczne.pl oraz w wersji papierowej w biurze Projektu znajdującym się w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, a także w Punktach Konsultacyjno-Doradczych zlokalizowanych w Brzezinach przy ul. Staszica 10 oraz w Zgierzu przy ul. Długiej 16. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć następujące dokumenty:

  – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

  – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w 2015 roku sprawozdanie finansowe za 2015 r.;

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać najpóźniej do 25 września 2016 r. do godz. 15:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 lub mailem na adres poczty: biuro@wsparciespoleczne.pl

  W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń preferowane będą przedsiębiorstwa społeczne, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym roku oraz przedsiębiorstwa społeczne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji spełnienia ww. kryteriów przez większą ilość przedsiębiorstw społecznych o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  W momencie rezygnacji z bezpłatnych rocznych usług księgowych przedsiębiorstwa społecznego objętego wsparciem, na jego miejsce zostanie przyjęte przedsiębiorstwo społeczne znajdujące się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

  W ramach projektu, w 2016 roku bezpłatnymi rocznymi usługami księgowymi zostaną objęte 4 przedsiębiorstwa społeczne.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY USŁUGI KSIĘGOWE