+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego

  Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego

   

  Projekt „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego”

  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  O projekcie ,,Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego”

   

  Wprowadzenie

  Projekt ,,Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego”, nr Projektu  RPLD.09.02.01-10-B003/21 realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Uniejów w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie, Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi oraz Fundacją Misja Medyczna. Łączna wartość projektu wynosi: 3 775 545,69 zł w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 3 209 233,20 zł.

   

  Główny cel projektu

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu poddębickiego w okresie 01.10.2021 r. – 30.06.2023 r. 98 miejsc świadczenia usług społecznych dla 311 osób, w tym: 140 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu /OPWwCF/ (84K/56M), 35 osób z otoczenia OPWwCF (25K,10M), 69 rodziców zastępczych (41K,28M) i 67 wychowanków (26K,41M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 20 OPWwCF (12K,8M), usług AOON dla 20 ON (12K,8M), specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi (6K,4M), wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego dla 60 OPWwCF (36K,24M), poradnictwa specjalistycznego: prawnego i psychologicznego dla 50 OPWwCF (30K,20M) oraz 35 osób z otoczenia OPWwCF (25K,10M), usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla 69 rodziców zastępczych (41K,28M) i 67 wychowanków (26K,41M). Dodatkowo zapewnione zostaną posiłki z dowozem do domu i/lub usługa transportu specjalistycznego dla dla 45 OPWwCF (27K,18M) oraz usługi opiekuńcze z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych dla 95 OPWwCF(57K i 38M). Dla każdego UP (dotyczy osób potrzeb. Wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie pow. poddębickiego, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie osobom potrzeb. wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na poziomie lokalnej społeczności. Możliwe jest skorzystanie przez jedną osobę z kilku form wsparcia w ramach proj. Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu świadczone będą zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

   

  Formy wsparcia:

  1. Praca socjalna (objęcie osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wsparciem pracownika socjalnego, dla każdego uczestnika projektu – osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Powiatu Poddębickiego, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na poziomie lokalnej społeczności).
  2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (objęcie osoby niesamodzielnej wsparciem opiekuna w wymiarze 40 godzin w miesiącu przez okres do 18 miesięcy).
  3. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (objęcie osoby niesamodzielnej wsparciem asystenta w wymiarze 30  godzin w miesiącu przez okres do 18 miesięcy).
  4. Usługi w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego np. łóżko, materac przeciwodleżynowy, wózek inwalidzki, balkonik, itp.).
  5. Poradnictwo prawne i psychologiczne.
  6. Zapewnienie posiłków i transportu specjalistycznego (dowóz obiadu na pięć dni w tygodniu realizowany od poniedziałku do piątku, transport realizowany od poniedziałku do piątku).
  7. Usługi opiekuńcze z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych.
  8. Usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (warsztaty specjalistyczne dla rodziców zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych).
  9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (objęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi wsparciem opiekuna w wymiarze 40 godzin w miesiącu przez okres 18 miesięcy).

   

  Biura projektu:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

  Łęczycka 28, 99-200 Poddębice;

  tel.: 43 678 40 40; e-mail: pcpr@poddebicki.pl.

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie,

  Orzechowa 6, 99-210 Uniejów;

  tel.: 63 288 80 26; e-mail: mgops@uniejow.pl

   

  Fundacja „Misja Medyczna”, 90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 52 lok 4;

  tel.: 723 694 876; e-mail: fundacja@misjamedyczna.org.

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, tel.: 796 14 14 40

  e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl

  Punkt lokalny w Poddębicach

  99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 13/15 (budynek z tyłu szkoły, wejście od ul. Szkolnej, 1 piętro),

  tel.: 733 000 467, e-mail: cuspoddebice@wsparciespoleczne.pl

   

  Pliki do pobrania:

  Regulamin projektu Poddębice

  Harmonogram realizacji projektu Poddębice

  Załącznik nr 1 – ankieta rekrutacyjna

  Regulamin transportu

  Plakat informacyjny SWS

  Plakat promocyjny