+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego

  Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego

  Ciąg unijny

  O projekcie „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego”

   

  Wprowadzenie

  Projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” realizowany jest w przez Powiat Łowickie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-F009/18-00 z dnia 30 lipca 2019 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Powiatem Łowickim. Łączna wartość projektu wynosi: 3 204 489,95 zł, łączna kwota dofinansowania: 2 883 589,95 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 2 723 816,46 zł.

   

  Główny cel projektu

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym w powiecie łowickim w formie: wsparcia pracownika socjalnego i tworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW), usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON), poradnictwa specjalistycznego, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, usługi zapewnienia posiłków oraz usługi transportowej. Działania nakierowane będą na świadczenie usług lokalnie w warunkach domowych/rodzinnych i na przygotowanie najbliższego środowiska do pomocy osobom niesamodzielnym ze względu na niepełnosprawność. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych dla 130 osób z powiatu łowickiego w okresie 2 lat. Rozwój usług społecznych i opiekuńczych umożliwi opiekunom osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność, zamieszkującym powiat łowicki powrót na rynek pracy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie łowickim.

   

  Opis działań

  W ramach projektu zostanie utworzonych:

  • 2 miejsca świadczenia usług społecznych dla 90 niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności mieszkańców powiatu łowickiego w formie stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej;
  • 10 miejsc świadczenia usług społecznych dla 32 niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności mieszkańców powiatu łowickiego (20K i 12M) w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
  • 14 miejsc świadczenia usług społecznych dla 20 niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności mieszkańców powiatu łowickiego (12K i 8M) w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
  • 3 miejsc świadczenia usług społecznych dla 60 niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności mieszkańców powiatu łowickiego (36K i 24M) oraz 40 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (30K, 10M) z terenu powiatu łowickiego w formie poradnictwa specjalistycznego;
  • 1 miejsce świadczenia usług społecznych dla 60 niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności mieszkańców powiatu łowickiego (36K i 24M) w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego;

  Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla 60 niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności mieszkańców powiatu łowickiego (36K i 24M) a także rozwój usług specjalistycznych w postaci zapewnienia transportu w formie przewozów specjalnych dla 60 niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności mieszkańców powiatu łowickiego (36K i 24M) . Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej z powodu niepełnosprawności, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie powiatu łowickiego, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności.

   

  Biura projektu:

  Powiat Łowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

  99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30

  tel.: 46 837 03 44, e-mail: iga.pcprlowicz@o2.pl

  https://pcprlowicz.com.pl/

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  tel.: 796 14 14 40, e-mail: lcws@wsparciespoleczne.pl

  https://wsparciespoleczne.pl

   

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:

  Koordynator projektu – Iga Nodzak-Krupa

  Główna księgowa – Maria Boczek

  Koordynator partnera – Przemysław Laskowski

   

  Pracownicy socjalni:

  Katarzyna Wiankowska

  Monika Kaźmirska

   

  DOKUMENTY PROJEKTOWE:

  Harmonogram projektu

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Ankieta rekrutacyjna

   

  ciąg kolor dół2