+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

  POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

  Ciąg unijnyProjekt „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”

   

  O projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”

   

  Wprowadzenie

  Projekt „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest w przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-C004/17-00 z dnia 18 czerwca 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Łączna wartość projektu wynosi: 5 012 027,87 zł, z czego łączna kwota dofinansowania to: 4 510 562,77 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 4 260 223,69.

   

  Główny cel projektu

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2020 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 130 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (80K i 50 M) oraz 100 mieszkańców Skierniewic – osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (76K, 34M) w formie: stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej; prowadzenia Dziennego Domu Pomocy; prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego; świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; świadczenia usług wytchnieniowych; świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; świadczenia poradnictwa specjalistycznego. Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic korzystających z usług opiekuńczych.

   

  Opis działań

  W ramach projektu zostanie utworzonych:

  • 10 miejsc świadczenia usług społecznych dla 130 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (80K i 50 M) w formie stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej;
  • 12 miejsc świadczenia usług społecznych dla 24 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (14K i 10M) w formie Dziennego Domu Pomocy;
  • 1 miejsce świadczenia usług społecznych dla 100 mieszkańców Skierniewic (60K i 40M) w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego;
  • 15 miejsc świadczenia usług społecznych dla 60 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (38K i 22M) w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
  • 15 miejsc świadczenia usług społecznych dla 45 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (27K i 18M) w formie usług wytchnieniowych;
  • 16 miejsc świadczenia usług społecznych dla 24 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (14K i 10M) w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
  • 5 miejsc świadczenia usług społecznych dla 130 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (80K i 50 M) oraz 100 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (76K, 34M) z terenu miasta Skierniewice w formie poradnictwa specjalistycznego.

  Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla 60 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (38K i 22M) korzystających z usług opiekuńczych. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Miasta-Powiatu Skierniewice, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności.

   

  Biura projektu:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  tel.: 796 14 14 40, e-mail: cus@wsparciespoleczne.pl

  https://wsparciespoleczne.pl

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 12

  tel./fax.: (46) 833 39 48, e-mail: sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl

  http://bip.moprskierniewice.nv.pl

   

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 92b

  tel./fax: 46 833 39 08, tel.: 666 05 22 04, e-mail: sonsi.skierniewice@gmail.com

  http://sonsiskc.type.pl

   

  HARMONOGRAMY WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO

   

  Dokumenty projektowe:

  HARMONOGRAM PROJEKTU

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POMOC CUS W SKIERNIEWICACH

  ANKIETA REKRUTACYJNA POMOC CUS W SKIERNIEWICACH

   


  AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE


  30.07.2018 r.

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z partnerami tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach

  ogłasza nabór uczestników do projektu
  „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”

  Szczegółowe informacje nt. osób kwalifikujących się do udziału w projekcie oraz zasad przyznawania punktacji i kwalifikowania do różnych forma wsparcia znajdują się w REGULAMINIE projektu.

   

  Termin przyjmowania ankiet rekrutacyjnych trwa

  od 01.08.2018 r. do 28.09.2018 r.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, docierający do kandydatów w środowiskach lokalnych, oraz pracownicy pozostałych partnerów.


   

  01.10.2018 r.

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z partnerami tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach informuje o wynikach rekrutacji prowadzonej w ramach projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”.

  Do udziału w projekcie zakwalifikowano 140 osób niesamodzielnych.

   

  Osoby zainteresowane informacją o zakwalifikowaniu oraz przyznanych formach wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz pracownicy pozostałych partnerów.


  29.10.2018 r.

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z partnerami tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach informuje o rekrutacji uzupełniającej ciągłej prowadzonej w ramach projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym lub pracownikami partnerów.

   

  O zakwalifikowaniu decydować będzie wynik uzyskany w ankiecie rekrutacyjnej oraz ocena sytuacji życiowej kandydata określona w trakcie wywiadu środowiskowego pracownika socjalnego.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz pracownikami partnerów.

   


   

  Ciąg dolny kol