+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie

  Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie

  logo kolor owes góraProjekt „Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  WPROWADZENIE

  Projekt „”Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie” realizowany jest przez Fundację Trzy Kolory w partnerstwie z Gminą Tuszyn w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.01.01-10-B030/18-00 z dnia 03 grudnia 2019 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Łączna wartość projektu wynosi: 3 902 185,75 zł, z czego łączna kwota dofinansowania to: 3 707 185,75 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 3 316 857,89 zł.

   

  CEL PROJEKTU

  Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat łódzki wschodni poprzez udział w projekcie „Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie” w okresie 01.10.2019 r. – 31.03.2022 r.
  Cele szczegółowe:
  1. Poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą 20 ON zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 25 miesięcy;
  2. Zdobycie przez 20 beneficjentów ostatecznych (BO) projektu doświadczenia zawodowego w realnym środowisku pracy;
  3. Podniesienie kompetencji zawodowych 20 BO.
  4. Zapewnienie wsparcia terapeutycznego 20 członkom rodzin i opiekunom osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu, pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w grupie wsparcia.
  Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego sformułowanego w RPO WŁ, którym jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za pomocą skwantyfikowanych wskaźników oraz źródeł ich pomiaru, możliwe będzie udokumentowanie osiągnięcia celów.

   

  OPIS DZIAŁAŃ

  1. Przygotowanie dokumentacji, pomieszczeń, dostosowanie stanowisk, rekrutacja i zatrudnienie BO,
  2. Rekrutacja BO i stworzenie IPR,
  3. Rehabilitacja zawodowa w filii ZAZ,
  4. Rehabilitacja społeczna w filii ZAZ,
  5. Rehabilitacja lecznicza w filii ZAZ
  6. Pośrednictwo pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa w filii ZAZ,
  7. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów ON zatrudnionych w filii ZAZ.

   

  BIURA PROJEKTU:

  Filia Zakładu Aktywności Zawodowej w Tuszynie

  95-080 Tuszyn, ul. 3 Maja 49

  tel.: , e-mail: zaztuszyn@wsparciespoleczne.pl

   

  Fundacja Trzy Kolory

  95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Ignacego Daszyńskiego 20

  tel.: 695 14 14 06 e-mail: fundacjatrzykolory@gmail.com

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

  95-080 Tuszyn, Pl. Reymonta 1

  tel/fax.: 42-614-34-92, e-mail: mopstuszyn@naszops.pl

  https://tuszyn.naszops.pl

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  tel.: 796 14 14 40, e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl

  https://wsparciespoleczne.pl

   

   

   

   

  Logo 3 kolory małe 32121