+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja – Ty – My” w Tuszynie

  Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja – Ty – My” w Tuszynie

  Projekt pn. „Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja – Ty – My” w Tuszynie”  realizowany jest przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

  Łączna wartość projektu wynosi: 416991,25 zł, z czego łączna kwota dofinansowania to: 380661,25 zł.

   

  CEL PROJEKTU

  Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 3 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat łódzki wschodni lub wybrane gminy powiatu pabianickiego.

  Cele szczegółowe:
  1. Poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą 3 ON zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 15 miesięcy;
  2. Zdobycie przez 3 beneficjentów ostatecznych (BO) projektu doświadczenia zawodowego w realnym środowisku pracy;
  3. Podniesienie kompetencji zawodowych 3 BO.
  4. Zapewnienie wsparcia psychologicznego 3 BO

  Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego sformułowanego w RPO WŁ, którym jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  OPIS DZIAŁAŃ

  1. Rekrutacja Uczestników Projektu
  2. Rehabilitacja Zawodowa
  3. Szkolenia i doradztwo zawodowe
  4. Rehabilitacja społeczna
  5. Rehabilitacja zdrowotna

   

  BIURO PROJEKTU:

  Filia Zakładu Aktywności Zawodowej w Tuszynie

  95-080 Tuszyn, ul. 3 Maja 49

  tel.: , e-mail: zaztuszyn@wsparciespoleczne.pl

   

  REKRUTACJA

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” prowadzi rekrutację uczestników do projektu „Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja – Ty – My” w Tuszynie.

   

  Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  – ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną;

  – zamieszkujące na terenie jednaj z następujących gmin: Tuszyn, Rzgów, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Ksawerów, Pabianice (gm.wiejska), Andrespol.

  – osoby, które ukończyły 18 r.ż.

  – osoby niepracujące

   

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

  Filia Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja – Ty -My”

  Ul. 3 Maja 49

  95-080 Tuszyn

  Tel.: 795410865

  e-mail: zaztuszyn@wsparciespoleczne.pl