+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

  POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

  ciag-feprreg-rrp-wl-ueefs

  Projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”

  O projekcie „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”

   

  Wprowadzenie

  Projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest przez Fundację Pomocy Wykluczonym „Płomyk” w Skierniewicach w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A012/19-00 z dnia 19 października 2020 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Fundacją Pomocy Wykluczonym „Płomyk”. Łączna wartość projektu wynosi: 6 268 168,58 zł, łączna kwota dofinansowania: 5 641 355,50 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 5 327 943,29 zł.

   

  Główny cel projektu

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.10.2020 r. do 31.01.2023 r. 71 miejsc świadczenia usług społecznych dla 160 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (96K i 64M) oraz 92 mieszkańców Skierniewic – osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (56K, 36M) w formie: stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej; prowadzenia Dziennego Domu Pobytu i jego filii; prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego; świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; świadczenia poradnictwa specjalistycznego. Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic korzystających z usług opiekuńczych.

  Opis działań

  W ramach projektu zostanie utworzonych:

  • 24 miejsca świadczenia usług społecznych dla 48 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (30K i 18M) w formie Dziennego Domu Pobytu i filii Dziennego Domu Pobytu;
  • 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 80 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (48K i 32M) w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
  • 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 32 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (18K i 14M) w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
  • 1 miejsce świadczenia usług społecznych dla 60 mieszkańców Skierniewic (40K i 20M) w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego;
  • 6 miejsc świadczenia usług społecznych dla 100 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (60K i 40 M) oraz 92 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (56K, 36M) z terenu miasta Skierniewice w formie poradnictwa specjalistycznego.

  Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla 60 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (36K i 24M) korzystających z usług opiekuńczych. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Miasta-Powiatu Skierniewice, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności.

  Biura projektu:

  Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk”

  96-100 Skierniewice, ul. Batorego 2

  Tel. 783 196 410, e-mail: fundacjaplomyk@gmail.com

  http://fundacjaplomyk.pl

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 12

  tel./fax.: (46) 833 39 48, e-mail: sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl

  http://bip.moprskierniewice.nv.pl

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 92b

  tel./fax: 46 833 39 08, tel.: 666 05 22 04, e-mail: sonsi.skierniewice@gmail.com

  http://sonsiskc.type.pl

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  tel.: 730 000 198, e-mail: cus@wsparciespoleczne.pl

  https://wsparciespoleczne.pl

  Regulamin projektu

  Harmonogram realizacji projektu

  Ankieta rekrutacyjna do projektu

  ciąg dół kolor