+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0

  Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0

  Projekt „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0”

   

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie: 02-IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT). Projekt jest realizowany od 01.05.2021 do 31.08.2023.

  Celem projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Łodzi w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2023 r. 43 miejsc świadczenia usług społecznych dla 236 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (142K/94M) w formie:

  • dziennego domu pomocy dla 26 młodych niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi (16K i 10M),
  • usług opiekuńczych dla 72 mieszkańców Łodzi (43K i 29M),
  • usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla 28 mieszkańców Łodzi (16K i 12M).
  • Dodatkowo zapewnione zostaną posiłki z dowozem do domu, dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (36K i 24M).

  Ponadto w ramach projektu, wsparciem w postaci poradnictwa specjalistycznego: prawnego i psychologicznego objętych zostanie 140 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (84K/56M) oraz 72 osoby z otoczenia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (48K, 24M).Dla każdego uczestnika projektu (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres).Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Miasta-Powiatu Łódź, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na poziomie lokalnej społeczności. Możliwe jest skorzystanie przez jedną osobę z kilku form wsparcia w ramach projektu. Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu świadczone będą zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.

   

  Efekty projektu zostaną utrzymane po jego zakończeniu. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych utrzyma funkcjonowanie:

  – Dziennego Domu Pomocy dla młodzieży i młodych osób dorosłych z niepełnosprawnościami (placówka swoim wsparcie obejmie 13 młodych osób z niepełnosprawnościami),

  – usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania,

  – usług Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych,

  – usług poradnictwa psychologicznego oraz prawnego,

  Dzięki realizacji projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0” w organizacji utrzymane zostaną 43 miejsca świadczenia usług społecznych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

   

  Wartość projektu: 5 219 436,00 zł,

  w tym wartość dofinansowanie: 4 696 836,00 zł

  w tym kwota wkładu Funduszy Europejskich: 4 436 520,60 zł