+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Centrum Usług Środowiskowych ,,Ja-Ty-My’’ dla powiatu poddębickiego

  Centrum Usług Środowiskowych ,,Ja-Ty-My’’ dla powiatu poddębickiego

   

  Projekt realizowany dzięki Regionalnym Funduszom  Europejskim dla Łódzkiego 2021-2027

  Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 9 095 561,99

  Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 8 640 783,89

   

  CEL PROJEKTU:

  Celem projektu  jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokojeniu rosnących potrzeb, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy. Działania nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych i środowisku naturalnym oraz na przygotowanie najbliższego środowiska do pomocy os. potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  Realizacja proj. przyczyni się do osiągnięcia celu określonego dla Działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne.

  EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU:

  • Realizowane  działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społ. dla 68 mieszkańców  (41K i 27M) z terenu powiatu poddębickiego oraz ich opiekunów faktycznych (17 osób: 10K i 7M).
  • Rozwój usług społecznych i opiekuńczych przyczyni się do deinstytucjonalizacji pomocy społecznej.
  • Zwiększony  zostanie dostęp do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiece  poddębickim.
  • Rezultatem projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Poddębickiego

  PARTNERZY ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU:

  PROPONOWANE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

  1. Wsparcie pracownika socjalnego – objęcie osoby potrzebującej pomocy w codziennym funkcjonowaniu wsparciem pracownika socjalnego.
  2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów z respektowaniem prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.
  3. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – usługi opiekuńcze świadczone przez osoby blisko zamieszkujące, które wspierają uczestnika projektu zgodnie  z częstotliwością uzależnioną od jego potrzeb . W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnie zamieszkujących.
  4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, które obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  5. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – usługi świadczone przez osobistych asystentów osób niepełnosprawnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
  6. Usługi teleopiekuńcze – usługa polegająca na przekazaniu opaski telemedycznej wyposażoną w detektor upadku, lokalizator GPS, przycisk SOS, dwustronną komunikację głosową umożliwiającą kontakt z ratownikiem medycznym pracującym w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, pomiar tętna.
  7. Wsparcie towarzyszące w formie zapewnienia posiłków – usługa obejmująca zapewnienie osobom będącym uczestnikami projektu, korzystającym z usług opiekuńczych lub asystenckich, przystępnych cenowo, ciepłych posiłków wraz z ich dowozem – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  8. Wsparcie towarzyszące w formie usługi transportu osobowego – usługa obejmująca zapewnienie osobom będącym uczestnikami projektu, korzystającym z usług opiekuńczych lub asystenckich transportu typu door-to-door.
  9. Wsparcie towarzyszące w formie usług sprzątających – usługa obejmująca zapewnienie osobom będącym uczestnikami projektu, korzystającym z usług opiekuńczych lub asystenckich, przystępnych cenowo usług sprzątania w mieszkaniu, które nie obejmują sprzątania w ramach usługi opiekuńczej.
  10. Wsparcie towarzyszące w formie usług naprawczych – usługa obejmująca zapewnienie osobom będącym uczestnikami projektu, korzystającym z usług opiekuńczych lub asystenckich, przystępnych cenowo usług drobnych napraw w obrębie gospodarstwa domowym.
  11. Wsparcie towarzyszące w formie usług gospodarczych – usługa obejmująca zapewnienie osobom będącym uczestnikami projektu, korzystającym z usług opiekuńczych lub asystenckich, przystępnych cenowo usług gospodarczych w obrębie gospodarstwa domowego.
  12. Usługi w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego – usługi obejmujące  możliwość wypożyczenia uczestnikom projektu, korzystających z usług opiekuńczych lub asystenckich sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego zakupionego w ramach projektu w formie krótko lub długoterminowej.
  13. Poradnictwo specjalistyczne dla UP i ich opiekunów faktycznych – usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne, prawne, i socjalno-bytowe na rzecz osób uczestników projektu oraz ich opiekunów faktycznych.

   

  GRUPA DOCELOWA:

  Grupę docelową proj. będzie stanowić 68 osób  dorosłych zamieszkujących teren powiatu poddębickiego, które z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności potrzebują wsparcia w zaspokajaniu podst. potrzeb życiowych. Warunkiem kwalifikowalności UP będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających stan zdrowia lub niepełnosprawność (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, ocena potrzeby wsparcia, ocena wg. skali funkcjonowania codziennego). Ponadto ze wsparcia skorzysta 17 opiekunów faktycznych (10 K i 7 M), którzy będą korzystać z wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego. Udział op. faktycznych będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia. Wśród UP będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz z niepełnosprawnościami  sprzężonymi oraz osoby chore psychicznie Żaden rodzaj niepełnosprawności nie będzie dyskwalifikował z uczestnictwa w projekcie Osoby starsze, szczególnie z zaburzeniami otępiennymi, niepełnosprawne ruchowo, osoby z zaburzeniami psych. mają ograniczony dostęp do usług społecznych, edukacyjnych, zawodowych.

  W ramach projektu przyjmuje się następujące kryteria premiujące, kiedy kandydat na UP jest osobą:

  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (1 pkt),
  • z niepełnosprawnością sprzężoną (1 pkt),
  • z chorobami psychicznymi (1 pkt),
  • z niepełnosprawnością intelektualną (1 pkt),
  • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w rozumieniu zgodnym z ICD10 (1 pkt), korzystającą z programu FE PŻ (1 pkt),
  • zamieszkujących samotnie (1 pkt).

  REKRUTACJA:

  Rekrutacja będzie prowadzona na terenie powiatu poddębickiego przez Lidera i Partnerów według zasady bezstronności, przejrzystości oraz równości szans (w tym płci). Ankiety rekrutacyjne będą skonstruowane tak, by dać możliwość określenia specjalnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Informacja o naborze do projektu umieszczona będzie na tablicach ogłoszeń Lidera i Partnerów i ich stronach www. Ze względu na specyfikę grupy docelowej wykorzystany zostanie także potencjał kadrowy Lidera i Partnerów – pracownicy socjalni asystenci osób niepełnosprawnych, pielęgniarki środowiskowe, którzy świadczą wsparcie bezpośrednio w miejscu zamieszkania i mają możliwość dotarcia z inf. o projekcie do osób, które nie opuszczają mieszkań.

  Powstanie lista podstawowa i rezerwowa, w przypadku rezygnacji UP z udziału w projekcie będzie z niej rekrutowana kolejna. Zebrania komisji rekrutacyjnej będą odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, lub jeśli zajdzie taka potrzeba częściej. Jeśli z ankiety rekrutacyjnej wyniknie, że zachodzi potrzeba podpisania dokumentów rekrutacyjnych w domu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, to rekrutacja nastąpi w domu.

  Z uwagi na charakter grupy docelowej i możliwą dużą rotację uczestników rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły. Rekrutację na terenie powiatu przeprowadzać będzie 3 pracowników socjalnych.

  DOKUMENTY:

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „JA-TY-MY” DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO” obowiązujący od dnia 17.11.2023

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „JA-TY-MY” DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO” obowiązujący od 24.04.2024

  REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO W POSTACI TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU

  BIURO PROJEKTU:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  ul.28 Pułku strzelców Kaniowskich 71/73

  90-558 Łódź

   

  Biuro lokalne:

  ul. Łęczycka 13/15,

  99-200 Poddębice

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

  Łęczycka 28, 99-200 Poddębice;

  tel.: 43 678 40 40; e-mail: pcpr@poddebicki.pl.

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie,

  Orzechowa 6, 99-210 Uniejów;

  tel.: 63 288 80 26; e-mail: mgops@uniejow.pl