+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • Nasza historia - opis stowarzyszenia
  • Powstanie

   Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstało ono w wyniku doświadczeń członków założycieli z trzyletniej współpracy z Community Limited Trust w Szkocji w ramach realizowanego projektu firmy społecznej, projektu wzorowanego na modelowym hotelu Six Mary's Place w Edynburgu. Stowarzyszenie wyrosło z Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych — organizacji zajmującej się rehabilitacją osób chorujących psychicznie. Pomysł na powstanie stowarzyszenia specjalizującego się we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wyrzuconych na margines zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej czy życiowej oraz na propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych tych osób był konsekwencją przeświadczenia założycieli o konieczności zmiany w dotychczasowym podejściu do tej problematyki.

  • KŁOS

   Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" uczestniczyło w przygotowaniu aplikacji do Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i przystąpiło do Partnerstwa Koalicji Łamania Oporów Społecznych "KŁOS" realizowanego w ramach tematu D-"Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnej oraz poprawę miejsc pracy". Głównym celem projektu jest stworzenie systemu wspieranego zatrudnienia socjalnego, który ułatwiłby powrót na rynek pracy osobom niepełnosprawnym psychicznie oraz długotrwale bezrobotnym. Celem Partnerstwa jest wypracowanie i testowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji firm społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej.

  • Projekty realizowane w latach 2007-2009

   Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - w ramach projektu ośrodek wspierał spółdzielnie socjalne z terenu województwa łódzkiego poprzez udzielanie grantów, pożyczek i poręczeń oraz doradztwo.
   Zintegrowany system wsparcia dla osób wykluczonych społecznie - celem tego projektu było stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w wejściu oraz utrzymaniu się na rynku pracy
   Ekonomia społeczna szansą na pracę - głównym celem projektu było zwiększenie udziału sektora administracji publicznej w realizacji zadań publicznych w obszarze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
   na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
   Kurs na ekonomię społeczną - w ramach projektu zorganizowano warsztaty z zakresu umiejętności trenerskich dla osób pracujących w przedsiębiorstwach społecznych oraz instytucjach wspierających podmioty ekonomii społecznej oraz przeprowadzono szereg działań promocyjnych

  • Projekty Realizowane w latach 2010-2012

   Partnerstwo Promocja Praca – Ekonomia Społeczna w regionie łódzkim - celem projektu było powstanie 30 partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa łódzkiego oraz kampania promocyjna ekonomii społecznej
   Projekty Współdziałając możemy więcej i Razem możemy więcej oraz Działajmy razem - których celem było wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych
   Ośrodek Ekonomii Społecznej - celem projektu było utworzenie instytucji otoczenia podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób indywidualnych

  • Projekty Realizowane w latach 2013-2015

   PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk - celem projektu było zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej w woj. Łódzkim oraz wzmocnienie ich potencjału poprzez import, adaptację i implementację rozwiązań partnerów ponadnarodowych w oparciu o szwedzkie modele franczyzy społecznej oraz import włoskich rozwiązań wspierania przedsiębiorstw społecznych przez samorządy lokalne
   Jobfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ - Celem projektu było wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 50+ w oparciu o formułę partnerstwa w ramach powiatu ze starostwem, PSZ, OPS, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu zgierskiego. Projekt finansowany ze środków POKL
   Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny - głównym celem projektu było przeciwdziałanie problemowi marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz integracja lokalnej społeczności
   Projekt JA-TY-MY - którego celem było założenie spółdzielni socjalnych oraz wsparcie istniejących spółdzielni socjalnych przez umożliwienie przystępowania do nich nowych członków oraz wypracowanie długookresowych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw społecznych z terenu woj. łódzkiego

  • Otrzymaliśmy Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" w styczniu 2016 roku otrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.
   Realizujemy aktualnie dwa projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej.
   Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej, który obejmuje wsparciem region miasta Łodzi oraz OWES - wsparcie ekonomii społecznej, który realizowany jest powiatach poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, brzezińskim, skierniewickim oraz mieście Skierniewice

  Nasz zespół

  Tomasz Musielski

  Prezes Stowarzyszenia, Koordynator ds. partnerstw OWES

  Dariusz Krajewski

  Wiceprezes Stowarzyszenia, Doradca kluczowy OWES

  Agnieszka Gortat

  Skarbnik

  Paulina Ciąćka

  Koordynatorka projektów

  Sylwia Książkiewicz

  Asystent koordynatora

  Agata Kłos

  Animatorka Lokalna OWES

  Małgorzata Wlaźlak

  Animatorka Lokalna OWES

  Małgorzata Nowak

  Indywidulna doradczyni PS OWES

  Ewa Marciniak

  Indywidualna doradczyni PS

  Agnieszka Sobczak

  Indywidualna doradczyni PS

  Anna Niedźwiedź

  Indywidualna doradczyni PS

  Paweł Osiborski

  Indywidualny doradca PS

  Justyna Zielińska

  Indywidualna doradczyni PS

  Aneta Szmigiero

  Indywidualna doradczyni PS

  Joanna Roczek

  Doradczyni rozwojowa OWES

  Magdalena Kolasa

  Psycholog OWES

  Beata Majcher

  Psycholog OWES

  Dominika Snoch

  Psycholog OWES

  Małgorzata Wagner

  Koordynatorka/Pośrednik pracy ZAZ

  Marcin Kosiorek

  Kierownik ZAZ

  Edyta Głos

  Psycholog ZAZ

  Michał Wojciechowski

  Rehabilitant ZAZ

  Paweł Zwoliński

  Instruktor kucharz ZAZ

  Katarzyna Majda

  Instruktor kelner ZAZ

  Dariusz Mroczek

  Kierowca ZAZ

  Paweł Dauenhauer

  Główny księgowy

  Ida Kazimierska

  Księgowa

  Paulina Strychalska

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Agnieszka Kołodziejczak

  Specjalista ds. monitoringu

  Agnieszka Wołoszczyk

  Specjalistka ds. kard i płac

  Agnieszka Zdrojewska

  Specjalistka ds. projektów

  Jolanta Wichłacz

  Specjalistka ds. BHP
  Współpracowaliśmy:
  Napisz do nas