+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • (Polski) Nasza historia - opis stowarzyszenia
  • (Polski) Powstanie

   (Polski) Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstało ono w wyniku doświadczeń członków założycieli z trzyletniej współpracy z Community Limited Trust w Szkocji w ramach realizowanego projektu firmy społecznej, projektu wzorowanego na modelowym hotelu Six Mary's Place w Edynburgu. Stowarzyszenie wyrosło z Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych — organizacji zajmującej się rehabilitacją osób chorujących psychicznie. Pomysł na powstanie stowarzyszenia specjalizującego się we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wyrzuconych na margines zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej czy życiowej oraz na propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych tych osób był konsekwencją przeświadczenia założycieli o konieczności zmiany w dotychczasowym podejściu do tej problematyki.

  • (Polski) KŁOS

   (Polski) Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" uczestniczyło w przygotowaniu aplikacji do Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i przystąpiło do Partnerstwa Koalicji Łamania Oporów Społecznych "KŁOS" realizowanego w ramach tematu D-"Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnej oraz poprawę miejsc pracy". Głównym celem projektu jest stworzenie systemu wspieranego zatrudnienia socjalnego, który ułatwiłby powrót na rynek pracy osobom niepełnosprawnym psychicznie oraz długotrwale bezrobotnym. Celem Partnerstwa jest wypracowanie i testowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji firm społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej.

  • (Polski) Projekty realizowane w latach 2007-2009

   (Polski) Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - w ramach projektu ośrodek wspierał spółdzielnie socjalne z terenu województwa łódzkiego poprzez udzielanie grantów, pożyczek i poręczeń oraz doradztwo.
   Zintegrowany system wsparcia dla osób wykluczonych społecznie - celem tego projektu było stworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w wejściu oraz utrzymaniu się na rynku pracy
   Ekonomia społeczna szansą na pracę - głównym celem projektu było zwiększenie udziału sektora administracji publicznej w realizacji zadań publicznych w obszarze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
   na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
   Kurs na ekonomię społeczną - w ramach projektu zorganizowano warsztaty z zakresu umiejętności trenerskich dla osób pracujących w przedsiębiorstwach społecznych oraz instytucjach wspierających podmioty ekonomii społecznej oraz przeprowadzono szereg działań promocyjnych

  • (Polski) Projekty Realizowane w latach 2010-2012

   (Polski) Partnerstwo Promocja Praca – Ekonomia Społeczna w regionie łódzkim - celem projektu było powstanie 30 partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa łódzkiego oraz kampania promocyjna ekonomii społecznej
   Projekty Współdziałając możemy więcej i Razem możemy więcej oraz Działajmy razem - których celem było wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych
   Ośrodek Ekonomii Społecznej - celem projektu było utworzenie instytucji otoczenia podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób indywidualnych

  • (Polski) Projekty Realizowane w latach 2013-2015

   (Polski) PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk - celem projektu było zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej w woj. Łódzkim oraz wzmocnienie ich potencjału poprzez import, adaptację i implementację rozwiązań partnerów ponadnarodowych w oparciu o szwedzkie modele franczyzy społecznej oraz import włoskich rozwiązań wspierania przedsiębiorstw społecznych przez samorządy lokalne
   Jobfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ - Celem projektu było wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 50+ w oparciu o formułę partnerstwa w ramach powiatu ze starostwem, PSZ, OPS, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu zgierskiego. Projekt finansowany ze środków POKL
   Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny - głównym celem projektu było przeciwdziałanie problemowi marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz integracja lokalnej społeczności
   Projekt JA-TY-MY - którego celem było założenie spółdzielni socjalnych oraz wsparcie istniejących spółdzielni socjalnych przez umożliwienie przystępowania do nich nowych członków oraz wypracowanie długookresowych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw społecznych z terenu woj. łódzkiego

  • (Polski) Otrzymaliśmy Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

   (Polski) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" w styczniu 2016 roku otrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.
   Realizujemy aktualnie dwa projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej.
   Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej, który obejmuje wsparciem region miasta Łodzi oraz OWES - wsparcie ekonomii społecznej, który realizowany jest powiatach poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, brzezińskim, skierniewickim oraz mieście Skierniewice

  (Polski) Nasz zespół

  Tomasz Musielski

  (Polski) Prezes Stowarzyszenia, Koordynator ds. partnerstw OWES

  Dariusz Krajewski

  (Polski) Wiceprezes Stowarzyszenia, Doradca kluczowy OWES

  Agnieszka Gortat

  (Polski) Skarbnik

  Milena Nowak

  (Polski) Koordynatorka projektów

  (Polski) Sylwia Książkiewicz

  (Polski) Asystent koordynatora

  Agata Kłos

  (Polski) Animatorka Lokalna OWES

  Małgorzata Nowak

  (Polski) Animatorka Lokalna OWES

  Małgorzata Glapa

  (Polski) Indywidulna doradczyni PS OWES

  (Polski) Ewa Marciniak

  (Polski) Indywidualna doradczyni PS

  (Polski) Agnieszka Sobczak

  (Polski) Indywidualna doradczyni PS

  (Polski) Anna Niedźwiedź

  (Polski) Indywidualna doradczyni PS

  (Polski) Paweł Osiborski

  (Polski) Indywidualny doradca PS

  (Polski) Justyna Zielińska

  (Polski) Indywidualna doradczyni PS

  (Polski) Aneta Szmigiero

  (Polski) Indywidualna doradczyni PS

  (Polski) Joanna Roczek

  (Polski) Doradczyni rozwojowa OWES

  (Polski) Magdalena Kolasa

  (Polski) Psycholog OWES

  (Polski) Beata Majcher

  (Polski) Psycholog OWES

  Dominika Snoch

  (Polski) Psycholog OWES

  (Polski) Małgorzata Wagner

  (Polski) Koordynatorka/Pośrednik pracy ZAZ

  (Polski) Marcin Kosiorek

  (Polski) Kierownik ZAZ

  (Polski) Edyta Głos

  (Polski) Psycholog ZAZ

  (Polski) Michał Wojciechowski

  (Polski) Rehabilitant ZAZ

  (Polski) Paweł Zwoliński

  (Polski) Instruktor kucharz ZAZ

  (Polski) Katarzyna Majda

  (Polski) Instruktor kelner ZAZ

  (Polski) Dariusz Mroczek

  (Polski) Kierowca ZAZ

  (Polski) Paweł Dauenhauer

  (Polski) Główny księgowy

  (Polski) Ida Kazimierska

  (Polski) Księgowa

  (Polski) Paulina Strychalska

  (Polski) Pracownik administracyjno-biurowy

  (Polski) Agnieszka Kołodziejczak

  (Polski) Specjalista ds. monitoringu

  (Polski) Agnieszka Wołoszczyk

  (Polski) Specjalistka ds. kard i płac

  (Polski) Agnieszka Zdrojewska

  (Polski) Specjalistka ds. projektów

  (Polski) Jolanta Wichłacz

  (Polski) Specjalistka ds. BHP
  (Polski) Współpracowaliśmy:
  Contact Form