+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wystawcy 2019

  LIDER ŁÓDZKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

  1. STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE JA-TY-MY

  jatymy

   

  Stowarzyszenie działa na rynku od 17 lat i jest współorganizatorem Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej.
  Propaguje model przedsiębiorstwa społecznego jako sposób rozwiązania problemów zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 15 lat realizuje projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej w regionie i wspierające pomioty ekonomii społecznej. Po wielu latach doświadczeń we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami obecnie pomaga tworzyć organizacje pozarządowe i społeczne wspierając ich aktywność przez oferowany system usług i doradztwa. Stowarzyszenie stanowi zintegrowany system wsparcia dla osób wykluczonych społecznie – szkolenia, spotkania. Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z organizacjami, które są zainteresowane wymianą wiedzy i doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej. Jest liderem w propagowaniu ekonomii
  i przedsiębiorczości społecznej, specjalizującej się we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wyrzuconych na margines zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej czy życiowej. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaowocowało powstaniem w naszym regionie wielu przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych.

  CO ROBIMY:

  – promujemy ekonomię społeczną

  – animujemy i integrujemy środowisko lokalne

  – zawiązujemy koalicje, przełamujemy opory, burzymy stereotypy

  – budujemy partnerstwa

  – prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w obszarze ekonomii społecznej

  – jesteśmy dla Was i z Wami

  KILKA FAKTÓW O STOWARZYSZENIU JA-TY-MY

  o ja-ty-my

  TWORZYMY INNOWACJE SPOŁECZNE

   

  POMOC – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKIERNIEWICACH
  pomoc

  Projekt „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest w przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach.

  Oferujemy:
  • indywidualne ścieżki wsparcia (IŚW) i prowadzenie pracy socjalnej na rzecz uczestników projektu
  • świadczenie usług społecznych dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic w formie Dziennego Domu Pomocy zapewniającego profesjonalną opiekę oraz wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne. Wsparcie realizowane w dwóch turach dla 12 uczestników projektu w danym roku.
  • wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego zakupionego w ramach projektu.
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane przez przeszkolonych opiekunów w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem (gotowanie, zakupy, sprzątanie, opieka higieniczna, spacery, itp.). Wsparcie realizowane w dwóch rocznych turach dla 30 uczestników projektu w jednym roku.
  • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, realizowane przez przeszkolonych asystentów osobistych osób niepełnosprawnych wspierania osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Wsparcie realizowane przez dwa lata dla 24 uczestników projektu.
  • zapewnienie ciepłych posiłków niesamodzielnym mieszkańcom Skierniewic korzystającym z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Wsparcie realizowane przez dwa lata dla 60 uczestników projektu.

  ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁOWICZU
  zaz łowicz

  Celem zakładu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Beneficjenci projektu otrzymują wsparcie przez zatrudnienie w ZAZ, rehabilitację zdrowotną, zawodową, społeczną, szkolenia, opiekę psychologa. Wizytówką przedsięwzięcia jest prowadzona przez beneficjentów restauracja „Kulinarne Mosty”. Zakład daje osobom niepełnosprawnym możliwość realizacji samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych potrzeb poprzez zatrudnienie oraz rehabilitację zawodową i społeczną. W ZAZ takie osoby uczą się nie tylko wykonywania powierzonych im obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym czy współpracy w zespole. Zalicza się tu osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określone w ustawie grupy osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powiatów: łowickiego i miasta Łowicz.

  Oferujemy:
  • zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łowiczu,
  • rehabilitację zawodowa, społeczną i leczniczą
  • przygotowanie do pracy na rynku otwartym
  • mentoring instruktorów
  • szkolenia w zakresie aktywnego szukania pracy, rozwoju kompetencji społecznych oraz szkolenia
  zawodowe m.in. kurs obsługi kasy fiskalnej i kurs kucharski I i II stopnia

  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „ABC” W BRZEZINACH

  brzeziny
  Środowiskowy Dom Samopomocy typu „ABC” w Brzezinach jest ośrodkiem dziennego pobytu dla 30 pełnoletnich osób z niepełnosprawnością w sferze psychicznej i intelektualnej, zamieszkujących miasto Brzeziny oraz Gminy Powiatu Brzezińskiego (Gmina Brzeziny, Rogów, Jeżów, Dmosin). Celem istnienia Domu jest kształtowanie umiejętności i sprawności niezbędnych do realizacji zadań życia codziennego, usamodzielnienie i integracja społeczna. Szeroki program rehabilitacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, odpowiedni dobór zajęć terapeutycznych i treningów umiejętności społecznych ma na celu korzystnie wpływać na poprawę stanu zdrowia psychicznego uczestników, jakości życia oraz funkcjonowania ich w środowisku rodzinnym i lokalnym. Podopieczni ŚDS korzystają z poradnictwa psychologicznego i socjalnego oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.Mają możliwość korzystania z fizjoterapii, codziennej gimnastyki oraz konsultowania stanu zdrowia z ratownikiem medycznym. Kreatywnie rozwijają swoje zainteresowania twórcze, plastyczne, muzyczne, obsługi komputera i internetu, uczą się efektywnie spędzać wolny czas. Nawiązują bliskie relacje i przyjaźnie, dzięki czemu nie czują się samotni.Oferowanytreningumysłuizajęciaindywidualnezapobiegająpogłębianiuzaburzeńfunkcjipoznawczych.
  ŚDS zapewnia posiłek i bezpłatny transport. Wyposażony jest w sprzęty AGD i RTV, a korzystanie z tej infrastruktury stanowi ważny element terapii. ŚDS organizuje różne imprezy okolicznościowe i wyjazdy, np. koncert kolęd, Bal Karnawałowy, Śniadanie Wielkanocne, Majówka, które integrują społeczność Domu oraz społeczność lokalną. Środowiskowy Dom Samopomocy typu „ABC”w Brzezinach jest miejscem, w którym podopieczni czują zrozumienie, akceptację i szacunek, a nie „bycie osobą niepełnosprawną”. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

   

  WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SOCHACZEWIE
  wtz_jatymy

  Głównym zamierzeniem organizacji jest nauka samodzielności osób niepełnosprawnych, nabycie niezbędnych umiejętności w codziennym życiu, ale też przygotowanie do pracy zawodowej. Warsztaty umożliwiają głęboki rozwój osobisty, uczą rożnych życiowych umiejętności. Nawiązują się tu relacje i przyjaźnie, które tworzą środowisko otwarte i wspierające dla beneficjentów. Działają tu pracownie: tkacka (w której powstają gobeliny, chodniki, itp.), plastyczna (nauka rysunku i różnych technik sztuki zdobniczej), ogólnorozwojowe (z nauką szycia, wyklejania, haftu, pracownia stolarska, wikliniarska, gospodarcza i kulinarna).
  Możliwe jest szkolenie zawodowe oraz podjęcie pracy. Dla każdego uczestnika WTZ opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej,planowanych działań terapeutycznych i spodziewanych efektów.

  Oferujemy:
  • rehabilitację społeczną, zawodową zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika
  • możliwość niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku..

   


  PARTNER ŁÓDZKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ


  2. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
  DZIAŁALNOŚĆ TPN
  TPN
  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych to organizacja pozarządowa z siedzibą w Łodzi zlokalizowana przy ul ks. Stanisława Staszica 1/3, działająca od 1992 roku. Naszą misją i celem jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie oraz wykluczonym społecznie w ich jak najpełniejszej integracji społeczno-zawodowej. Z tego powodu stworzyliśmy system placówek o zróżnicowanym profilu działania, zbudowaliśmy kompleksowy i komplementarny system wsparcia osób chorujących psychicznie. W zależności od potrzeb, osoby mogą skorzystać ze wsparcia całodobowego lub opieki dziennej, która odbywa się w naszych jednostkach. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, które jest liderem w projekcie TRANSFER – innowacyjnym programie przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, tworzy innowacyjne narzędzia opieki na terenie Łodzi i Powiatu Zgierskiego w postaci: Rodzinnych Mieszkań Chronionych, Rodzinnych Domów Pomocy: dla osób chorujących psychicznie i dla osób chorujących na chorobę Alzheimera, Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej, Środowiskowego Domu Samopomocy
  dla chorych na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem, z miejscami wytchnieniowymi, Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, Hostelu dla osób uzależnionych, Wirtualnego Ośrodka Wsparcia, Firmy społecznej działającej w branży gastronomicznej czy Przychodni Zdrowia Psychicznego.
  Oprócz prowadzenia wymienionych wyżej jednostek TPN oferuje wsparcie dla rodzin dotkniętych chorobą psychiczną kogoś z członków, działania prewencyjne i świadomościowe w postaci kampanii edukacyjnych. Wspieranie osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz promocja zdrowia psychicznego jest priorytetem
  w działalności Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Tworzymy i rozwijamy indywidualne oraz zorganizowane formy pomocy dla osób chorujących. Przez 25 lat działalności stworzyliśmy rozbudowaną strukturę naszych jednostek i placówek, które prezentowane są poniżej.

  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A”
  Mieszczący się przy ul. Pabianickiej 132 w Łodzi to dzienny ośrodek wsparcia prowadzony przez TPN dla
  osób, które chcą pozostać w swoim mieszkaniu i znanym sobie środowisku, a jednocześnie ze względu na
  chorobę, brak pracy, trudne lubzerwanewięzi rodzinne. Dom czynnyod poniedziałku do piątku wgodz. 8.00
  – 16.00 może zapewnić opiekę i wsparcie 60 dorosłym osobom chorującym psychicznie ŚDS oferuje trening
  funkcjonalny w życiu codziennym, poradnictwo i wsparcie psychologa, pomoc w załatwianiu spraw
  urzędowych, terapię ruchową i niezbę
  dną opiekę. Każ
  dy uczestnik realizuje plan rehabilitacyjny
  dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.
  Przy Środowiskowym Domu Samopomocy działa klub „Więź” mający charakter grupy wsparcia
  środowiskowego. Zapoczątkował ruch samopomocowy wśród osób dotkniętych chorobą psychiczną,
  których główną potrzebą jest zarówno podtrzymywanie relacji społecznych, poczucie wspólnoty, jak
  i integracja ze społeczeństwem. Formy wsparcia w ramach Klubu „Więź” to przede wszystkim spotkania
  i dyskusje klubowe. Uczestnikom proponujemy również
  uczestnictwo w życiu kulturalnym – wyjścia
  do kina, teatru, na wystawy.

   

  OŚRODKI WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

  OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ JA-TY-MY

  akses1 (1)

  Jesteśmy Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej wysokiej jakości. Realizujemy aktualnie dwa projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej. Projekt OWES „Ja-Ty-MY” realizowany w regionie, w powiatach woj. łódzkiego, tj.: brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, łowickim, poddębickim, skierniewickim, zgierskim, m. Skierniewice oraz projekt Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który obejmuje wsparciem miasto Łódź. Z myślą o naszych klientach stale ponosimy kwalifikacje, w profesjonalny i efektywny sposób dbamy o wysoką jakość naszych usług, współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami i doradcami. Pracujemy nad rozwojem sieci wsparcia ekonomii społecznej, tworzeniem partnerstw na rzecz jej rozwoju, dążymy do profesjonalizacji usług przedsiębiorstw społecznych.

  Misją OWES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie łódzkim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy oraz rozwojowi społeczności lokalnej.

  Celem OWES jest wzmocnienie roli sektora ekonomii społecznej w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego poprzez:

  – wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej

  – powstanie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  – wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej

  – rozwój partnerstw lokalnych i współpracy międzysektorowej

  – poszukiwanie źródeł długookresowego finansowania dla PES, szerzenie idei ekonomii społecznej.

  OFERTA OWES JA-TY-MY

  3. CENTRUM OPUS

  OPUSCentrum OPUS powstało w 1999 r. z myślą o tym, by ułatwić ludziom działanie na rzecz innych. Nic nie cieszy nas tak, jak praca z osobami, które postanowiły zmienić coś na lepsze w otaczającym nas świecie.
  Działamy po to, by ułatwić im pracę. SYNERGIA W DZIAŁANIU.

  Oferujemy:

  • Szkolenia i doradztwo
  Rokrocznie z naszych szkoleń i doradztwa korzysta kilkuset społeczników, którym pomagamy realizować projekty na rzecz lokalnych społeczności. Przybliżamy zagadnienia z dziedziny prawa, księgowości i fundraisingu. Pomagamy w rejestrowaniu organizacji, wspieramy działaczy z grup nieformalnych, tłumaczymy obowiązujące procedury oraz doradzamy, gdzie spotkać partnerów i sprzymierzeńców dla planowanych działań.

  • Małe granty
  Przyznajemy małe granty na lokalne działania – co roku kilkaset osób dostaje okazję, by zrealizować swój wymarzony projekt, dzięki funduszom przekazanym przez OPUS. W ostatnich latach dało nam się pozyskać na ten cel prawie 3 miliony złotych.

  • Łączymy ludzi z różnych środowisk
  Współpracujemy z biznesem, samorządami i NGOsami, budując między tymi światami wzajemne zaufanie i wiarę we współpracę. Wierzymy, że w każdym sektorze można znaleźć osoby, które chcą wspólnie z innymi tworzyć pozytywne zmiany.

  OFERTA OWES CENTRUM OPUS

  4. Instytut Spraw Obywatelskich

  INSPRO

  Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czym. Naszym celem są systemowe zmiany społeczne. Wprowadzamy je łącząc działania eksperckie (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank).
  Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.
  W 2011 r. powołaliśmy do życia Centrum KLUCZ – inicjatywę która powstała po to, by pomóc zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.

  Czym zajmujemy się w Centrum KLUCZ na co dzień?

  • Pomagamy w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub działalność społeczną.
  • Pomagamy utworzyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie) czy przedsiębiorstwo społeczne zarówno pod kątem prawnym, finansowym, jak i (przede wszystkim) biznesowym.
  • Udostępniamy sprawdzone know-how, od doświadczonych doradców i trenerów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, a także konkretne narzędzia i praktyczną pomoc.
  • Tworzymy miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym udzielamy bezzwrotnych dotacji i wsparcia finansowego w pierwszych miesiącach działalności.
  • Organizujemy debaty, wydajemy praktyczne poradniki i raporty.

  OWES INSTYTUTU SPRAW OBYWATELSKICH

  PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ WYSTAWIAJĄCE SIĘ NA ŁÓDZKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019

   

   

   

  gotowi na wszystko