+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wystawcy 2018

  LIDER ŁÓDZKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

  1. STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE JA-TY-MY

  Lider w realizacji usług i działań wspierających rozwój ekonomii społecznej

   

  Lider w propagowaniu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, specjalizujący się we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wyrzuconych na margines zatrudnienia z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej czy życiowej. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaowocowało powstaniem w naszym regionie wielu przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych.

  CO ROBIMY:

  – promujemy ekonomię społeczną

  – animujemy i integrujemy środowisko lokalne

  – zawiązujemy koalicje, przełamujemy opory, burzymy stereotypy

  – budujemy partnerstwa

  – prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w obszarze ekonomii społecznej

  – jesteśmy dla Was i z Wami

  KILKA FAKTÓW O STOWARZYSZENIU JA-TY-MY

  o ja-ty-myTWORZYMY INNOWACJE SPOŁECZNE

  ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁOWICZU

  Powołaliśmy i prowadzimy Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu. Jego celem jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Beneficjenci projektu otrzymują tu wparcie przez zatrudnienie w ZAZ, rehabilitację zawodową i społeczną, rehabilitację zdrowotną, szkolenia, opiekę psychologa. Wizytówką przedsięwzięcia jest prowadzona przez beneficjentów restauracja „Kulinarne Mosty”.

   

  WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SOCHACZEWIE

  Miejsce wyjątkowe dla wyjątkowych ludzi. Uczestnicy warsztatów biorą udział w rehabilitacji zdrowotnej i zawodowej, zdobywają umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku, odpowiedzialności za podejmowane i realizowane zadania co w przeszłości skutkuje podejmowaniem aktywności społecznej i zawodowej. Nawiązują się tu relacje i przyjaźnie, które tworzą środowisko otwarte i wspierające dla beneficjentów. Działają tu pracownie: tkacka (w której powstają gobeliny, chodniki, itp.), plastyczna (nauka rysunku i różnych technik sztuki zdobniczej), ogólnorozwojowe (z nauką szycia, wyklejania, haftu, pracownia stolarska, wikliniarska, gospodarcza i kulinarna).

   

  POMOC – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKIERNIEWICACH

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Skierniewice  miejsc świadczenia usług społecznych dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic oraz osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych w formie: stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia, i prowadzenia pracy socjalnej; prowadzenia Dziennego Domu Pomocy; prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego; świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; świadczenia usług wytchnieniowych; świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; świadczenia poradnictwa specjalistycznego. Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic korzystających z usług opiekuńczych.

   

  PARTNER ŁÓDZKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

   

  2. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIAŁALNOŚĆ TPN

  TPN (1)

  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych jest organizacją pozarządową posiadającą od 1992 r. osobowość prawną. Misją organizacji i celem działalności ośrodków prowadzonych przez TPN jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym z przyczyny przewlekłej choroby psychicznej w ich jak najpełniejszej integracji społecznej.

  Dla tej grupy osób stworzyliśmy system placówek o zróżnicowanym profilu działania. W zależności od potrzeb, osoba potrzebująca pomocy może skorzystać: ze wsparcia przez całą dobę (o różnym stopniu intensywności), osoby mieszkające we własnych domach mogą skorzystać z opieki w placówkach o charakterze dziennym lub z pomocy udzielanej w miejscu zamieszkania.

  PO DWUDZIESTU PIĘCIU LATACH DZIAŁALNOŚCI DYSPONUJEMY STALE ROZBUDOWUJĄCĄ SIĘ OFERTĄ WSPARCIA, PRZEDE WSZYSTKIM SKIEROWANĄ DO OSÓB CIERPIĄCYCH NA ZABURZENIA PSYCHICZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ ORAZ POKREWNE TYPY ZABURZEŃ.

  W Łodzi od 1996r. prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub „Więź” dla tej grupy osób. W naszych ośrodkach w Jedliczu A oraz w Łodzi osoby chorujące psychicznie odbywają kompleksową rehabilitację psychospołeczną.  Obserwujemy wzrastającą zachorowalność na schizofrenię wśród ludzi młodych, którzy potrzebują odpowiedniego systemu oparcia i kompleksowej rehabilitacji zapobiegającej ich degradacji psychicznej i społecznej, a dalej również zapobiegającej częstym hospitalizacjom i wreszcie umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej. Dla tej grupy prowadzimy specjalne programy readaptacji – bazując na własnych doświadczeniach wypracowaliśmy skuteczny model pracy z osobami chorującymi psychicznie, w tym również z osobami młodymi.

  WSPARCIE I PROMOCJA ZATRUDNIENIA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W okresie 01-01-2017 – 31-03-2019 TPN realizuje projekt pt.: WiP: Wsparcie i Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach Zadań zlecanych: Konkurs Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy, Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Celem głównym projektu jest wejście na rynek pracy 47 osób szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy, tj. osób niepełnosprawnych, w tym również osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w rezultacie ich udziału w programie aktywizacji i readaptacji społeczno-zawodowej w ramach projektu.

  TRANSFER: INNOWACYJNY PROGRAM PRZENIESIENIA USŁUG PSYCHIATRYCZNYCH Z INSTYTUCJI DO ŚRODOWISKA

  Wkrótce Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, jako lider zawiązanego partnerstwa, rozpocznie realizację projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego Modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych w powiatach: Miejskim Łódzkim i Zgierskim.

  STARAMY SIĘ OBSERWOWAĆ OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT, ZACHODZĄCE W NIM ZMIANY, A CO ZA TYM IDZIE RODZĄCE SIĘ  NOWE PROBLEMY SPOŁECZNE. Z TEGO TEŻ POWODU OD KILKU LAT STARAMY SIĘ RÓWNIEŻ POMAGAĆ OSOBOM PRZEWLEKLE CHORUJĄCYM SOMATYCZNIE, W PODESZŁYM WIEKU, PROWADZĄC DOM POMOCY SPOŁECZNEJ.

  TRANSFER: DLA KOGO

  Projekt jest skierowany do osób:

  – cierpiących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii i zaburzenia afektywne,

  – cierpiących na zaburzenia otępienne,

  – uzależnionych – od alkoholu i in. substancji zmieniających świadomość.

  Zgodnie z aktualnymi trendami demograficznymi, epidemiologicznymi i społecznymi.

  TRANSFER

  Cel będzie realizowany poprzez:

  – zapewnienie koordynacji, ciągłości i komplementarności działań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczestników,

  – współpracę międzysektorową,

  – innowacyjne metody i narzędzia opieki środowiskowej (powstaną na terenie Łodzi i Powiatu Zgierskiego, m.in.: Rodzinne Mieszkania Chronione, Rodzinne Domy Pomocy: dla osób chorujących Psychicznie i dla osób chorujących na chorobę na Alzheimera, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera z głębokim otępieniem, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących Psychicznie, Hostel dla osób uzależnionych, Wirtualny Ośrodek Wsparcia, Firma społeczna działająca w branży gastronomicznej),

  – wsparcie rodzin dotkniętych chorobą psychiczną kogoś z członków,

  – działania prewencyjne i świadomościowe, m.in. kampania edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach

  ZAANGAŻOWANIE ODBIORCÓW USŁUG

  – Kluczowym elementem będzie zaangażowanie odbiorców usług w planowanie i realizację programu własnego zdrowienia we współpracy z Patronem, tj. pracownikiem pierwszego kontaktu/asystentem wspierającym pacjentów w przezwyciężaniu ograniczeń wywołanych chorobą, poza szpitalnym systemem opieki psychiatrycznej.  –

  Celem długofalowym realizacji projektu TRANSFER będzie wykorzystanie przetestowanej innowacji do wprowadzenia zmian systemowych w zakresie polityki wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług w obszarze zdrowia psychicznego

  www.tpn.org.pl 
  e-mail: kontakt@tpn.org.pl
  tel./fax. 42 616 06 20
  Ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746 Łódź

   

  OŚRODKI WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

  OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ JA-TY-MY

  akses1 (1)

  Jesteśmy Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej wysokiej jakości. Realizujemy aktualnie dwa projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej. Projekt OWES „Ja-Ty-MY” realizowany w regionie, w powiatach woj. łódzkiego, tj.: brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, łowickim, poddębickim, skierniewickim, zgierskim, m. Skierniewice oraz projekt Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który obejmuje wsparciem miasto Łódź. Z myślą o naszych klientach stale ponosimy kwalifikacje, w profesjonalny i efektywny sposób dbamy o wysoką jakość naszych usług, współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami i doradcami. Pracujemy nad rozwojem sieci wsparcia ekonomii społecznej, tworzeniem partnerstw na rzecz jej rozwoju, dążymy do profesjonalizacji usług przedsiębiorstw społecznych.

  Misją OWES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie łódzkim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy oraz rozwojowi społeczności lokalnej.

  Celem OWES jest wzmocnienie roli sektora ekonomii społecznej w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego poprzez:

  – wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej

  – powstanie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  – wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej

  – rozwój partnerstw lokalnych i współpracy międzysektorowej

  – poszukiwanie źródeł długookresowego finansowania dla PES, szerzenie idei ekonomii społecznej.

  OFERTA OWES JA-TY-MY

   

  3. CENTRUM OPUS

  Centrum OPUS powstało w 1999 r. z myślą o tym, by ułatwić ludziom działanie na rzecz innych. Nic nie cieszy nas tak, jak praca z osobami, które postanowiły zmienić coś na lepsze w otaczającym nas świecie. Działamy po to, by ułatwić im pracę.  SYNERGIA W DZIAŁANIU

  JAK POMAGAMY?

  Szkolenia i doradztwo
  Rokrocznie z naszych szkoleń i doradztwa korzysta kilkuset społeczników, którym pomagamy realizować projekty na rzecz lokalnych społeczności. Przybliżamy zagadnienia z dziedziny prawa, księgowości i fundraisingu. Pomagamy w rejestrowaniu organizacji, wspieramy działaczy z grup nieformalnych, tłumaczymy obowiązujące procedury oraz doradzamy, gdzie spotkać partnerów i sprzymierzeńców dla planowanych działań.

  Małe Granty
  Przyznajemy małe granty na lokalne działania – co roku kilkaset osób dostaje okazję, by zrealizować swój wymarzony projekt, dzięki funduszom przekazanym przez OPUS. W ostatnich latach dało nam się pozyskać na ten cel prawie 3 miliony złotych.

  ŁĄCZYMY LUDZI Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK
  Współpracujemy z biznesem, samorządami i NGOsami, budując między tymi światami wzajemne zaufanie i wiarę we współpracę. Wierzymy, że w każdym sektorze można znaleźć osoby, które chcą wspólnie z innymi tworzyć pozytywne zmiany.

  OFERTA OWES CENTRUM OPUS

  4. Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO

  inspro

  GŁOS OBYWATELI

  Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czym. Naszym celem są systemowe zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

  JAK DZIAŁAMY?

  Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

  OWES OWES INSPRO

  PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ WYSTAWIAJĄCE SIĘ NA ŁÓDZKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018

   

  5. Pracownia Sitodruku BLOT

  BLOT

  Pracownia Sitodruku BLOT zajmuje się drukiem komercyjnym i artystycznym. Specjalizuje się w drukach niestandardowych, wykonuje zlecenia już od jednej sztuki, prototypy. Oprócz tego prowadzi własną markę i linię odzieży. Bardzo ważnymi wartościami firmy są ekologia i lokalny kapitał społeczny. Do druku są używane nietoksyczne farby ekologiczne, a podwykonawcy to specjaliści i osoby wykluczone społecznie. Ostatnią główną osią działalności są warsztaty. Pracownia chętnie dzieli się pasją i wiedzą na zajęciach z dorosłymi i z dziećmi.
  Oferujemy PROJEKTOWANIE – Projektujemy wzory, wykonujemy prototypy, realizujemy produkt. Możesz zamówić projekt nadruku na koszulkę, torbę reklamową, czy unikatową tkaninę ozdobną, a potem ją u nas wykonać.

  OFERUJEMY
  – DRUK ARTYSTYCZNY I KOMERCYJNY – Pracujemy w technice sitodruku. Specjalizujemy się w realizacji zarówno małych, nietypowych zleceń, jak również dużych zamówień dla firm, instytucji, czy festiwali.  Oferujemy sitodruk wielkoformatowy.

  – ORYGINALNY PREZENT – Zaproponuj wzór na koszulkę, torbę lub pościel, a my go dla Ciebie starannie wykonamy.

  – WARSZTATY I EVENTY – W pracowni BLOT odbywają się warsztaty sitodruku, na których możesz własnoręcznie wykonać swój autorski nadruk. Bierzemy udział w zorganizowanych imprezach, takich jak festiwale, pikniki, czy akcje charytatywne.

  www.blotpracownia.pl
  e-mail: blot.pracownia@gmail.com
  Sabina Samborska +48 504 659 071, Ewelina Wakulewska +48 798 749 075
  Al. Piłsudskiego 135, Łódź 92-318

   

   

  6. Spółdzielnia Socjalna TIFT REKLAMY KUTNO

  TIFT

  Nasza firma powstała w listopadzie 2013 roku i zarejestrowana została jako spółdzielnia socjalna. Od początku działalności postanowiliśmy skoncentrować się na reklamie, z tą myślą dokonaliśmy zakupu specjalistycznego sprzętu, który pozwala nam na przygotowanie różnych form prezentacji firm, instytucji i urzędów.

  OFERUJEMY:

  Spółdzielnia Socjalna TIFT REKLAMY KUTNO ma przyjemność zaprosić do współpracy podmioty ekonomii społecznej, do grona których sama należy oraz wszystkich chętnych.
  – PROJEKTY GRAFICZNE REKLAM Oferujemy kompletny projekt ulotek, plakatów i innych materiałów poligraficznych w tym także projekty logo i projekty znaków towarowych

  – DRUK WIELKOFORMATOWY Posiadamy nowoczesny sprzęt do druku wielkoformatowego, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować niemal każde Państwa zlecenie

  – GADŻETY REKLAMOWE Projektujemy i wykonujemy gadżety reklamowe za pomocą termotransferu i metodą grawerowania laserowego

  – OKLEJANIE WITRYN I SAMOCHODÓW Dzięki zastosowaniu odpowiednich folii samoprzylepnych oferujemy wysokiej jakości reklamy wizualne na szybach

  – BANERY I SZYLDY REKLAMOWE Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i wysokiej jakości materiałów oferujemy banery reklamowe i szyldy najlepszej jakości

  – TABLICE KAMIENNE Wykonujemy również  tablice kamiennych metodą grawerowania.

  www.tift-reklama.pl
  e-mail: tift@vp.pl
  Leszek – 502 287 850, Krzysztof – 608 831 698
  Nowa Wieś 46, Kutno 99-300

   

  7. STOWARZYSZENI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POKÓJ”

  pokój

  Stowarzyszenie prowadzi w Łodzi warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), które przeznaczone są dla osób dorosłych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem działania stowarzyszenia jest aktywizowanie (w ramach terapii zajęciowej) do życia społecznego, zawodowego, budowanie poczucia własnej wartości, zachęcanie do aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy terapii mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania korzystając z zajęć w przygotowanych dla nich pracowniach: plastycznej, rękodzieła artystycznego, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowo – poligraficznej. Organizowaliśmy koncerty w Teatrze Wielkim, Filharmonii. Występowaliśmy w Teatrze Jaracza i na wielu imprezach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Czynnie współpracujemy z Ośrodkiem Kultury „Lutnia”, Centrum Kultury Młodych oraz z przedszkolami i oczywiście z innymi warsztatami terapii zajęciowej.

  OFERUJEMY:

  Poszczycić się możemy pięknymi pracami rękodzieła artystycznego, z którymi Stowarzyszenie wystawia się na targach tj. wyjątkowe kartki okolicznościowe wykonane w różnych technikach, kartki – wizytówki Łodzi, kompozycje kwiatowe, ozdoby drewniane, obrazy, wazony. ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU   – każdy produkt jest niepowtarzalny ,bo wykonany jest ręcznie przez naszych podopiecznych . Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na realizację celów statutowych. www.wtzpokoj.pl/shop/

  www.blotpracownia.pl
  e-mail: blot.pracownia@gmail.com
  Sabina Samborska +48 504 659 071, Ewelina Wakulewska +48 798 749 075
  Al. Piłsudskiego 135, Łódź 92-318

   

  8. STOWARZYSZENIE INICJATYWA  ROZSĄDNYCH POLAKÓW 

  SIRP

  W ramach znanego już i prężnie działającego na rynku łódzkim Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków, utworzone zostało przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby pozostają pod opieką Stowarzyszenia, mogą także korzystać z pomocy w formie żywności, ubrań, sprzętów gospodarstwa domowego, prawnej i psychologicznej. Na Targi przyjeżdżają z wykonanymi i zaprojektowanymi przez siebie meblami z euro palet. Nadanie drugiego-nowego życia produktom, które dla innych nie stanowiły już wielkiej wartości jest interesującą podpowiedzią jak stworzyć coś z niczego. Wytworzone z materiałów „z odzysku” fotele, siedziska, stoliki, kwietniki prezentowane będą w namiotach ekspozycyjnych. Będziemy mieli możliwość nie tylko oglądania ich ale także osobistego testowania i bezpośredniego składania na nie zamówień u wykonawców.

  OFERUJEMY:

  Stowarzyszenie w ramach działalności gospodarczej zajmuje się remontami, wykonywaniem instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych, tynkowaniem, zakładaniem stolarki budowlanej, tapetowaniem ścian, malowaniem i szkleniem, sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych, działalnością związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni, naprawą artykułów użytku osobistego i domowego

  www.sirp.pl
  e-mail: biuro@sirp.pl
  Tel: 42 296 55 87, Fax: 42 235 11 69
  ul. Piotrkowska 41, lok. 2, 90-410 Łódź

   

  9. Spółdzielnia socjalna COMMUNAL SERVIC

  Communal

  Communal Service to Spółdzielnia Socjalna, która od 1 maja 2012 odpowiada za czystość i porządek na terenie Miasta i Gminy Brzeziny. Oprócz zadań powierzonych przez Urząd Miasta w Brzezinach Spółdzielnia Socjalna Communal Service oferuje komercyjne.

  OFERUJEMY:

  Spółdzielnia realizuje szereg usług, w tym w szczególności :

  – odśnieżanie

  – prace porządkowe

  – porządkowanie terenów zielonych

  – przeprowadzki

  – przewóz rzeczy

  – inne (szeroko rozumiane prace porządkowe, fizyczne)

  Nasze usługi to w pełni profesjonalny serwis.  Zapewniamy rzetelne wykonanie prac jak i szybki termin ich realizacji. Wszelkie szczegóły ewentualnej współpracy prosimy uzgadniać telefonicznie, bądź osobiście w siedzibie Spółdzielni.

  www.communalservice.pl
  e-mail: communal-service@tlen.pl; kontakt@communalservice.pl
  tel. 42 235 17 52, fax. 42 235 17 53
  ul. Henryka Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

   

  10. Stowarzyszenie Młodzieży i osób z problemami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół POMOST

  POMOST

  Stowarzyszenie Pomost – powołane do życia z potrzeby i inicjatywy rodziców młodzieży leczącej się psychiatrycznie funkcjonuje w Łodzi od 2000 roku. Jest miejscem gdzie pomoc otrzymać mogą rodzice, całe rodziny borykające się z problemami codzienności życia z osobą z problemami psychicznymi. Wsparcie, dla wkraczającej w dorosłość młodzieży, dla jej bliskich, aktywizacja zawodowa, społeczna, tworzenie przyjaznego środowiska, możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań – to rzeczywistość, w obszarze której działa stowarzyszenie.

  OFERUJEMY:

  Stowarzyszenie Pomost prowadzi szeroką działalność na rzecz terapii i rehabilitacji młodych osób chorujących psychicznie oraz ich bliskich. Stowarzyszenie realizuje następujące usługi:

  – księgowo-rozliczeniowe (biuro rachunkowe)

  – szkoleniowo-doradcze z zakresu wolontariatu (Regionalne Centrum Wolontariatu)

  – terapeutyczne (poradnia)

  – animacyjne – oprawa imprez

  – wynajem sal i pomieszczeń.

  www.pomost-lodz.org
  e-mail: pomost.s@poczta.fm
  tel.: 504 017 691-2, tel.: 42 632 08 66
  ul. Próchnika 7 p. I, 90-408 Łódź

   

  11. Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej CENTERKO

  Centerko

  Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej CENTERKO prowadzone jest przez Stowarzyszenie Młodzieży i osób z problemami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół Pomost. Głównym celem działalności Centrerka jest rozwój profesjonalnego wolontariatu. Prowadzone są tu liczne szkolenia  mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób chcących pełnić funkcje wolontariuszy lub koordynatorów wolontariatu. To miejsce, w którym spotykają się ludzie chcący zrobić coś dla innych, bez znaczenia jest wiek,wykształcenie, pozycja społeczna…Ich dewiza jest obietnicą korzyści obustronnych :NIOSĄC POMOC INNYM POMAGAMY SOBIE. Na targach przedstawią interaktywną prezentację swojej działalności, zarządzanie wolontariatem. Pracownicy Centrum przygotują animacje edukacyjne dla dzieci.

  OFERUJEMY:

  Głównym celem naszego Punktu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji, dlatego wolontariat realizowany jest w wielu obszarach tj.:

  – szpitale i hospicja

  – bezdomni

  – wolontariat 50 + (kluby seniora i Uniwersytety III Wieku)

  – uchodźcy i cudzoziemcy

  – niepełnosprawność (wolontariat integracyjny)

  – młodzież (Szkolne Kluby Wolontariusza)

  – sektor biznesu (wolontariat pracowniczy)

  – OPS (wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej)

  www.pomost-lodz.org
  e-mail: pomost.s@poczta.fm
  tel.: 504 017 691-2, tel.: 42 632 08 66
  ul. Próchnika 7 p. I, 90-408 Łódź

   

  12. Fundacja  OGRÓD SERCA

  Ogród Serca

  Działająca w Łodzi – Fundacja Ogród Serca powstała aby nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Realizuje wiele projektów mających na celu wsparcie indywidualne i społeczne osób potrzebujących  (niepełnosprawnych, chorych, starszych, w trudnej sytuacji życiowej). Prowadzi działalność charytatywną, wspiera domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizuje zajęcia sportowe, edukacyjno-kulturalne i komputerowe.
  OFERUJEMY:

  Fundacja jako podmiot ekonomii społecznej prowadzi działalność nakładczą czasopisma „Zielony na prawo” i „Marzenia i Fakty”. Działając w branży wydawniczej zajmuje się:

  – drukowaniem plakatów

  – ulotek

  – wizytówek

  – prowadzeniem stron internetowych.

  www.ogrodserca.pl
  e-mail: fundacja@ogrodserca.pl
  Tel. 510 285 510, Fax. 42 712 72 92
  ul. Kasprzaka 7/9 lok.5, Łódź 91-078

   

  13. Spółdzielnia Socjalna FIERO!

  FIERO

  Spółdzielnia funkcjonuje pod znanym szyldem prowadząc pizzerię FIERO, która zdobyła uznanie wielu zadowolonych klientów. Chwalą oni sobie przede wszystkim walory kulinarne, ale także profesjonalną obsługę  i przyjazne wnętrze.

  W proponowanej ofercie znajduje się pizza włoska, tradycyjna, z możliwością komponowania ulubionych składników, bezglutenowa, szereg sałatek oraz makaronów.
  Spółdzielnia socjalna FIERO, to nie tylko działalność gastronomiczna. Od kilku już lat jest współorganizatorem FIERO CUP – rodzinnych pikników  sportowych.
  Na Targach będziemy serwować własnego wypieku pizzę.
  OFERUJEMY:

  Nasze bogate menu znajduje się na stronie: www.fieropizza.pl
  Zapraszamy!

  www.fieropizza.pl
  tel. 888 252 262
  ul. Piotrkowska 255, Łódź 90-456

   

  14. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW  KULTURY LUDOWEJ FOLKIER

  folkier2

  Propagowanie kultury ludowej, chronienie dziedzictwa kulturowego, działalność na rzecz rozwoju artystycznego oraz promocja regionu to misja stowarzyszenia. Pracujemy nad przełamywaniem barier międzypokoleniowych i dialogiem międzykulturowym.

  W Zgierzu, gdzie mamy swoją siedzibę, uczestniczyliśmy aktywnie w obchodach 50-lecia ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Boruta. Zespół jest z pewnością wizytówką regionu. Cieszy się niesłabnącą sympatią i zainteresowaniem wszędzie gdzie się pojawia. Dorośli odwiedzający targi z pewnością docenią możliwość zobaczenia z bliska przepięknych oryginalnych strojów ludowych, a dzieci będą uczyć się historii.

  OFERUJEMY:

  Nasze stowarzyszenie działa w następujących obszarach: – poszerzamy świadomość na temat kultury ludowej i folkloru, szczególnie polskiego, poprzez różnorodne działania kierowane do wszystkich grup wiekowych – przekazujemy wiedzę poprzez aktywny udział odbiorców w wydarzeniach – pobudzamy potrzebę zdobywania wiedzy i kreujemy inicjatywy edukacyjne – odtwarzamy obyczaje i tworzymy różne formy zachowania zwyczajów przed zapomnieniem.

  www.folkier.org
  e-mail: biuro@folkier.org
  Tel. 531 152 004
  ul. Mielczarskiego 1, Zgierz 95-100

   

  15. SIEDLISKO BESIEKIERY

  Besiekiery

  Besiekiery to mała wieś w powiecie łęczyckim, gdzie podziwiać można ruiny gotyckiego zamku z XV wieku. Z miejscem tym związanych jest legenda o pewnym rycerzu, który założył się z diabłem Borutą , i zakład przegrał…Diabeł podobno wciąż się tam pojawia….Całą historię można usłyszeć i przekonać się o jej prawdziwości przyjeżdżając do siedliska. To urokliwe miejsce zaprasza do odwiedzenia ruin zamkowych, spacerów po cichej i czystej okolicy, na grzybobranie, wędkowanie, plażowanie przy fosie zamkowej. Można tu skorzystać z  zajęć organizowanych w zagrodzie edukacyjnej- warsztatów rękodzielnictwa. Na targach mieszkańcy siedliska zapraszać będą do odwiedzenia tego miejsca. Dla małych i dużych poprowadzą warsztaty plecionkarstwa  z sitowia. Będą z niego wyczarowywać cudaki –zwierzaki.

  OFERUJEMY:

  – odpoczynek w urokliwym miejscu

  – noclegi

  – piesze wędrówki

  – zwiedzanie pobliskich atrakcji turystycznych

  – warsztaty plastyczne dla dużych i małych

  – zapoznanie się z życiem wsi

  – poznanie tajników produkcji przetworów mlecznych

  www.siedliskobesiekiery.pl
  e-mail: galeria@galeria.core.pl
  Ania Kucharska Tel. 500 594 260
  Besiekiery 34, Grabów 99-150

   

  16. STOWARZYSZENIE GRUPA KOLARSKA STREFA ROWEROWA BRZEZINY

  Strefa Rowerowa

  Promocja regionu, który poznawać można na rowerze, i zdrowego stylu życia to główne cele Grupy Kolarskiej Strefy Rowerowej Brzeziny. Stowarzyszenie jest organizatorem licznych rajdów rowerowych, podczas których uczestnicy nie tylko poznają walory przyrodnicze i historyczne odwiedzanych miejsc, lecz także mają okazję do integracji, to zaś owocuje podejmowaniem różnych inicjatyw lokalnych, tworzeniem poczucia odpowiedzialności za miejsce i ludzi, wśród których Strefa Rowerowa Brzeziny funkcjonuje. Wspólne pasje łączą, rozwijają, pozwalają odkrywać nowe przestrzenie. Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny tym, którzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie wskaże interesujące trasy rowerowe, opowie o wyjątkowych miejscach ziemi łódzkiej, w tym szczególnie brzezińskiej, zaprosi do wspólnych zabaw i konkursów wiedzy o regionie. Zainteresowani dowiedzą się o planowanym jeszcze w tym sezonie rajdzie – „Droga ku niepodległości” organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Patriotyczne Brzeziny i Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym oraz rozpoczynającym się jesienią sezonie na morsowanie. Do naszej społeczności dołączyć może każdy lubiący jazdę na rowerze. Temu kto tego jeszcze nie wie z pewnością pomożemy to odkryć, dzieląc się swoją pasją.

  OFERUJEMY:

  – poznanie ciekawych miejsc, ludzi i faktów o regionie

  – ciekawe wycieczki

  – czas spędzony w dobrym towarzystwie i na łonie natury

  www.s-r-b.pl
  facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny
  ul. Staszica 4 Brzeziny 95-060

   

  17. FUNDACJA INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

  Inkubator Innowacji Społecznych

  Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Podstawowe cele działania fundacji to: aktywizacja kulturalna, społeczna, zawodowa i edukacyjna osób/grup wykluczonych społecznie; działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

  OFERUJEMY:

  – Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych organizuje, inicjuje oraz prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, naukową, badawczo-rozwojową i społeczną. Specjalizujemy się w realizacji przedsięwzięć o charakterze sportowym o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

  – Oferujemy współpracę i doradztwo w procesie realizacji przedsięwzięć. Służymy pomocą zarówno w wyborze metody finansowania inicjatywy, jak i na każdym etapie postępowania: planowania, zarządzania, rozliczenia i utrzymania celów.

  e-mail: lebkowski@gazeta.pl
  tel. 502 831 024
  ul. Staszica 10A/44, Kutno 99-300

   

  18. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ JA-TY-MY W ŁOWICZU

  ZAZ JATYMY

  Powołany do życia przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zakład, to miejsce, w którym osoby z  niepełnosprawnością mają możliwość powrotu na rynek pracy przez udział w  rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także mentoring instruktorów zawodu i liczne szkolenia.

  Osoby zainteresowane taką formą działalności w naszym regionie będą mogły zobaczyć efekty pracy osób zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łowiczu uczestnicząc w degustacji przygotowanych wcześniej propozycji kulinarnych. Mamy nadzieje, że w przyszłości będą mieli Państwo okazję do skorzystania z bogatej oferty usług gastronomicznych proponowanych przez łowicki ZAZ JA-TY-MY.

  OFERUJEMY:

  – catering dla firm

  – obsługa konferencji i szkoleń

  – obiady domowe

  – imprezy okolicznościowe

  – imprezy muzyczno – teneczne

  Cena zestawu obiadowego od 10,00 zł

  facebook.com/zazjatymy
  tel. 511 917 282
  ul. Powstańców 1863 r. nr. 12, Łowicz 99-400

   

  19. Fundacja PŁOMYK

  Płomyk

  Fundacja Płomyk zajmuje się działalnością dobroczynną i wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Fundacja planuje rozszerzyć swoją działalność poprzez przekształcenie się w przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Fundacja jako przedsiębiorstwo społeczne zamierza prowadzić sklepy charytatywne zajmujące się sprzedażą rzeczy używanych przekazanych organizacji w akcie darowizny. Dochód z działalności sklepów przeznaczany będzie na działania statutowe organizacji, w tym rehabilitację i reintegrację społeczno-zawodową osób, które znalazły się na marginesie zatrudnienia. Ponadto Fundacja planuje prowadzić działalność w obszarze usług gastronomiczno-cateringowych.

  OFERUJEMY:

  Pierwsze sklepy charytatywne prowadzone będą w Brzezinach i Skierniewicach:

  – ul. Batorego 2, Skierniewice 96-100

  – ul. Staszica 10, Brzeziny 95-060

  ul. Batorego 2, Skierniewice 96-100
  tel: 501 097 373

   

  20. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „ZDROWA KUCHNIA”

  Zdrowa Kuchnia

  „Zdrowa Kuchnia” świadczy usługi cateringowe i gastronomiczne, specjalizuje się w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze szkoleń oraz imprez okolicznościowych. Obsługuje instytucje, firmy, a także klientów indywidualnych. Sprawdzona i profesjonalna obsługa, dbałość o wysoką jakość produktów są gwarancją usług najwyższej jakości. ZAZ „Zdrowa Kuchnia” jest jednym z zakładów aktywności zawodowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

  OFERUJEMY:

  Obsługę gastronomiczną:

  – komunii, chrzcin oraz innych wydarzeń okolicznościowych

  – szkoleń, konferencji, eventów biznesowych

  – imprez plenerowych w tym w szczególności:

  – przerwy kawowe

  – lunch lub poczęstunek w trakcie wydarzeń

  – kanapki bankietowe i „finger food”

  facebook.com/ZAZZdrowaKuchnia
  tel. 42 717 9167 wew. 152
  ul. Jedlinowa 42/44 Jedlicze A, 95-073 Grotniki

   

  21. Fundacja CELESTE

  Cenelste

  Fundacja niesie pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby bądź niepełnosprawności. Zajmują się podnoszeniem kwalifikacji swoich podopiecznych, aktywizują ich zawodowo, są wsparciem w procesie podnoszenia jakości ich życia. Pragniemy żyć w świecie bez barier, w którym wszyscy ludzie mają równe szanse oraz mogą realizować swoje potrzeby, zainteresowania, pragnienia i marzenia, a także rozwijać się zawodowo, niezależnie od warunków w jakich się znaleźli oraz stanu zdrowia.

  OFERUJEMY:

  – Pomagamy bezpośrednio osobom chorującym i niepełnosprawnym, starszym oraz pozostałym wykluczonym społecznie i ich bliskim.

  – Realizujemy projekty społeczne mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, ułatwiające im powrót na rynek pracy.

  – Tworzymy miejsca pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach społecznych.

  – Wspieramy inne organizacje, które pomagają osobom chorującym i niepełnosprawnym oraz przedsiębiorstwa społeczne.

  Poszukujemy chętnych do wspierania naszych działań w ramach wolontariatu. Być może znajda się oni wśród uczestników targów.

  www.celeste.pl
  e-mail: fundacja@celeste.pl
  tel.: 500 725 406
  plac Wolności 7/8 B lok. 1U, Łódź 91-416

   

  22. Spółdzielnia Socjalna TRIFOGLIO

  TRIFOGLIO

  Jesteśmy spółdzielnią Socjalną o nazwie „TRIFOGLIO”. Działamy od października 2007 roku, kiedyś pod nazwą „Ksero Zawisza”. Powstaliśmy przy wsparciu TPN w Łodzi.  Członkami naszej spółdzielni są osoby, które mają problemy ze swoim zdrowiem psychicznym.  Spółdzielnia Socjalna jest miejscem reintegracji społeczno- zawodowej, w którym członkowie sami dla siebie tworzą miejsca pracy- usamodzielniając się zawodowostwarzają sobie szansę powrotu do aktywności zawodowej.

  OFERUJEMY:

  W naszej ofercie znajdują się:

  – usługi ksero

  – druk materiałów szkoleniowych

  – przygotowanie materiałów reklamowych: długopisy, smycze, identyfikatory, itp.

  – druk kalendarzy z logotypami

  – druk ulotek

  – porządkowanie dokumentacji na zlecenie, archiwizacja

  – sprzedaż materiałów biurowych

  Tel.: 42 6160620
  ul. Duńska 1C, Łódź 91-204

   

  23. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „DOBRY START”

  Dobry Start

  Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” prowadzony jest w celu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Swoich pracowników przygotowuje do pracy w otwartym środowisku. Dzięki kilku działającym pracowniom niepełnosprawni mają szansę podnosić swoje kompetencje i zdobywać nowe umiejętności. W ZAZ-ie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy odbywa się w następujących pracowniach: komputeroworemontowej (zajmującej się serwisowaniem sprzętu oraz pracami naprawczymi), malarskiej (tworzone są autorskie prace oraz reprodukcje wykonywane wszelkimi technikami), pracy w drewnie (powstają tu przedmioty z drewna, które następnie są ozdabiane w pracowni rękodzieła, pracownicy odnawiają także stare meble); rękodzieła (są tu wykańczane i ozdabiane przedmioty drewniane). ZAZ oferuje stylizowane i odnawiane stare meble, dekoracyjne drewniane dodatki do wnętrz takie jak: skrzyneczki, tace, chusteczniki czy toaletki; ręcznie ozdabiane ceramiczne donice i wazony, a także obrazy wykonywane różnymi technikami.

  OFERUJEMY:

  – serwisowanie sprzętu komputerowego oraz sieci informatycznych

  – autorskie prace oraz reprodukcje wykonywane wszelkimi dostępnymi technikami malarskimi

  – pięknie zdobione przedmioty z drewna

  www.tpn.org.pl
  e-mail: dobrystart@tpn.org.pl
  tel. 881-744-444
  ul. Duńska 1c, Łódź 91-204

   

  24. Spółka z o.o. non profit KŁOS

  KŁOS

  Spółka prowadzi Ośrodek Szkoleniowy „KŁOS”, który oferuje możliwość organizowania szkoleń firmowych, spotkań plenerowych oraz imprez okolicznościowych, w dogodnej lokalizacji niedaleko Łodzi, przy trasie z Aleksandrowa Łódzkiego do Ozorkowa. Położenie na skraju kompleksu lasów grotnickich, nad rzeką Lindą, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Grądy nad Lindą, w spokojnej, cichej i ekologicznie czystej okolicy sprawia, że ośrodek jest wymarzonym miejscem wypoczynku na łonie przyrody. Oferujemy miejsca noclegowe w komfortowo urządzonych pokojach z łazienkami, pełne wyżywienie, wyposażoną salę szkoleniową oraz miejsce do organizacji imprez plenerowych (ognisko, grill). Na terenie ośrodka jest bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu oraz możliwość korzystania z jazd konnych i hipoterapii.

  OFERUJEMY:

  – 11 komfortowo urządzonych pokoi z 27 miejscami noclegowymi
  – zaplecze szkoleniowo-konferencyjne w postaci dwóch kompleksowo wyposażonych sal   (od 25 do 45 osób)
  – obsługę cateringową grup szkoleniowych, konferencji i bankietów – organizujemy lunch, przerwę kawową, bufet zakąskowy czy uroczystą kolację
  – realizację zamówień cateringowych we wskazanym miejscu, bądź z wykorzystaniem 2 sal bankietowych, zlokalizowanych na terenie Ośrodka Szkoleniowego KŁOS
  – organizację przyjęć rodzinnych tj. komunie, chrzciny, jubileusze, imieniny itp.
  – naukę jazdy konnej oraz hipoterapię (jesteśmy punktem Informacji i Monitorowania Turysty Łódzkiego Szlaku Konnego).

  www.klos.org.pl
  e-mail: klos@klos.org.pl
  042 717 63 71
  ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A 95-073, Grotniki

   

  25. Stowarzyszenie LINDA 

  linda

  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik, Ustronia i ZgierzaKontrewers „Linda” powstało w 2017 roku. Jest niezależną organizacją reprezentującą interesy i wyrażającą potrzeby mieszkańców. Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań integrujących mieszkańców oraz stymulujących lokalny rozwój. Stowarzyszenia Linda realizuje swoją misję, rozumianą jako poprawa szeroko rozumianej jakości życia stałych i okresowych mieszkańców, poprzez szereg działań, do których należy:

  • inicjatywa w obszarze rozwoju infrastruktury,

  • reprezentowanie mieszkańców wobec urzędów i instytucji,

  • organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach integrujących mieszkańców.

  Stowarzyszenie podjęło działania na rzecz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, ścieżek rowerowych oraz dodatkowych przystanków kolejowych, a także zorganizowało szereg imprez integracyjnych dla mieszkańców.

  OFERUJEMY:

  Jeżeli chcesz działać na rzecz dobra wspólnego zostań naszym wolontariuszem. Realizujemy szereg działań tj. żywe lekcje historii czy spotkania i konkursy. Zapraszamy!

  www.stowarzyszenielinda.pl
  email: kontakt@stowarzyszenielinda.pl
  facebook.com/groups/1479263638789981
  ul.Podleśna 67, Jedlicze B, 95-073

   

  26. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno – Ekologicznego DOLINA SKRZATÓW

  Dolina Skrzatów

  W oparciu o historię słowiańską tworzymy scenografię skrzaciego świata. Budujemy makiety, wystawy sklepowe, figurki, obrazy i wszystko co zainspirowane Skrzatem. Nasza Skrzętna pracownia jest jedyną w Polsce i na świecie poświęconą w pełni i na poważnie traktującą temat mitycznego skrzata, mędrca i dobrego ducha lasu. Naszymi odbiorcami są osoby, dla których nasze korzenie związane ze środowiskiem naturalnym i zdrowy styl życie są ważne. Realizujemy projekty dla prywatnych odbiorców, placówek kulturalnooświatowych i firm. Wszystko, co robimy jest nieodzownie związane z opowieścią o skrzatach, która wybrzmiewa w sezonie letnim w naszym parku Dolina Skrzatów.

  OFERUJEMY:

  – EDUKACJA PRZYRODNICZA I PERMAKULTURA  Nasze zajęcia wplecione w baśń o skrzatach dotyczą wszystkich elementów przyrody oraz wzajemnych powiązań między nimi.

  – WYCIECZKI W KRAINĘ BAŚNI Wycieczki dla grup zorganizowanych (tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu) odbywają się od maja do końca sierpnia każdego roku, od poniedziałku do piątku (w godzinach wcześniej ustalonych). Rodziny i gości indywidualnych zapraszamy w weekendy. Wejścia o pełnych godzinach: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

  – KONCERTY, SPOTKANIA Chcących przeżyć przygodę, urozmaicić spotkanie rodzinne lub z przyjaciółmi, wszystkich, którzy szukają różnych stron natury zapraszamy do Doliny Skrzatów

  www.dolinaskrzatow.pl
  e-mail: dolinaskrzatow@gmail.com
  Skrzatolog: tel. 796 725 796, Rezerwacje: tel. 503 123 436
  Florentynów 12/14, 95-045 Parzęczew

   

  27. Fundacja „OBSZAR WSPÓLNY”

  Obszar Wspólny

  Fundacja Obszar Wspólny poszerza zakres interakcji łódzko-ludzkich, buduje wspólnotę wokół wydarzeń kulturalnych, koncertów, spotkań, wystaw, warsztatów. Chcemy tworzyć w Łodzi wspólnotę osób zaangażowanych w kreowanie i uczestnictwo w wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą dziedziną kultury. Pragniemy, aby organizowana przez nas działalność na polu promocji sztuki i szerzenia wiedzy stała się sposobem na życie i przynosiła radość i rozwój wszystkim ludziom, niezależnie od wieku czy statusu społecznego.

  OFERUJEMY:

  Nasze dotychczasowe działania, prowadzone cyklicznie to:

  – warsztaty introligatorskie

  – hafciarskie

  – kuratorowane odsłuchy muzyki

  – koncerty

  – spotkania podróżnicze

  – dyskusyjny klub filmowy.

  Jako nowa fundacja wciąż rozwijamy się i poszerzamy zakres naszych aktywności.

  www.obszarwspolny.pl
  e-mail: obszarwspolny@gmail.com
  fb.com/obszarwspolny instagram.com/obszarwspolny
  kom: 510 409 510

   

  28. Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej SPORTOWO ZAKRĘCENI

  Sportowo zakręceni

  Fundacja „Sportowo Zakręceni” prowadzi działalność w zakresie promowania aktywnego stylu życia oraz upowszechniania kultury fizycznej. Naszym celem jest promowanie śród dzieci i młodzieży aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Staramy się poprzez zabawę promować zdrowy styl życia oraz sportowe wartości.  Współpracujemy z  z Wrotkarnią KołoWrotki mieszczącą się w Łodzi przy ul. Piotrkowska 217

  OFERUJEMY:

  Organizujemy:

  – treningi sportowe na wrotkach dla dorosłych i dzieci

  – kursy jazdy na wrotkach

  – lekcje wychowania fizycznego

  – zajęcia podczas półkolonii.

  Czas na pozytywny zawrót głowy! Kręcisz z nami

  biuro@sportowozakreceni.pl
  Al. Wyszyńskiego 91/37, Łódź 94-051

   

  29. Zakład Aktywności Zawodowej CARITAS  ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

  ZAZ Caritas

  Głównym celem Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i mobilności pracowników niepełnosprawnych. Wartością i kluczowym zadaniem zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla jak największej liczby niepełnosprawnych pracowników ZAZ. Wszystkie postawione sobie cele realizujemy zapewniając pracownikom niepełnosprawnym możliwości rozwoju zawodowego poprzez pomoc w zdobywaniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, poprzez organizacje szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości pracowników. Priorytetowym zadaniem aktywizacji społecznej jest kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi, akceptowanymi społecznie wartościami, normami i zasadami, szczególnie uwzględniając umiejętność współistnienia z innymi.

  OFERUJEMY:

  Pod adresem www.filcmania.pl znajduje się nasz sklep internetowy z produkowanymi przez nas wyrobami z filcu. W naszej ofercie znajdziesz:

  – torebki

  – etui na telefony

  – etui na laptopa

  – podkładki

  – dekoracje

  Zapraszamy serdecznie do dokonywania zakupów i korzystania z licznych promocji.

  www.zaz.com.pl
  sekretariat: zaz@zaz.com.pl
  tel./fax: 42 673 05 35
  ul. Mikołaja Gogola 12, Łódź 92-513

   

  30. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ŁÓDZKA SZANSA”

  Łódzka Szansa

  Chcieliśmy stworzyć miejsce, które poprzez swoje działania i doświadczenie udowodni, że osoby osoby doświadczające różnorodnych przeciwności losu i długotrwałego bezrobocia mogą zacząć zarabiać na życie i po prostu spełniać się, Udało się! Stworzyliśmy  prawdziwą, wielobranżową spółdzielnię socjalną, uruchomioną siłami społecznymi przy wsparciu przedsiębiorców z regionu łódzkiego, którzy rozumieją ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółdzielnia świadczy usługi gastronomiczne w systemie restauracyjnym i cateringowym. Specjalizujemy się w kuchni domowej. Organizujemy przyjęcia  okolicznościowe w lokalu tj. komunie, chrzciny, imieniny .Świadczymy usługi w zakresie organizacji takich imprez jak: integracyjne spotkania międzypokoleniowe, warsztaty ze sfery kultury, zdrowia  jak również w zakresie wszelkich usług sąsiedzkich. Obsługujemy konferencje, kursy, szkolenia itp. w systemie cateringowym

  OFERUJEMY:

  • catering dla firm

  • obsługa konferencji i szkoleń

  • obiady domowe

  • imprezy okolicznościowe

  Cena zestawu obiadowego od 13,00 zł

  www.spoldzielnia-szansa.pl
  e-mail: lodzkaszansa@interia.pl
  tel . 42 2073206 lub 606353636
  ul.  Cieszkowskiego 2A, Łódź 93-504

   

  31. Spółdzielnia socjalna PECUNIA

  Pecunia

  Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie rachunkowo – księgowym, doradztwa podatkowego, księgowania wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, sporządzania sprawozdań i bilansów finansowych, przygotowania dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych, doradztwa podatkowego i reprezentowania klientów przed organami podatkowymi.

  Na co dzień w spółdzielni można liczyć na profesjonalną i rzetelną obsługę wykonaną z najwyższą starannością i aktualnymi przepisami prawa. Zakres jej działalności łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

  OFERUJEMY:

  – obsługę w zakresie rachunkowości biuro księgowe

  – konsultacje w zakresie doradztwa księgowego

  – profesjonalną i rzetelną obsługę

  facebook.com/SpSocPecunia
  tel. 504649593
  ul. Limanowskiego 107/2U, Łódź 91-334

   

  32. Fundacja ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Inkubator Innowacji Społecznych

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi powstała w 1990r. jako jeden z pierwszych polskich ośrodków szkoleniowo-doradczych. Działa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju poprzez edukację pracowników i kadry menedżerskiej, wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.   Fundacja realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane m. in. z ekonomią społeczną, mobilnością w Unii Europejskiej, transferem wiedzy w wybranych sektorach przemysłowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu. Od 2008 r. jest jedynym w regionie łódzkim ośrodkiem Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu; www.een.org.pl) działając na rzecz współpracy międzynarodowej poprzez kojarzenie partnerów, spotkania/seminaria i konsultacje.

  OFERUJEMY:

  Fundacja organizuje szkolenia i konsultacje dla powstających i istniejących firm w zakresie m. in. strategii rozwoju, marketingu, biznesplanów, obsługi klienta, w tym również pod kątem pozyskiwania dofinansowania z funduszy UE.  Specjalnością FRP są szkolenia i doradztwo na zamówienie – dostosowane pod względem programu, czasu trwania, metod i organizacji do potrzeb klienta. FRP jest wpisana do ogólnopolskiej bazy usług rozwojowych BUR. Jako organizacja pożytku publicznego prowadzi punkty bezpłatnych porad prawnych (umowa z Urzędem Miasta Łodzi) oraz bezpłatne konsultacje we własnej siedzibie (współpraca z Izbą Adwokacką w Łodzi).

  www.frp.lodz.pl
  e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
  tel. +48 42 630-36-67, tel. +48 42 632-90-89
  ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

   

  33. Stowarzyszenie Łódzki Klub AMAZONKA

  Amazonka

  Od 1994 roku działa na terenie Łodzi Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka zrzeszone w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Jesteśmy grupą wsparcia dla kobiet dotkniętych rakiem piersi. Skupiamy kobiety nie tylko walczące z własną chorobą, ale pragnące pomagać innym. W Stowarzyszeniu działa sekcja ochotniczek-wolontariuszek, które po przebytej chorobie w pełni zrehabilitowane psychicznie i fizycznie po leczeniu raka piersi niosą wsparcie osobom potrzebującym pomocy.

  OFERUJEMY:

  Stowarzyszenie prowadzi działania w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej. Organizujemy szkolenia, spotkania i prelekcje na temat metod leczenia raka piersi i  rehabilitacji. Podczas każdego wydarzenia uczymy uczestniczki samobadania, będącego jednym z elementów  profilaktyki raka piersi. Zajdziesz nas w każdą środę w godz 1416.00 w naszej siedzibie.  Wolontariuszki odwiedzają też regularnie pacjentki na oddziałach chirurgii onkologicznej w oddziałach chorób piersi- ginekologii onkologicznej  w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii  Szpitala im. M. Kopernika, szpitalu MSWiA oraz  ICZMP.   Codziennie można otrzymać wsparcie pod numerem telefonu Nadziei 502 563 736. W siedzibie prowadzone są  w ramach usprawniania i profilaktyki p/obrzękowej zajęcia gimnastyki grupowej, zajęcia zumba fitness i spotkania z psychologiem. W ramach prewencji obrzęku limfatycznego prowadzimy zabiegi drenażu limatycznego, kompresjoterapię i edukację osób zmagających się z obrzękiem limfatycznym. Znajdziesz Nas w środę w godz 14-16.00 w naszej siedzibie Łódź ul Paderewskiego 13.

  www: amazonki-lodz.org
  e-mail: amazonki@amazonki-lodz.org
  tel. 607-641-737; tel. NADZIEI 502-563-736;  sekcja wolontariuszek 503-154-244
  ul Paderewskiego 13, Łódź 93-530 Łódź

   

  34. Stowarzyszenie KRAS

  KRAS

  Stowarzyszenie KRAS zajmuje się organizowaniem i promowaniem Orientacji Precyzyjnej, która jest dyscypliną Orientacji Sportowej polegającą na dokładnej interpretacji mapy oraz terenu, przy czym sprawność motoryczna nie ma wpływy na wynik końcowy.  Kat PARA (kategoria „PARA” – od „Paraolympic”) obejmujące zawodników bez względu na wiek i płeć, których niepełnosprawność istotnie ogranicza ich możliwości ruchowe.  Drugą kategorią jest kat. Open, która przeznaczona jest dla zawodników sprawnych. Jest jedną z niewielu dyscyplin sportowych gdzie zawodnicy niepełnosprawni konkurują na tej samej trasie co zawodnicy sprawni i mają takie same szanse na wygraną. W Orientacji Precyzyjnej rozgrywane są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy i Świata. W tym roku Mistrzostwa Świata odbyły się na Łotwie. Polskę reprezentowali Marzena i Rafał z Tur Borówka oraz Sławek z InO Jura.   Z Orientacją Precyzyjną możną się zapoznać na stronie internetowej www.orientacjaprecyzyjna.pl

  OFERUJEMY:

  Zapraszamy do nas głównie osoby niepełnosprawne ruchowo, które chcą w ciekawy sposób spędzić swój czas wolny.

  www.aktywniewzaleczu.pl
  e-mail: slawcie@gmail.com
  Załęcze Małe 35, Pątnów 98-335

   

  35. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KUTNIE

  koło w Kutnie

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie jest organizacją pozarządową, samopomocową i niedochodową. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki: 1. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy „Niezabudka” 2. Warsztat Terapii Zajęciowej 3. Zespół Rehabilitacyjno- Terapeutyczny

  OFERUJEMY:

  – organizujemy różnego rodzaju programy i wsparcie dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania  do pracy, zatrudnienia, udział w kulturze i rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne itp.)

  – realizujemy szkolenia rodziców i profesjonalistów

  – realizujemy działania uświadamiające społeczeństwu, że niepełnosprawność fizyczna i intelektualna, nie mogą być przyczyną dyskryminacji i niechęci do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby te, tak samo jak inni, uprawnione są do korzystania ze wszystkich wolności i praw bez jakiejkolwiek różnicy.

  www.kutno.psoni.org.pl
  e-mail: orew.niezabudka@poczta.onet.pl, zk.kutno@psouu.org.pl
  ul. 29 Listopada 27, Kutno 99-300

   

  36. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PSONI W KUTNIE

  WTZ PSONI

  Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie i jest formą rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji zawodowej. Jego uczestnikami są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które zakończyły już edukację szkolną. Głównym celem rehabilitacji społeczno – zawodowej jest udział tych osób w życiu społecznym i zawodowym. Cele te WTZ realizuje poprzez przygotowanie uczestników do podjęcia pracy. Warsztat organizuje praktyki w zakładach pracy działających na terenie miasta Kutna (m.in. w zakładzie fryzjerskim, Kutnowskim Domu Kultury) pokazując, że osoby niepełnosprawne mogą być dobrymi, sumiennymi pracownikami. Uczestniczący uczą się samodzielności i niezależnego decydowania o sobie oraz odpowiedzialności, aby móc samemu funkcjonować w społeczeństwie. Opanowują i utrwalają umiejętności życia codziennego, a także te nabyte w funkcjonujących w Warsztacie pracowniach.

  OFERUJEMY:

  W Warsztacie funkcjonują następujące pracownie:

  – życia codziennego

  – gospodarczo – gastronomiczna

  – rękodzieła

  – plastyczna

  – arteterapii

  – krawiecka

  – umiejętności społecznych.

  www.kutno.psoni.org.pl
  e-mail: orew.niezabudka@poczta.onet.pl, zk.kutno@psouu.org.pl
  ul. 29 Listopada 27 Kutno 99-300

   

  37. Fundacja FILOME

  Filome

  Fundacja Filome stawia sobie trzy podstawowe cele: 1) Budzić do Życia, 2) Wychowywać oraz 3) Budować Osadę. Pragniemy aby każdy: kobieta , mężczyzna,  dziecko miał odwagę i siłę do życia w pełni i wolności. Naszą misją jest wychowanie dzieci i samowychowanie dorosłych w duchu antropologii chrześcijańskiej. Chcemy przywrócić w wychowaniu miejsce na rozwój cnót, które kształtują dojrzałe i wolne osobowości.  Słowem – zdrowych ludzi.  Prowadzimy warsztaty, terapie i zajęcia edukacyjno-szkolne.  Chcemy skupić te działania w jednym miejscu, w pięknej polskiej przyrodzie i zbudować  Osadę aby jak najwięcej osób mogło OBUDZIĆ swoje SERCE. A wszystko to dzieje się pod patronatem św. Filomeny.

  OFERUJEMY:

  Naszą misję realizujemy poprzez:

  – rekolekcję dla kobiet, mężczyzn i dzieci

  – edukację rodzinną i domową

  – tworzenie Osady – chcemy stworzyć miejsce, które będzie mini rajem na ziemi. Miejsce, gdzie będziesz mógł przyjechać sam lub z rodziną na kilka dni albo zamieszkać na stałe. Tu spotkasz siebie, odnajdziesz sens, ożywisz swoje uśpione serce – poprzez przygodę, doświadczenie prostoty i surowości natury.

  www.fundacjafilome.pl
  e-mail: info@fundacjafilome.pl
  tel. 507 800 095 lub 509 136 632
  ul. Tuwima 2, Konstantynów Łódzki 95-050

   

  38. Fundacja ŻYCIE 

  Zycie

  Fundacja Życie promuje wartości rodzinne i patriotyczne. Organizujemy m.in. kampanie społeczne, imprezy kulturalne i sportowe, konferencje, warsztaty i seminaria, zajęcia świetlicowe i edukacyjne dla dzieci. Pracujemy z rodzinami i dla rodzin. Promujemy kulturę prorodzinną, aby małżeństwo, rodzina i rodzicielstwo były doceniane i w przestrzeni publicznej cieszyły się należnym szacunkiem. Byliśmy inicjatorami utworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, do której obecnie należy 14 łódzkich organizacji pozarządowych. Monitorujemy działania lokalnego samorządu w zakresie polityki rodzinnej. Od wielu lat organizujemy także łódzki Marsz dla Życia i Rodziny oraz angażujemy się na rzecz ochrony życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju.

  OFERUJEMY:

  Zapraszamy na organizowane przez nas imprezy i spotkania tj.:

  – biegi charytatywne

  – festiwale

  – pikniki

  – wieczory filmowe

  – koncerty i szereg innych działań mających na celu wspólne pielęgnowanie wartości życia codziennego.

  www.zycie.lodz.pl
  e-mail: fundacja@zycie.lodz.pl
  tel. 601 050 208
  ul. Jaracza 18, Łódź 90-262

   

  39. Towarzystwo PRZYJACIÓŁ UNIEJOWA

  Przyjaciół Uniejowa

  Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa powstało w 1991 roku. W roku 2010 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. W centrum jego działalności nieustannie pozostaje promocja miasta i gminy Uniejów, odkrywanie i dokumentowanie jej historii, wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców poprzez organizowane imprezy kulturalne i patriotyczno -religijne. Do ważnych, trwałych dla potomności osiągnięć należy działalność wydawnicza w postaci książek, prac autorskich i zbiorowych, wydawnictw źródłowych oraz widokówek i folderów. Ważną rolę promocyjną odgrywa kwartalnik „W Uniejowie”, wydawany nieprzerwanie od 2000 roku. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, poza biurem i archiwum, posiada salę wystawową oraz Izbę Pamięci, co ułatwia realizację różnorodnych form działalności.

  OFERUJEMY:

  Zapraszamy do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa na ul. Szkolnej 2, by poznać historię Uniejowa i okolic, zaopatrzyć się w wydawnictwa,  obejrzeć zgromadzone tu zbiory lokalne. Zapraszamy na organizowane wydarzenia tj.: wystawy fotograficzne, prac malarskich, wystawy rzeźby, wystawy historyczne, spotkania z cyklu „Zwyczajni a Niezwykli”, „Ludzie z pasją”, „Młodzi zdolni stąd”, „Moje podróże małe i duże” i inne.  W Izbie  Pamięci gromadzone są pamiątki, dotyczące historii Uniejowa i okolic, przygotowywane są okazjonalne wystawy historyczne i inne, odbywają się lekcje historyczne i regionalne dla uczniów, organizowane są spotkania ze świadkami wojennych wydarzeń oraz inne spotkania wspomnieniowe.

  facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa
  e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl
  tel. 63 28 88 339 lub 602 130 270
  ul. Szkolna 2, Uniejów 99-210

   

  40. Uniejowskie Stowarzyszenie PRZEDSIĘBIORCÓW TURYSTYCZNYCH

  Przedsiębiorsów Turystycznych

  Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych rozpoczęło swoją działalność w 2015 roku. Stowarzyszenie zrzesza lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej. Celem organizacji jest rozwój i promocja przedsiębiorczości, integracja, współpraca, a także promowanie usług turystycznych. Misją Stowarzyszenia jest rozwój i promocja przedsiębiorczości branży turystycznej miasta i gminy Uniejów, zintegrowane i kompleksowe promowanie usług turystycznych o coraz większej jakości. Stowarzyszenie promuje miasto i gminę Uniejów, jako obszar o wysokiej atrakcyjności turystycznej oraz o dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, tworzy sieci współpracy w obszarze turystyki, w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć kulturalnych.

  OFERUJEMY:

  – działania wspierające turystykę regionalną

  – działania sieciujące przedsiębiorców z branży turystycznej

  – wsparcie w działaniach promocyjno – informacyjnych

  facebook.com/Uniejowskie-StowarzyszeniePrzedsiębiorców-Turystycznych914937591927282/ 
  tel. 693 115 624
  ul. Bł. Bogumiła 18, Uniejów 99-210

   

  41. CENTRUM TERAPII I AUTYZMU W ŁODZI NAVICULA

  NAVICULA

  Krajowe Towarzystwo Autyzmu prowadzi Centrum Terapii i Autyzmu w Łodzi, które jest specjalistyczną stacjonarną placówką dla dzieci z autyzmem. Stworzony tu został system wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich opiekunów i rodzin. Navicula prowadzi działalność w zakresie prowadzenia: – Środowiskowego Domu Samopomocy, – Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego, – Przedszkola, – Poradni dla Osób z Autyzmem.

  OFERUJEMY:

  W ramach Poradni dla Osób z Autyzmem:

  – diagnozę nozologiczną i funkcjonalną w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju (jednorazowo) – w ramach kontraktu z NFZ

  – ambulatoryjną opiekę konsultacyjną dla pacjentów, którzy są pod opieką placówek edukacyjnych poza NAVICULA – Centrum i nie korzystają z uczestnictwa w  blokach terapeutyczno-rehabilitacyjnych (PTR) w żadnej specjalistycznej poradni dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (6 konsultacji na 12 miesięcy) – w ramach kontraktu z NFZ

  – ponadpodstawowych bloków terapeutyczno-rehabilitacyjnych (PTR +), w ramach programu Navigacja – usługi są finansowane częściowo z pieniędzy NFZ, częściowo z innych źródeł

  www.navicula.pl
  e-mail: centrum@navicula.pl, navicula@life.pl, kta.opp@navicula.pl
  ul. Cedry 2 oraz ul. Chocianowicka 198, Łódź

   

  42. Fundacja KOWART

  kowal

  Fundacja Kowart założona została przez Jana Cygankiewicza, artystę i pasjonata kowalstwa artystycznego. Dzieła sztuki, jakie tworzy Fundacja zdobią galerie, kościoły, ogrody, domy. Artyzm i kunszt rzemiosła w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem, gwarantują niepowtarzalność realizowanych w  pracowni projektów.

  OFERUJEMY:

  Realizację wszelkich projektów obejmujących kowalstwo artystyczne tj.:

  – balustrady kute tarasowe

  – ogrodzenia kute

  – furtki

  – bramy wjazdowe

  – balustrady schodowe kute

  – balustrady ze stali nierdzewnej

  – meble ogrodowe

  Realizujemy projekty na zamówienie uwzględniając wszystkie potrzeby naszych klientów.

  Jan Cyrankiewicz Tel. 42 633 33 90
  ul. Sosnowiec 23, Stryków 95-010

   

  43. Koło Gospodyń Wiejskich w Gminie Nowosolna

  KGW Nowosolna

  Działalność Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Nowosolna jest skupiona w 10 kołach: Borchówka, Byszewy, Kalonka, Kopanka, Ksawerów, Lipiny, Moskwa, Stare Skoszewy, Wiączyń Dolny, Wiączyń –Malownicza. Najstarsze KGW w Byszewach, w 2019 roku będzie obchodzić jubileusz 80-lecia swojej działalności. Wszystkie Koła są zaangażowane w integrację społeczności lokalnej gminy Nowosolna oraz w kulturalne życie gminy. Współpracują z Wójtem, Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, szkołami, jednostkami OSP, sołtysami i parafiami w Starych Skoszewach i Kalonce oraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. W naszych kołach działa od kilku do kilkunastu osób, głównie są to dojrzałe kobiety, które wyrosły w tej tradycji.

  OFERUJEMY:

  Czlonkinie Kół  w głównej mierze kultywują kulinarne tradycje swoich regionów.  Chętnie prezentują swoje specjały podczas imprez i uroczystości gminnych.

  – KGW ze Starych Skoszew od lat promuje żur skoszewski, którego historia związana jest z powstaniem Sanktuarium Maryjnego w Starych Skoszewach.

  – KGW Lipiny oraz druhowie z OSP Lipiny. KGW przygotowują strażacką grochówkę

  – KGW Moskwa lepią przepyszne pierogi z różnorodnym nadzieniem.

  – KGW z Wiączynia specjalizuje się w pasztetach i pieczeniach – KGW Kalonka nie mają sobie równych, jeśli chodzi o wytwarzanie domowych nalewek.

  Regina Piątkowska – Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Nowosolnej Tel. 511 304 336
  Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

   

  44. STOWARZYSZENIE  EDUKACYJNO-KULTURALNE IMPET

  IMPET

  Jesteśmy instytucją pozarządową powstałą z inicjatywy grupy społeczników, pragnących działać na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje działania adresujemy przede wszystkim do mieszkańców gminy Łęczyca – mamy jednak nadzieję, że z naszej oferty zechce również skorzystać społeczność całego powiatu łęczyckiego. Prowadzimy szeroko pojętą działalność edukacyjną i kulturalną, której celem jest aktywizacja i integracja młodszych i trochę starszych mieszkańców gminy. Ufamy, że realizacja licznych projektów i współpraca z instytucjami partnerskimi pozwoli nam kształtować społeczeństwo obywatelskie. Nasze Stowarzyszenie jest otwarte na wszelkie pomysły – od dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy do współpracy!

  OFERUJEMY:

  – ROZWÓJ! – wspieramy rozwój edukacyjny, kulturalny i społeczny lokalnej społeczności.

  – DLA DZIECI! – dbamy o ich rozwój intelektualny i fizyczny, podnosimy ich kompetencje językowe i zachęcamy do pomocy innym w ramach wolontariatu.

  – INTEGRACJĘ! – nasze działania integrują mieszkańców gminy wokół wspólnych idei, pomagając tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Angażujemy się także we wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

  – ŚWIAT! – prowadzimy działalność turystyczną oraz krajoznawczą, pobudzając do poznawania dorobku polskiej i światowej kultury. Pomaga nam w tym współpraca z instytucjami oświatowymi na całym świecie.

  www.stowarzyszenieimpet.pl
  e-mail: kontakt@stowarzyszenieimpet.pl
  ul. Kościelna 4, Łęczyca 99-100

   

  45. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

  Sejmik ON

  Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest organizacją będącą związkiem stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych integruje lokalne środowiska osób niepełnosprawnych, przeciwdziała dyskryminacji tych osób oraz prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w stosunku do członków stowarzyszeń. Sejmik czynnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących życia osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Godna podkreślenia jest ponadto działalność artystyczna, którą Sejmik prowadzi od kilku lat.

  OFERUJEMY:

  – możliwość udziału w aktywnościach kulturalnych w ramach Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17, w tym: wystawy prac plastycznych, koncerty, recitale, itp.

  – możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego tj. wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule i wiele innych.

  – wsparcie rzecznicze osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  facebook.com/sejmiklodz
  tel. (42) 638-45-42
  ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025, Łódź 90-113

   

  46. FUNDACJA WSPARCIA I ROZWOJU RODZINY „ZIELONE WZGÓRZE”

  Zielone WzgórzaFundacja powstała w 2012 roku i zajmuje się szeroko pojętym wspieraniem rodziny poprzez działania psychologiczno – terapeutyczne oraz działania artystyczne. Misją Fundacji jest:
  – wzmacnianie więzi rodzinnych
  – promocja zdrowia psychicznego poprzez kontakt z przyrodą i sztuką oraz ekologiczny tryb życia, poprzez twórczość i terapię
  – propagowanie wiedzy i najnowszych standardów w dziedzinie wychowania i rodzicielstwa, adopcji i pieczy zastępczej.

  OFERUJEMY:

  – Treningi Umiejętności Rodzicielskich i Wychowawczych

  – Konsultacje specjalistyczne

  – Grupy Wsparcia

  – Spotkania Rodziców biologicznych z Dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej

  – Warsztaty Twórczo-Rozwojowe dla Rodzin

  – Dogoterapia

  – Twórczy Relaks we Wtorki

  www.fundacjazielonewzgorze.org
  e-mail: fundacjazielonewzgorze@gmail.com
  tel. 515 270 502
  ul. Okólna 75 Łódź 91–526

   

  47. ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W ŁODZI 

  Inwalidów i Emerytów

  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest najstarszą – istniejącą od ponad 55 lat i najliczniejszą organizacją pozarządową, ogólnokrajową, zrzeszającą  około pół miliona osób w 80 Oddziałach Okręgowych w całej Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi z siedzibą przy ul. Próchnika 5, zrzesza około 7.000 członków w 8 Oddziałach Rejonowych i 19 Kołach. Zrzeszamy  emerytów, rencistów i inwalidów w celu: – poprawiania ich warunków  socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; – organizowania życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego emerytów, rencistów i inwalidów; – reprezentowania ich interesów wobec organów  władzy i administracji  publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa. W 2017 roku nasz Związek zorganizował 1.146 różnego rodzaju imprez, w których brało   udział ponad 43 tysiące uczestników, nie licząc wyjazdów turystycznych i wypoczynkowych krajowych i zagranicznych. A to tylko część naszej działalności.

  OFERUJEMY:

  Szeroki zakres usług i aktywności dla osób starszych. Zapraszamy do naszej siedziby. Gwarantujemy przyjazną atmosferę i wiele aktywności dla każdego.

  e-mail: eri.lodz@gmail.com
  tel. 42 630 78 14
  ul. Próchnika 5, Łódź 90-408

   

  48. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej

  przy MOPS

  Warsztat Terapii Zajęciowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach to magiczne miejsce w którym każdego dnia spotyka się 40 niesamowitych ludzi. Ich radość, szczerość i optymistyczny odbiór świata sprawiają, że każde spotkanie z nimi zamienia się w niezapomnianą przygodę. WTZ powstał w 1996 roku i adresowany jest do osób niepełnosprawnych, głównie z niepełnosprawnością  intelektualną. W ramach warsztatu funkcjonuje 8 pracowni: artystyczna krawiecka, gospodarstwa domowego, komputerowa, makramy, stolarska, plastyczna oraz nowa pracownia, która właśnie ruszyła – rozwoju społeczno – zawodowego.  W WTZ realizowana jest fizjoterapia, muzykoterapia i relaksacja.

  OFERUJEMY:

  WTZ to zakład jubilerski, gdzie pod okiem jubilerów (terapeutów) Diamenciki (podopieczni) codziennie szlifują czyli pracują nad sobą i swoją samodzielnością, kształtując tym samym siebie.

  mcps.pabianice.pl/wtz
  e-mail: wtzpabianice@gmail.com
  tel/fax 42 213-91-00 lub 608-219-556
  ul. Jana Pawła II 68, Pabianice 95-200

   

  49. Restauracja FILHARMONIA SMAKU

  Filharmonia Smaku

  Filharmonia Smaku to wyjątkowe miejsce, które znajduje się na kulinarnej mapie Łodzi (a dokładnie w jej górnej części). W naszej restauracji tradycja miesza się z nowoczesnym podejściem zarówno do jedzenia, jak i sposobu jego podawania. Od początku działalności przyświecał nam jeden cel – stworzyć projekt, który łączyć w sobie będzie ludzi, jedzenie i muzykę. Chcieliśmy zaprezentować naszym gościom nowoczesną restaurację europejską, w której doskonałe jedzenie przygotowywane jest w wersji fusion z najwyższej jakości regionalnych produktów. Dodatkowo, aby sprostać oczekiwaniom naszych gości, stale poszerzamy nasze menu o sezonowe dania i potrawy kuchni autorskiej. Każdego dnia dokładamy starań, aby zaspokoić nawet najbardziej wyrafinowane, kulinarne oczekiwania naszych gości.

  OFERUJEMY:

  W restauracji znajdą Państwo wyśmienitą kuchnię autorską, do której największych zalet zaliczyć należy doskonałe łączenie przypraw oraz niekonwencjonalne i nowoczesne podejście do gotowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy potrawy mięsne oraz wegetariańskie, a na łakomczuchów czekają przepyszne desery. Nasze przystawki, lunche i desery przygotowywane są wyłącznie z najlepszych jakościowo składników, które pozyskujemy od znanych i cenionych w branży lokalnych dostawców. W przygotowywane dania wkładamy całe serce, czego najlepszym dowodem są otrzymane przez nas nagrody i wyróżnienia kulinarne.

  www.filharmoniasmaku.info
  e-mail: restauracja@filharmoniasmaku.info
  tel. 530 859 000
  ul. Pabianicka 132 Łódź 93-410

   

  50. Fundacja NITKA

  Nitka

  Fundacja Rozwoju Nitka to przestrzeń, w której pokazujemy, że szczęście można odnaleźć w realizacji własnych pasji i poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dlatego w ramach Fundacji łączymy działania z zakresu twórczości oraz coachingu. Realizujemy zajęcia plastyczne dla najmłodszych, warsztaty twórcze oraz spotkania coachingowe dla dorosłych. Chcemy, by każdy, niezależnie od wieku,  mógł doświadczyć pozytywnych emocji, płynących z realizacji siebie.

  Jeśli więc szczęście daje Ci taniec – tańcz, jeśli pisanie – pisz, jeśli szczęście daje Ci poznawanie siebie – rób to.

  OFERUJEMY:
  – wyjątkowe zajęcia twórczo-plastyczne, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych

  – przyjęcia urodzinowe w Pracowni Nitka

  – warsztaty naukowe dla dzieci od 6 lat, których celem jest poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań z przedmiotów nauk przyrodniczych

  – zajęcia sensoryczno – motoryczne dla najmłodszych, czyli dzieci od 0 do 6 lat

  – prowadzimy w przedszkolach warsztaty ceramiczne, kulinaria oraz pokazy chemiczno – fizyczne

  – coaching

  www.fundacjanitka.pl
  e-mail: biuro@fundacjanitka.pl
  tel. 694 042 909
  Pracownia Nitka: MCK Gwarek os. Dolnośląskie 204b, Bełchatów 97-400

   

  51. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej  przy Parafii Św. Teresy w Łodzi

  Salos

  Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy w Łodzi jest organizacją pozarządową utworzoną w 1993 roku. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność w środowisku dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach:

  – sportowej, realizowanej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

  – rekreacyjnej i turystycznej, realizowanej poprzez zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne, oraz wycieczki krajoznawcze;

  – opiekuńczo-wychowawczej, realizowanej poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego, organizację obozów:

  – sportowo – rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych oraz ferii zimowych.

  OFERUJEMY:

  – warsztaty dla dzieci z tematyki rozwijającej ich wrażliwość na otaczający świat oraz kształtujące umiejętności funkcjonowania w nim

  – zajęcia sportowo – rekreacyjne

  – wycieczki turystyczno – krajoznawcze

  – działania animacyjne obejmujące m.in. malowanie twarzy oraz naukę prostych form ruchowych

  – możliwość korzystania z siłowni znajdującej się na terenie parafii

  – organizację kolonii letnich i zimowych oraz obozów sportowo – rekreacyjnych

  www.salos-lodz.salezjanie.pl
  e-mail: salos-lodz@o2.pl
  tel. 664 78 73 30
  ul. Kopcińskiego 1/3, Łódź 90-242

   

  52. FUNDACJA OSTOJA  IM. SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA

  Ostoja

  Fundacja prowadzi szereg działań na rzecz osób potrzebujących. Od 2006 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Opocznie, który zajmuje się pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. To jedyna tego rodzaju placówka w Opocznie. Zapewnia opiekę swoim podopiecznym podczas ich dziennego pobytu w domu. Prowadzi dla nich zajęcia psychologiczno-terapeutyczne i rehabilitacyjne. Mogą skorzystać tutaj z ciepłego posiłku, rozwijających warsztatów na miejscu i w terenie. Wszystko to pod kierunkiem doświadczonych terapeutów, którzy opieką otaczają nie tylko osoby z niepełnosprawnością ale także ich bliskich.

  OFERUJEMY:

  Fundacja od roku 2012 prowadzi jadłodajnię „Ostoja”, która wyprodukowane przez siebie produkty garmażeryjne dostarcza do sklepów. Klienci mogą skorzystać z obiadów na miejscu w jadłodajni jak również w punkcie na terenie szpitala miejskiego w Opocznie.

  Organizujemy też przyjęcia okolicznościowe typu:

  – imieniny

  – chrzciny

  – komunie

  – stypy

  Oferujemy również wyroby rękodzielnicze na każdą okazję tj.:

  – dekoracje świąteczne

  – przedmioty zdobione w technice decoupage

  – obrazy wykonywane w różnych technikach artystycznych.

  www.fundacja-ostoja.pl
  e-mail: sds_opoczno@wp.pl
  tel. 44 755 60 16 lub 505-45-14-93
  ul. Westerplatte 2, Opoczno 26-300

   

  53. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki

  padaczka

  Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie w różnych sferach życia osób niepełnosprawnych w szczególności chorujących na padaczkę oraz ich rodzin, od prawie 30 lat funkcjonujemy jako oddział łódzki wspierając mieszkańców Województwa Łódzkiego i wciąż mamy głowę pełną pomysłów

  Na co dzień prowadzimy wsparcie:
  – terapeutyczne
  – medyczne – posiadamy bogatą wiedzę nt. badań z PRO EPI, o nowinkach technicznych oraz je tworzymy
  – informacyjne
  – integracja społeczna
  – rzeczowe – zdobywamy różne produkty i darowizny tworząc z nich paczki przekazujemy na ręce naszym podopiecznym i ich rodzinom.

  OFERUJEMY:

  – organizujemy zajęcia z rehabilitacji społecznej zawodowej i ruchowej, pomagając podopiecznym tym samym funkcjonować i odnaleźć się w dzisiejszym świecie np. prowadząc Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia Społecznego , oraz szereg zajęć usprawniających i projektów aktywizujących

  – prowadzimy szkolenia i warsztaty informacyjne np. dla kadr nauczycielskich, młodzieży szkolnej przy użyciu Fantoma, który obrazuje napad padaczkowy i storzyliśmy go wspólnie z Politechniką Łódzką

  – przygotowujemy kampanie informacyjne na temat padaczki umożliwiając w ten sposób ludziom poznanie tej choroby oraz przede wszystkim jak pomóc w tym najbardziej wstydliwym dla chorujących objawie jakim jest napad padaczkowy

  – organizujemy i przeprowadzamy zajęcia dla dzieci wykorzystując techniki terapii rękodzielniczej oraz wprowadzamy młodzież w temat świadomej integracji przeprowadzając wspólne zajęcia rękodzielnicze z osobami niepełnosprawnymi.

  www.pslcnp.pl
  e-mial: biuro@pslcnp.pl
  tel. 042 277 17 73
  ul. Sikorskiego 30/62, Ozorków 95-035

   

  54. Fundacja Aktywizacja – Oddział w Łodzi

  aktywizacja

  Fundacja od ponad 25 lat działa na rzecz podnoszenia umiejętności zawodowych i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością i wprowadzanie ich na otwarty rynek pracy. W Łodzi Fundacja prowadzi oddział od 2012vr., który pomógł już ponad 400 osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia.

  OFERUJEMY:

  Fundacja Aktywizacja wspiera osoby z niepełnosprawnością poprzez ofertę bezpłatnych usług obejmujących:

  – specjalistyczne poradnictwo prowadzone przez doradcę zawodowego,

  – psychologa,

  – psychoterapeutę i prawnika,

  – pomoc job craftera i trenera pracy,

  – praktyczne wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez profesjonalne pośrednictwo pracy,

  – warsztaty umiejętności zawodowych

  oraz szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne (informatyczne i zawodowe) umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych i dopasowanie ich do zapotrzebowania na rynku pracy.

  www.aktywizacja.org.pl
  e-mail: ilona.wojcik@idn.org.pl
  tel.508 501 422
  ul. Mickiewicza 15A, 90-443 Łódź