+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • OWES „Ja-Ty-My” 2018-2020

  logo12

  OWES  „JA-TY-MY”

  Okres realizacji projektu 01.01.2018-31.12.2020

  Projekt  skierowany jest  do osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą  z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy oraz do osób fizycznych
  i prawnych planujących założyć PES które uczą się/pracują lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego . W rozumieniu  KC w wieku 18-67/podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego, w szczególności z powiatów: poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice (subregion II),w tym do ON (nie mniej niż 14% uczestników indywidualnych) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektu w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
  z IV 2016).

  Głównym celem projektu jest powstanie w okresie 01.2018-12.2020 nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES, umożliwiających  osobom zagrożonym  ubóstwem
  i wykluczeniem  społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania PS poprzez podnoszenie kwalifikacji
  i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.
  Cel osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie działań o charakterze animacyjnym prowadzące do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz ES; inkubacyjnym prowadzącym do rozwoju i tworzenia nowych PES i PS poprzez wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy i doradczo – szkoleniowych oraz usług biznesowych przyczyniających się do poprawy efektywności ekonomicznej istniejących PS. Projekt przyczyni się także do powstania nowych PES oraz podmiotów reintegracyjnych.

   

   

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:

  Paulina Ciąćka – koordynator projektu

  Agnieszka Kołodziejczak – specjalista ds. monitoringu

  Ida Kazimierska – główna księgowa

  Paweł Dauenhauer – księgowy

  Animacja i doradztwo:

  Magdalena Kolasa – Psycholog

  Ewa Marciniak – Animatorka

  Artur Orski – Animator

  Marta Mieleszkiewicz – doradca kluczowy biznesowy

  Anna Niedźwiedź – doradca kluczowy

  Dariusz Krajewski – Specjalista ds. tworzenia podmiotów reintegracyjnych

  Aneta Szmigiero – Specjalista ds. zamówień publicznych

   

   

  logotyp dół OWES