+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w projekcie OWES „Ja-Ty-My” (realizowany w woj. łódzkim)

  Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w projekcie OWES „Ja-Ty-My” (realizowany w woj. łódzkim)

  logo kolor owes góra

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

  Zgodnie z §3 ust. 22 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy „Do otrzymania wsparcia finansowego kwalifikować się będą Biznesplany, które otrzymały co najmniej 60% łącznej liczby punktów, a w tym co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach każdej z poszczególnych kategorii ogólnych, jak i szczegółowych w ramach oceny merytorycznej, o której mowa w ust. 21.”

  W związku z powyższym minimalna liczba punktów kwalifikująca do uzyskania dofinansowania wynosiła 72 pkt. Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wymaganego minimum punktowego w szczegółowych kryteriach oceny, bez względu na łączną liczbę punktów uzyskanych w ocenie, nie zostali zakwalifikowani do wsparcia finansowego.

  Lista Rankingowa OWES – III nabór

  Wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie:
  1) umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym PS, tj. podmiocie ekonomii społecznej (PES) pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS) oraz w przedsiębiorstwie społecznym (PS) zakładanym (niezależnie od formy prawnej) przez osoby fizyczne i prawne albo
  2) umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym albo

  Do umowy o udzielenie wsparcia finansowego Beneficjent pomocy zobowiązany będzie załączyć następujące dokumenty:

  1) wniosek wraz z zaktualizowanym Biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległy modyfikacji;
  2) dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru;
  3) kopię dokumentu o nadaniu numeru REGON, o ile nie jest ujawniony w dokumencie potwierdzającym wpis do właściwego rejestru;
  4) kopię zaświadczenia o nadaniu NIP, o ile nie jest ujawniony w dokumencie potwierdzającym wpis do właściwego rejestru ;
  5) oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis;
  6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  7) oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych;
  8) oświadczenie dotyczące statusu podatnika VAT;
  9) oświadczenia, że:

  a) nie był karany karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, dalej „ufp”) i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w stosunku do niego w okresie realizacji umowy;

  b) nie był karany za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  c) nie korzystał lub nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Prac oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności ekonomicznej;

  d) działalność gospodarcza, na którą otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności;

  e) w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT.

  Zgodnie z §3 ust. 26 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy „Uczestnik/-cy Projektu, który/-rzy otrzymali mniej punktów niż określono w ust. 22 mogą na piśmie osobiście bądź za pośrednictwem poczty złożyć odwołanie od decyzji Komisji do Realizatora projektu (odwołując się co do poszczególnych kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem odwołania) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny merytorycznej. W przypadku składania odwołania drogą pocztową skan pisma musi zostać wysłany na adres mailowy Realizatora projektu biuro@wsparciespoleczne.pl w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego składa grupa Uczestników Projektu, odwołanie od oceny Komisji obligatoryjnie składa na jednym formularzu cała grupa„. Szczegółowy opis procedury odwoławczej znajduje się w  Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy.

   

  Karta oceny merytorycznej OWES (dostępna również w ogłoszeniu o naborze Biznesplanów).

   

  Umowa wsparcie finansowe – nowotworzone PS (wraz z załącznikami)

  Umowa wsparcie finansowe – istniejące PS (wraz z załącznikami)

  Umowa wsparcie pomostowe (wraz z załącznikami)

   

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” będzie kontaktowało się z każdym Wnioskodawcą rekomendowanym do dofinansowania osobno.

  logo owes dół kolor