+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – II edycja (2 Komisja) – projekt ŁOWES (realizowany w Łodzi)

  Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – II edycja (2 Komisja) – projekt ŁOWES (realizowany w Łodzi)

  2640434-praca-biurowa-657-323
  Zamknięty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zgodnie z zapisami §4 ust. 27 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  ogłasza zamknięty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla podmiotów,

  które otrzymały wsparcie na tworzenie miejsc pracy w ramach II edycji konkursu.

   

  Podmioty zainteresowane ubieganiem się o przedłożone wsparcie pomostowe mogą składać wniosek, który stanowił załącznik nr 7 do ww. Regulaminu od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia do godz. 15:00 (ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, Łódź).

  Komisja po przeprowadzonej ocenie formalnej wniosków zaprosi w terminie 20 listopada 2019 r. aplikujące podmioty na rozmowy z Komisją, których celem, zgodnie z §4 ust. 31 Regulaminu, będzie:
  – ocena aktywności podmiotu w obszarze prowadzonej działalności ekonomicznej,
  – analiza liczby podpisanych umów, liczb kontrahentów/dostawców, ilości posiadanego towaru, cykliczności zakupu, prowadzonej akcji marketingowo-promocyjnej, itp.
  Przypominamy, że przedłużone wsparcie pomostowe wynosi zgodnie z Regulaminem 1 000 zł na pracownika. Informujemy również, że istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe dla części pracowników. W takim przypadku okres trwałości pracy będzie liczony oddzielnie dla pracowników, na których przekazana podstawowe wsparcie pomostowe (wówczas okres trwałości wynosi 12 miesięcy) i oddzielnie na tych dla których przyznano przedłużone wsparcie pomostowe (wówczas okres trwałości wynosi 18 miesięcy).

  Aplikujące podmioty zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów :
  1) Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego;
  2) Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomicznej Beneficjenta pomocy (tj. np. podpisane przez zarząd podmiotu sprawozdanie finansowe za rok 2018, zestawienie przychodów i kosztów za I i II kwartał 2019 r., informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach itp.)
  2) oświadczenie Beneficjenta pomocy o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (oświadczenie w tym zakresie należy złożyć przed podpisaniem aneksu);
  3) oświadczenie Beneficjenta pomocy o nie zawieszeniu bądź niewyrejestrowaniu działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub o nie zawieszeniu działalności odpłatnej oraz o nie znajdowaniu się w stanie likwidacji;
  4) oświadczenie Beneficjenta pomocy o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań;
  5) oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis;
  6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  7) oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych;
  8) oświadczenie o statusie podatnika VAT;
  9) Oświadczenie, że załączniki złożone do wniosku o dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe nie uległy zmianie i/lub
  10) Dokumenty, które uległy zmianie od czasu złożenia wniosku o dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin
  Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych
  Oświadczenie o statusie podatnika VAT