+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – I edycja (2 Komisja) – projekt ŁOWES (realizowany w Łodzi)

  Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – I edycja (2 Komisja) – projekt ŁOWES (realizowany w Łodzi)

  helloquence-51716-unsplash


  Zamknięty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

   

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zgodnie z zapisami §4 ust. 27 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków ogłasza zamknięty nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla podmiotów, które otrzymały wsparcie na tworzenie miejsc pracy w ramach I edycji konkursu.

  Podmioty zainteresowane ubieganiem się o przedłożone wsparcie pomostowe mogą składać wniosek, który stanowił załącznik nr 7 do ww. Regulaminu

  od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r.

  w siedzibie Stowarzyszenia do godz. 15:00 

  (ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, Łódź).

  Komisja po przeprowadzonej ocenie formalnej wniosków zaprosi w terminie 19 sierpień 2019 r. aplikujące podmioty na rozmowy z Komisją, których celem, zgodnie z §4 ust. 31 Regulaminu, będzie:
  – ocena aktywnością podmiotu w obszarze prowadzonej działalności ekonomicznej,
  – analiza liczby podpisanych umów, liczb kontrahentów/dostawców, ilości posiadanego towaru, cykliczności zakupu, prowadzonej akcji marketingowo-promocyjnej, itp.
  Przypominamy, że przedłużone wsparcie pomostowe wynosi zgodnie z Regulaminem 1 000 zł na pracownika. Informujemy również, że istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe dla części pracowników. W takim przypadku okres trwałości pracy będzie liczony oddzielnie dla pracowników, na których przekazana podstawowe wsparcie pomostowe (wówczas okres trwałości wynosi 12 miesięcy) i oddzielnie na tych dla których przyznano przedłużone wsparcie pomostowe (wówczas okres trwałości wynosi 18 miesięcy).

  Aplikujące podmioty zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów :

  1) Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego;
  2) Dokumentami umożliwiającymi ocenę sytuacji ekonomicznej Beneficjenta pomocy (tj. np. podpisane przez zarząd podmiotu sprawozdanie finansowe za rok 2018, zestawienie przychodów i kosztów za I kwartał 2019 r., informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach itp.)
  2) oświadczenie Beneficjenta pomocy o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (oświadczenie w tym zakresie należy złożyć przed podpisaniem aneksu);
  3) oświadczenie Beneficjenta pomocy o nie zawieszeniu bądź niewyrejestrowaniu działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub o nie zawieszeniu działalności odpłatnej oraz o nie znajdowaniu się w stanie likwidacji;
  4) oświadczenie Beneficjenta pomocy o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań;
  5) oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis;
  6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  7) oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych;
  8) oświadczenie o statusie podatnika VAT;

  9) Oświadczenie, że załączniki złożone do wniosku o dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe nie uległy zmianie i/lub
  10) Dokumenty, które uległy zmianie od czasu złożenia wniosku o dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe

  Dokumenty do pobrania:
  Regulamin
  Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych
  Oświadczenie o statusie podatnika VAT