+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór Biznesplanów w projekcie „Łódzkie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – II edycja (projekt realizowany w Łodzi)

  Nabór Biznesplanów w projekcie „Łódzkie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – II edycja (projekt realizowany w Łodzi)

  Rozpoczynamy nabór Biznes palów (1)

  Rozpoczynamy nabór Biznesplanów w ramach projektu “Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 12:00 czekamy na dokumenty podmiotów,

  które zostały zakwalifikowane do wsparcia szkoleniowo – doradczego.

  Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które przystąpiły do rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych w lipcu br.
  Podmioty te mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe. Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Doradcę Kluczowego Biznesowego.
  Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.

  Na wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami czekamy do 6 maja do godz. 12:00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w Łodzi.

   

  Przypominamy, że mogą Państwo w ramach bloku szkoleniowo doradczego korzystać z nieodpłatnego doradztwa biznesowego oraz prawnego. W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt z osobą koordynującą doradztwa, p. Emilią Pacześ: e-mail: epaczes@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 30.

  Poniżej przedstawiamy zakres/obszar świadczonego przez naszych doradców wsparcia:

  Fido_do_doradztwaDoradztwo biznesowe: Lidia Fido

  Zakres doradztwa:
  – rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta
  – wskazanie nowych możliwych formy działalności, dzięki którym organizacja będzie miała szansę rozwoju
  – wskazanie warunków oferty produktowej oraz warunków negocjacyjnych dla współpracy z innymi  firmami
  –  wskazówki w zakresie strategii rozwoju firmy
  –  spójność strategii biznesowej firmy z jej celami w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  –  konsultacje przy opracowaniu biznesplanu
  –  definiowanie celów biznesowych
  –  pomoc w zakresie korzystania z funduszy unijnych i pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

  Plewska-Gebalska_do_doradztwa

   

  Doradztwo prawne: Katarzyna Plewka- Gembalska 
  Zakres doradztwa:
  –  zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych   i typów), w tym fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit: analiza potrzeb, diagnoza posiadanych i planowanych zasobów; tworzenie statutu; wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentów rejestrowych do sądu; wsparcie w trakcie procesu rejestracji i odpowiedzi na ewentualną korespondencję z sądu.
  – rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej: działalność odpłatna pożytku publicznego i/lub gospodarcza.
  – sporządzanie i kontrola umów oraz pism procesowych
  – mediacje
  – przygotowywania i bieżącego opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, ZFŚS,  umowy o zakazie konkurencji)

   – reprezentacją w sprawach pracowniczych oraz doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania umów oraz spraw i postępowań sądowych dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowania, bezzasadnego zwolnienia z pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbingu i dyskryminacji, doradztwa w procesach organizacji pracy i struktur wewnętrznych firmy, reprezentację w sądzie w sporach pracowniczych.
  – windykacja należności

   

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin wsparcia finansowego

  Załącznik 1 – Formularz_wniosku

  Załącznik 2 – Biznesplan

  Załącznik 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Załącznik 4 – Wzór zestawienia zatrudnienia

  Załącznik 5 – Oświadczenie osoby zatrudnianej

  Załącznik 6 – Wniosek – podstawowe wsparcie pomostowe

  Załącznik 7 – Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe

  Załącznik 8 – Oświadczenie VAT

  Załącznik 9 – Formularz informacji de minimis

  Załącznik 10 – Oświadczenie o pomocy de minimis

  Załącznik 11 – Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami oceny wniosku

  Załącznik 12 – Karta oceny formalnej

  Załącznik 13 – Karta oceny merytorycznej