+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Modyfikacja wzorów umów na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Modyfikacja wzorów umów na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje, iż w związku licznymi pytaniami od podmiotów planujących utworzyć miejsca pracy w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, koniecznym było dokonanie modyfikacji brzmienia § 3 ust. 3 Umowy o udzielnie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS)§ 3 ust. 3 Umowy o udzielnie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym PS oraz § 3 ust. 7 Umowy o udzielnie finansowego wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS) oraz w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym (PS), wprowadzając bezpośrednie odwołanie, w formie uwagi w nawiasie, do zapisów zawartych § 3 ust. od 40 do 43 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy, opracowanego w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  Obecne brzmienie § 3 ust. 3 Umowy o udzielnie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz § 3 ust. 3 Umowy o udzielnie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym PS to:

  Niezależnie od terminu określonego w ust. 2 warunkiem wypłaty wsparcia finansowego jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy, najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, zabezpieczenia prawidłowego wykonania niniejszej umowy w postaci …………………………………… (do wyboru zgodnie z katalogiem wskazanym w § 3 ust. 40 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy).

  Obecne brzmienie § 3 ust. 7 Umowy o udzielnie finansowego wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy  w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS) oraz w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym (PS) to:

  Niezależnie od terminu wypłaty pierwszej transzy, o której mowa w ust. 6 warunkiem wypłaty podstawowego finansowego wsparcia pomostowego jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy, zabezpieczenia prawidłowego jej wykonania w postaci …………………………………….. (do wyboru zgodnie z katalogiem wskazanym w § 3 ust. 40 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy).

  Takie sformułowanie brzmienia zarówno § 3 ust. 3 ww. umów o udzielnie wsparcia finansowego jak i § 3 ust. 7 Umowy o udzielnie finansowego wsparcia pomostowego, umożliwia wprowadzenie precyzyjnej informacji co do formy zabezpieczenia, wybranej na podstawie konsultacji z danym podmiotem, spośród określonych § 3 ust. 40 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy.

  Poniżej zamieszczamy wzoru ww. umów ze zmodyfikowanym brzmieniem.

  Umowa na wsparcie finansowe istniejące PS

  Umowa na wsparcie finansowe nowe PS

  Umowa na podstawowe wsparcie pomostowe