+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Korekta oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji projektu ŁOWES (realizowany w Łodzi)

  Korekta oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji projektu ŁOWES (realizowany w Łodzi)

  W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi, związanymi z treścią regulaminu rekrutacji do projektu uczestników do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy w nowoutworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w zakresie zapisów §3 ust. 5 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje, że działając w porozumieniu z Liderem projektu uzgodniono stanowisko, na podstawie którego dopuszcza możliwość utworzenia PS z osób spełniających i nie spełniających kryteriów udziału w rekrutacji do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy w nowotworzonych lub istniejących PS, z tym, że wsparcie, o którym mowa niniejszym Regulaminie udzielane jest wyłącznie Uczestnikowi Projektu, a co za tym idzie grupy nieformalne mogą składać się tylko z osób kwalifikujących się i niekwalifikujących łącznie. Nie ma zatem możliwości aby tylko osoby nie kwalifikujące się do udziału w Projekcie ubiegały się o udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy w nowoutworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych dofinansowanie oraz tworzenia PS.

  Wobec powyższego wnioski składane niezgodnie z treścią regulaminu rekrutacji nie mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, a co za tym idzie nie mogą podlegać ocenie merytorycznej.

   

  Tym samym, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zamieszcza skorygowaną Listę Oceny Formalnej.

   

  W związku z korektą oceny formalnej zmianie ulega również harmonogram rozmów rekrutacyjnych dostępny pod linkiem: Harmonogram rozmów rekrutacyjnych.