+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Kompendium wiedzy o formach wsparcia w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

  Kompendium wiedzy o formach wsparcia w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

  tarcza


  Szanowne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorcy społeczni,

  wszyscy staramy się ograniczyć skutki kryzysu wywołanego przez epidemię. Poniżej przedstawiamy Wam kompendium wiedzy jakie Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zebrało dla Was abyście czuli wsparcie i pamiętali, że nie jesteście w tej całej sytuacji
  osamotnieni.

  Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

  • tarcza antykryzysowa dla ngo
  • wsparcie w czasach epidemii od urzędu miasta łodzi
  • wsparcie PFRON
  • szczegółowe informacje dla osób niepełnosprawnych
  • sprawozdania finansowe NGO
  • przydatne informacje dla osób działających w branży kultura i sztuka
  • rozwiązania dla przedsiębiorców

   

  TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA NGO

  1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO

  Można skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

  „Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego składa do PUP wniosek dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19”.

  Szczegóły znajdziecie Państwo w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ngo

  2. Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek

  Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych zatrudniających poniżej 10 osób.

  Szczegóły znajdziecie Państwo w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-organizacji-pozarzadowych-z-nieoplaconych-skladek

  3. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

  Teraz możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:

  wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
  maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych – do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
  dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**
  *po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad, tj. przed uwzględnieniem zmian;
  ** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki;
  w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

  wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy – dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)
  wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).
  Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

  Szczegóły znajdziecie Państwo w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-korzystniejsze-warunki-finansowania-dla-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej

  4. Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

  Jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożony zostanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

  Szczegóły znajdziecie Państwo w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-lub-rozloz-na-raty-naleznosci-zus

  5. Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

  Będzie można wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

  Szczegóły znajdziesz w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/przesun-termin-zlozenia-zeznania-cit-8-i-wplaty-podatku

  6. Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku

  Nie zostaną ci naliczone opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa.

  Uzyskasz zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

  Szczegóły znajdziecie Państwo w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/nic-nie-zaplacisz-za-przesuniecie-platnosci-podatku

  7. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej za PIT 2019 r.

  Nie grozi odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążą Państwo złożyć zeznania podatkowego do końca kwietnia.

  Jeśli nie zdążą Państwo złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to nie musisz składać czynnego żalu i nie poniesiesz odpowiedzialności karnoskarbowej z tego tytułu. Pamiętać jednak trzeba, że musisz złożyć zeznanie do dnia 31 maja 2020 r.

  Szczegóły znajdziecie Państwo w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/brak-konsekwencji-opoznienie-zlozenia-deklaracji-podatkowej-2019

  8. Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych

  W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie trzeba płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

  Jeśli spełniają Państwo kryteria określone w ustawie, możecie być zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Korzystanie to wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

  Szczegóły znajdziecie Państwo w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/nie-plac-abonamentu-i-oplat-audiowizualnych

  9. Elektroniczny czynny żal

  Jeśli naruszyli Państwo przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

  Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

  Teraz można załatwić sprawę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego (Rekomenduje się korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym).

  Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).

  Szczegóły znajdziecie Państwo w tym linku: https://www.gov.pl/web/gov/elektroniczny-czynny-zal

  WSPARCIE W CZASACH EPIDEMII OD URZĘDU MIASTA ŁODZI

  Urząd Miasta Łodzi przygotowuje pakiet wsparcia. Pieniądze ze wsparcia pochodzą m.in. z odwołanego działania w ramach Miejskiego Roweru Publicznego na ten rok. Wszystkie potrzebne informacje mają się znaleźć na stronie UMŁ od dzisiaj. Prosimy sprawdzać stronę UMŁ:

  https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/koronawirus-w-lodzi-wladze-miasta-oglaszaja-program-wsparcia-dla-lokalnego-biznesu-id33678/2020/3/23/

  https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/

  Ważna informacja: Na posiedzeniu Rady Miejskiej Miasta Łodzi, w dniu 1 kwietnia została podjęta decyzja o obniżeniu czynszu do 1 zł, dla podmiotów wynajmujących lokale od Urzędu Miasta Łodzi. Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu wniosku i złożeniu do dnia 20 kwietnia 2020 r. W poniższym linku znajdują się wszystkie informacje wraz z formularzem wniosku https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/pomoc-dla-przedsiebiorcow/czynsze/

  WSPARCIE PFRON:

  „PFRON wspiera Ciebie” to pakiet rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami w okresie pandemii koronawirusa. Działania wprowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikają z rządowej Tarczy Antykryzysowej.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

  https://publicystyka.ngo.pl/pfron-wspiera-ciebie

  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/

  Odroczenie płatności składek ZUS będzie przez PFRON traktowane jako prawidłowy termin w przypadku rozliczania refundacji ZUS i dofinansowania do pracowników z niepełnosprawnością.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo pod podanymi linkami:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow?fbclid=IwAR2Y-qeaHylXjcwrKT0LVasFsjnNubnzlAcU-aOS5Gpv_kNWTVoFI-m2Mpo

  https://www.gov.pl/web/rozwoj,

  https://www.gov.pl/web/rodzina

  https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow

  Prosimy o uważne śledzenie powyższych stron informacyjnych, ponieważ sytuacja się bardzo zmienia dynamicznie i zalecamy stosowanie się do rozporządzeń Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  w obliczu sytuacji pandemii, informacyjnie najbardziej są poszkodowane osoby z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi rodzinami, które nie wiedzą często, gdzie szukać informacji i z jakiego wsparcia można korzystać.

  POBIERZ DOKUMENT

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE NGO

  Składanie sprawozdań finansowych zostało przedłużone o 3 miesiące czyli można złożyć sprawozdanie do 31 lipca 2020: https://publicystyka.ngo.pl/opublikowano-rozporzadzenie-przesuwajace-terminy-sprawozdan-finansowych


  PRZYDATNE INFORMACJE DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY KULTURA I SZTUKA

  czyli dla twórców i artystów w poniższym linku:

  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/tworcy-i-artysci

  ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Załączamy dokument, w którym osobno opisaliśmy założenia antykryzysowa dla przedsiębiorców.

  POBIERZ DOKUMENT