+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Harmonogram działań w okresie III-V.2019 r. w Projekcie OWES „Ja-Ty-My” – II edycja (realizowany w woj. łódzkim)

  Harmonogram działań w okresie III-V.2019 r. w Projekcie OWES „Ja-Ty-My” – II edycja (realizowany w woj. łódzkim)

  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE OWES

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przedstawia poniżej harmonogramy kolejnych etapów działań w projekcie OWES „Ja-Ty-My”.

   

  Rozmowy rekrutacyjne

   

  Kandydaci, który pozytywnie przeszli ocenę formalną Formularzy rekrutacyjnych zgodnie z §4, ust.21 Regulaminu rekrutacji uczestników do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy w nowotworzonych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych zaproszeni zostają na rozmowę rekrutacyjną.

  Celem rozmowy rekrutacyjnej jest weryfikacja: predyspozycji Kandydata do założenia lub prowadzenia PS, w ramach której ocenie podlega pomysł na biznes, w szczególności: racjonalność planowanego przedsięwzięcia i szanse powodzenia, zasadność planowanych działań i wydatków, zasoby, do których ma/-ją dostęp Kandydat/-ci, adekwatności kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Kandydata/-tów lub osób oddelegowanych przez Kandydata w kontekście planowanej działalności.

  Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 25 – 27.03.2019 r. Każda rozmowa będzie trwała do 45 min. Zgodnie z §4, ust.22 ww. Regulaminu „niestawiennictwo (…) na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną wyklucza Kandydata z dalszego udziału w rekrutacji. Kandydat przynosi na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną oryginały dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów udziału w rekrutacji (…)”.

  HARMONOGRAM ROZMÓW REKRUTACYJNYCH

   

  Harmonogram prac Komisji rekrutacyjnej

   

  Planowany termin ogłoszenia wstępnych wyników oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych ustalony został na dzień 29.03.2019 r. 

  Z uwagi na fakt, że kandydatom, którzy nie przeszli pozytywnie oceny merytorycznej przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji rekrutacyjnej, termin ostatecznej listy kandydatów zakwalifikowanych do bloku szkoleniowo – doradczego został zaplanowany na dzień 11.04.2019 r.

  Podane powyżej daty mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac Komisji rekrutacyjnej.

   

  Blok szkoleniowo – doradczy

   

  Kandydaci zakwalifikowani do bloku szkoleniowo – doradczego obligatoryjnie biorą udział w 4 modułach tematycznych, których harmonogram przedstawiamy poniżej:

   

  Blok szkoleniowo-doradczy dla osób fizycznych planujących założyć PS oraz PES/NGO nie prowadzących działalności odpłatnej i gospodarczej

  odbędzie się w Focus Hotel w Łodzi przy ul. Łąkowej 23, 90-554 Łódź

   

  Data spotkania Godziny Tematyka modułu
  15.04.2019 r. 9.00-16.00 Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – biznesplan Przedsiębiorstwa Społecznego w kontekście tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  16.04.2019 r. 9.00-16.00 Księgowość w Przedsiębiorstwach Społecznych
  17.04.2019 r. 9.00-16.00 Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego
  18.04.2019 r. 9.00-16.00 Nowe technologie w biznesie – promocja


  Blok szkoleniowo-doradczy dla PES prowadzących działalność odpłatną  lub gospodarczą planujących przekształcić się w PS

  odbędzie się w Focus Hotel w Łodzi przy ul. Łąkowej 23, 90-554 Łódź

   

  Data spotkania Godziny Tematyka modułu
  15.04.2019 r. 9.00-16.00 Księgowość w Przedsiębiorstwach Społecznych
  16.04.2019 r. 9.00-16.00 Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – biznesplan Przedsiębiorstwa Społecznego w kontekście tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  17.04.2019 r. 9.00-16.00 Nowe technologie w biznesie – promocja
  18.04.2019 r. 9.00-16.00 Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego

   

  Szkolenia realizowane w ramach bloku szkoleniowo – doradczego nie przysługują istniejącym Przedsiębiorstwom Społecznym.

   

  Biznesplany

   

  Po przebytych szkoleniach Kandydaci tworzą biznesplany. Na tym etapie kandydaci mogą skorzystać z doradztwa biznesowego, prawnego oraz coachingu.

  Termin składania biznesplanów został ustalony na dzień 10.05.2019 do godz. 12:00.

  Szczegółowe wytyczne dotyczące wydatków kwalifikowanych oraz oceny biznesplanów określone są w Regulaminie wsparcia finansowego.

  Zakończenie prac Komisji Oceny Wniosków i tym samym wyłonienie Wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania miejsc pracy zaplanowane zostało na dzień 29.05.2019 r.

  Podane powyżej daty mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac Komisji Oceny Wniosków.

   

  PODPISYWANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE

   

  Wnioskodawcy, którzy otrzymają pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków zostaną zaproszeni do podpisania umowy na wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe podstawowe.

  Umowy o których mowa powyżej podpisane będą z podmiotami zarejestrowanymi w KRS (zapis ten dotyczy aplikujących grup nieformalnych, które zobowiązane będą zarejestrować podmiot przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

  Dokumenty niezbędne do podpisania ww. umów szczegółowo określone są w Regulaminie wsparcia finansowego.

  Planowany termin podpisywania umów:  31.05.2019 r. – 07.06.2019 r.