+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Harmonogram działań w okresie III-V.2019 r. w projekcie ŁOWES – II edycja (realizowanym w Łodzi)

  Harmonogram działań w okresie III-V.2019 r. w projekcie ŁOWES – II edycja (realizowanym w Łodzi)

  harmonogram_dzialan

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przedstawia poniżej harmonogramy kolejnych etapów działań w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

   

  Rozmowy rekrutacyjne

   

  Kandydaci, który pozytywnie przeszli ocenę formalną Formularzy rekrutacyjnych zgodnie z §4, ust.21 Regulaminu rekrutacji uczestników do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy w nowotworzonych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych zaproszeni zostają na rozmowę rekrutacyjną.

  Celem rozmowy rekrutacyjnej jest weryfikacja: predyspozycji Kandydata do założenia lub prowadzenia PS, w ramach której ocenie podlega pomysł na biznes, w szczególności: racjonalność planowanego przedsięwzięcia i szanse powodzenia, zasadność planowanych działań i wydatków, zasoby, do których ma/-ją dostęp Kandydat/-ci, adekwatności kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Kandydata/-tów lub osób oddelegowanych przez Kandydata w kontekście planowanej działalności.

  Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 19 – 21.03.2019 r. Każda rozmowa będzie trwała do 45 min. Zgodnie z §4, ust.22 ww. Regulaminu „ niestawiennictwo (…) na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną wyklucza Kandydata z dalszego udziału w rekrutacji. Kandydat przynosi na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną oryginały dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów udziału w rekrutacji (…)”.

  HARMONOGRAM ROZMÓW REKRUTACYJNYCH

   

  Harmonogram prac Komisji rekrutacyjnej

   

  Planowany termin ogłoszenia wstępnych wyników oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych ustalony został na dzień 26.03.2019 r. 

  Z uwagi na fakt, że kandydatom, którzy nie przeszli pozytywnie oceny merytorycznej przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji rekrutacyjnej, termin ostatecznej listy kandydatów zakwalifikowanych do bloku szkoleniowo – doradczego został zaplanowany na dzień 10.04.2019 r.

  Podane powyżej daty mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac Komisji rekrutacyjnej.

   

  Blok szkoleniowo – doradczy

   

  Kandydaci zakwalifikowani do bloku szkoleniowo – doradczego obligatoryjnie biorą udział w 4 modułach tematycznych, których harmonogram przedstawiamy poniżej:

   

  Blok szkoleniowo-doradczy dla osób fizycznych planujących założyć PS oraz PES/NGO nie prowadzących działalności odpłatnej i gospodarczej

  odbędzie się w Hotelu Mazowieckim w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57

  Data spotkania Godziny Tematyka modułu

  Osoba prowadząca moduł

  11.04.2019 r. 9.00-16.00 Księgowość w Przedsiębiorstwach Społecznych Marzena Filip
  12.04.2019 r. 9.00-16.00 Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – biznesplan Przedsiębiorstwa Społecznego w kontekście tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Agnieszka Olszewska
  15.04.2019 r. 9.00-16.00 Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego Adam Piątowski
  16.04.2019 r. 9.00-16.00 Nowe technologie w biznesie – promocja Małgorzata Piotrkowska


  Blok szkoleniowo-doradczy dla PES prowadzących działalność odpłatną  lub gospodarczą planujących przekształcić się w PS

  odbędzie się w Hotelu Mazowieckim w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57

  Data spotkania

  Godziny Tematyka modułu

  Osoba prowadząca moduł

  11.04.2019 r. 9.00-16.00

  Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – biznesplan Przedsiębiorstwa Społecznego w kontekście tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Agnieszka Olszewska

  12.04.2019 r. 9.00-16.00

  Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego

  Adam Piątowski

  15.04.2019 r. 9.00-16.00

  Nowe technologie w biznesie – promocja

  Małgorzata Piotrkowska

  16.04.2019 r. 9.00-16.00

  Księgowość w Przedsiębiorstwach Społecznych

  Marzena Filip

   

  Szkolenia realizowane w ramach bloku szkoleniowo – doradczego nie przysługują istniejącym Przedsiębiorstwom Społecznym.

  Przypominamy, że mogą Państwo w ramach bloku szkoleniowo doradczego korzystać z nieodpłatnego doradztwa biznesowego oraz prawnego. W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt z osobą koordynującą doradztwa, p. Emilią Pacześ: e-mail: epaczes@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 30.

  Poniżej przedstawiamy zakres/obszar świadczonego przez naszych doradców wsparcia:
  Fido_do_doradztwa
  Doradztwo biznesowe: Lidia Fido

  Zakres doradztwa:
  – rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta
  – wskazanie nowych możliwych formy działalności, dzięki którym organizacja będzie miała szansę rozwoju
  – wskazanie warunków oferty produktowej oraz warunków negocjacyjnych dla współpracy z innymi  firmami
  –  wskazówki w zakresie strategii rozwoju firmy
  –  spójność strategii biznesowej firmy z jej celami w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  –  konsultacje przy opracowaniu biznesplanu
  –  definiowanie celów biznesowych
  –  pomoc w zakresie korzystania z funduszy unijnych i pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

  Plewska-Gebalska_do_doradztwaDoradztwo prawne: Katarzyna Plewka- Gembalska 
  Zakres doradztwa:
  –  zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych   i typów), w tym fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit: analiza potrzeb, diagnoza posiadanych i planowanych zasobów; tworzenie statutu; wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentów rejestrowych do sądu; wsparcie w trakcie procesu rejestracji i odpowiedzi na ewentualną korespondencję z sądu.
  – rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej: działalność odpłatna pożytku publicznego i/lub gospodarcza.
  – sporządzanie i kontrola umów oraz pism procesowych
  – mediacje
  – przygotowywania i bieżącego opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, ZFŚS,  umowy o zakazie konkurencji)

   – reprezentacją w sprawach pracowniczych oraz doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania umów oraz spraw i postępowań sądowych dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowania, bezzasadnego zwolnienia z pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbingu i dyskryminacji, doradztwa w procesach organizacji pracy i struktur wewnętrznych firmy, reprezentację w sądzie w sporach pracowniczych.
  – windykacja należności

   

  Biznesplany

   

  Po przebytych szkoleniach Kandydaci tworzą biznesplany. Na tym etapie kandydaci mogą skorzystać z doradztwa biznesowego, prawnego oraz coachingu.

  Termin składania biznesplanów został ustalony na dzień 06.05.2019 do godz. 12:00.

  Szczegółowe wytyczne dotyczące wydatków kwalifikowanych oraz oceny biznesplanów określone są w Regulaminie wsparcia finansowego.

  Zakończenie plac Komisji Oceny Wniosków i tym samym wyłonienie Wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania miejsc pracy zaplanowane zostało na dzień 29.05.2019 r.

  Podane powyżej daty mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac Komisji Oceny Wniosków.

   

  PODPISYWANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE

   

  Wnioskodawcy, którzy otrzymają pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków zostaną zaproszeni do podpisania umowy na wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe podstawowe.

  Umowy o których mowa powyżej podpisane będą z podmiotami zarejestrowanymi w KRS (zapis ten dotyczy aplikujących grup nieformalnych, które zobowiązane będą zarejestrować podmiot przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

  Dokumenty niezbędne do podpisania ww. umów szczegółowo określone są w Regulaminie wsparcia finansowego.

  Planowany termin podpisywania umów: 30 – 31.05.2019 r.