Co4Tran – SZKOLENIE NA RZECZ PRZEJŚCIA OD ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO DO ZATRUDNIENIA NA WOLNYM RYNKU

Posted by & filed under Bez kategorii.

Cel projektu: Projekt Co4Tran – SZKOLENIE NA RZECZ PRZEJŚCIA OD ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO DO ZATRUDNIENIA NA WOLNYM RYNKU, ma na celu uwzględnienie, z praktycznego i konstruktywnego punktu widzenia, w ramach dobrych praktyk pracy, zaprojektowania odpowiedniego i integracyjnego szkolenia dla zespołów multidyscyplinarnych, które towarzyszą osobom pracującym z osobami z niepełnosprawnością, aby ułatwić im przejście z firmy integracyjnej… Read more »

Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja – Ty – My” w Tuszynie

Posted by & filed under Bez kategorii.

Projekt pn. „Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja – Ty – My” w Tuszynie”  realizowany jest przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 –… Read more »

Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego

Posted by & filed under Bez kategorii.

  Projekt „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   O projekcie ,,Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego”   Wprowadzenie Projekt ,,Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego”, nr Projektu  RPLD.09.02.01-10-B003/21 realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania IX.2… Read more »

Usługi specjalistyczne dla pow. łowickiego

Posted by & filed under Bez kategorii.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza osoby z terenu Powiatu Łowickiego do korzystania z poniższych usług: usług opiekuńczych, transportu osób niepełnosprawnych samochodem dostosowanym do przewozu ON w tym osób na wózkach, usług cateringowych z dowozem do miejsca zamieszkania,   doradztwa prawnego oraz psychologicznego dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym w szczególności borykających się… Read more »

Galeria dźwięków 2021

Posted by & filed under Bez kategorii.

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego   Opis Projektu: Celem projektu jest wzbogacenie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim poprzez zorganizowanie cyklu 3 wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury. Planowany cykl jest jednocześnie doskonałą formą zaprezentowania lokalnego i regionalnego dorobku kultury. Każde wydarzenie składać… Read more »

POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Posted by & filed under Bez kategorii.

Projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” O projekcie „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”   Wprowadzenie Projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest przez Fundację Pomocy Wykluczonym „Płomyk” w Skierniewicach w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych… Read more »

TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu

Posted by & filed under Bez kategorii.

Projekt pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu, jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Partnerstwo realizujące projekt TRANSFER: Lider: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Partnerzy: Fundacja Celeste Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Stowarzyszenie Rodzin Działających na… Read more »

PROO „Wsparcie Działań Misyjnych i rozwoju Stowarzyszenia poprzez wzmocnienie potencjału technicznego”

Posted by & filed under Bez kategorii.

            Projekt “Wsparcie Działań Misyjnych i  rozwoju Stowarzyszenia poprzez wzmocnienie potencjału technicznego” jest finansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Celem działań prowadzonych w projekcie będzie podniesienie jakości usług szkoleniowo doradczych. Działania dotyczyć będą wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO, promocji usług szkoleniowych oferowanych przez SWS,… Read more »

Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie

Posted by & filed under Bez kategorii.

Projekt „Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   WPROWADZENIE Projekt „”Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie” realizowany jest przez Fundację Trzy Kolory w partnerstwie z Gminą Tuszyn w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w ramach… Read more »

Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego

Posted by & filed under Bez kategorii.

O projekcie „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego”   Wprowadzenie Projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” realizowany jest w przez Powiat Łowickie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne… Read more »

Program Edukacji Ekologicznej

Posted by & filed under Bez kategorii.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne„Ja-Ty-My” otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców gminy Nowosolna pn. „Czyste powietrze i woda sprzyja bioróżnorodności” realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja-Ty-My”                 www.zainwestujwekologie.pl   Wartość ogólna zadania 10.145,00.zł. Forma dofinansowania – dotacja w wysokości 6.837,00… Read more »

POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Posted by & filed under Bez kategorii.

Projekt „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”   O projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”   Wprowadzenie Projekt „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest w przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Miastem Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”… Read more »

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 2018

Posted by & filed under Bez kategorii.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje, iż w 2018 prowadzi Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane w Krośniewicach, Skierniewicach, Zgierzu i Żychlinie. Zapraszamy do zapoznania się z lokalizacją i godzinami pracy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE „JA-TY-MY” W 2018 ROKU L.P. MIASTO ADRES GODZINY OTWARCIA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY     1… Read more »

Międzynarodowy projekt Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne „Job Coach dla osób z niepełnosprawnościami“(JOMB)

Posted by & filed under Bez kategorii.

  Międzynarodowy projekt Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne „Job Coach dla osób  z niepełnosprawnościami“(JOMB), prowadzony jest pod kierownictwem i pod patronatem Grone-Schulen Niedersachsen GmbH.   Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 i zostanie zakończony 31 sierpnia 2018. Celem projektu jest stworzenie ogólnoeuropejskich standardów szkolenia dla specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, tj. opracowanie ujednoliconych Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF),… Read more »

„Job Coach for People with Disabilities” – PROJEKT ERASMUS+

Posted by & filed under Bez kategorii.

Europejskie standardy jakości dla zawodu Job Coach dla osób z niepełnosprawnościami. (pod redakcją: Hanns Rüdiger Röttgers i Caterina Metje, Fachhochschule Münster)     An international project Erasmus+ Strategic Partnerships „Job Coach for People with Disabilities“ (JOMB) is being carried out under the leadership and the auspices of Grone-Schulen Niedersachsen GmbH.   The project started in… Read more »

Pakty Zatrudnieniowe w Polsce

Posted by & filed under Bez kategorii.

fot. Urząd Miasta Zgierza

„Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” (Projekt nr WND-POWR.04.03.00-00-W148/15) to nowatorski projekt realizowany przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp we współpracy z dwoma partnerami strategicznymi: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Partnerem projektu jest również Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska będzie mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku… Read more »

Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu

Posted by & filed under Bez kategorii.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, współfinansowany z Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.   Projekt kierowany jest do: Osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powiatów: łowickiego, miasta Łowicz   Celem głównym projektu… Read more »

„Job Coach for People with Disabilities” – PROJEKT ERASMUS+

Posted by & filed under Bez kategorii.

Europejskie standardy jakości dla zawodu Job Coach dla osób z niepełnosprawnościami. (pod redakcją: Hanns Rüdiger Röttgers i Caterina Metje, Fachhochschule Münster)   Koordynator projektu                                                       Odpowiedzialny za produkt Grone-Schulen Niedersachsen GmbH                                Fachhochschule Münster Anna Block                                                                           Prof. Dr. Hans Rüdiger Röttgers Tel.: 0049 (0) 4165 80370                                                    Tel.: 0049 (0) 251 8365 818 Mail: a.block@grone.de                                                        Mail: roettgers@fh-muenster.de www.grone.de                                                                                 … Read more »

Publikacje z zakresu Ekonomii Społecznej

Posted by & filed under Bez kategorii.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami z zakresu Ekonomii Społecznej. KRAJOWY PROGRAM EKONOMII SPOŁECZNEJ WYTYCZNE-WŁĄCZENIE-SPOŁECZNE USTAWA-O-SPÓŁDZIELNIACH-SOCJALNYCH KOMENTARZ-DO-USTAWY-O-SPÓŁDZIELNIACH-SOCJALNYCH PRAWNE-ASPEKTY-PROWADZENIA-SPÓŁDZIELNI-SOCJALNEJ STANDARDY-WSPÓŁPRACY-SPÓŁDZIELNI-SOCJALNYCH-Z-JST SPÓŁDZIELNIE-SOCJALNE-NA-RZECZ-WSPÓLNOT-SAMORZĄDOWYCH  

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Posted by & filed under Bez kategorii.

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – Lider projektu Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO – partner… Read more »

OWES – wsparcie ekonomii społecznej

Posted by & filed under Bez kategorii.

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Projekt kierowany jest do: podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych planujących ekonomizację… Read more »