+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Bezpłatne roczne usługi księgowe dla przedsiębiorstw społecznych

  Bezpłatne roczne usługi księgowe dla przedsiębiorstw społecznych

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza przedsiębiorstwa społeczne (m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), zarejestrowane na terenie subregionu II obejmującego swoim zasięgiem powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, zgierski oraz miasto Skierniewice do skorzystania z bezpłatnych rocznych usług księgowych świadczonych w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  Celem świadczenia bezpłatnych rocznych usług księgowych jest wzmocnienie potencjału ekonomicznego i wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw społecznych.

  Zakres bezpłatnych rocznych usług księgowych obejmuje:

  – bieżące i prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości przedsiębiorstwa społecznego w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

  – sporządzanie w obowiązujących terminach wymaganych sprawozdań, deklaracji i rozliczeń finansowych do urzędów – US, ZUS, PFRON, GUS,

  – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

  Bezpłatne roczne usługi księgowe rozumiane są jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie 1 miesiąca, przy czym obsługa księgowa jednego podmiotu realizowana będzie przez okres 12 m-cy.

  Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych rocznych usług księgowych zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego udostępnionego w wersji elektronicznej na stronie internetowej Realizatora projektu www.wsparciespoleczne.pl oraz w wersji papierowej w biurze Projektu znajdującym się w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, a także w Punktach Konsultacyjno-Doradczych zlokalizowanych w Brzezinach przy ul. Staszica 10 oraz w Zgierzu przy ul. Długiej 16. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć następujące dokumenty:

  – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

  – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w 2015 roku sprawozdanie finansowe za 2015 r.;

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać najpóźniej do 20 maja 2016 r. do godz. 15:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 lub mailem na adres poczty: sjakimiak@wsparciespoleczne.pl

  W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń preferowane będą przedsiębiorstwa społeczne, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym roku oraz przedsiębiorstwa społeczne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji spełnienia ww. kryteriów przez większą ilość przedsiębiorstw społecznych o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  W momencie rezygnacji z bezpłatnych rocznych usług księgowych przedsiębiorstwa społecznego objętego wsparciem, na jego miejsce zostanie przyjęte przedsiębiorstwo społeczne znajdujące się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

  W ramach projektu, w 2016 roku bezpłatnymi rocznymi usługami księgowymi zostaną objęte 4 przedsiębiorstwa społeczne.

  formularz usługi księgowe